Journal of Philosophical Investigations
فرونسیس در نظام فکری افلاطون
فرونسیس در نظام فکری افلاطون

سحر کاوندی؛ مریم احمدی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1398، ، صفحه 317-337

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.25509.1955

چکیده
  فرونسیس، واژه­ای بنیادین در سنت فلسفی یونان باستان است. این واژه را می توان  اساس تفکر «حکیم-حاکم» در جمهوری و «قانون گذار – فیلسوف» افلاطون در قوانین دانست . اکثر فلاسفه و شارحان آثار ...  بیشتر