Journal of Philosophical Investigations
قیاس اقترانی شرطی نزد اثیر الدین ابهری
قیاس اقترانی شرطی نزد اثیر الدین ابهری

اسدالله فلاحی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1398، ، صفحه 271-295

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.8042

چکیده
  اثیرالدین ابهری در دورۀ دوم پژوهش‌های منطقی خود که شامل چندین رساله و کتاب است تنها منطق‌دان سینوی است که یکی از دو مهم‌ترین نوآوری ابن‌سینا یعنی قیاس اقترانی شرطی را عقیم و نامعتبر اعلام کرده است. ...  بیشتر
شرطی اتفاقی در منطق جدید
شرطی اتفاقی در منطق جدید

اسداله فلاحی

دوره 3، شماره 214 ، اسفند 1388، ، صفحه 105-133

چکیده
  شرطی اتفاقی، در آثار مربوط به منطق تطبیقی، تحلیل‌های گوناگون و اغلب ناسازگار را دامن زده است. در آثار معاصران، دو رویکرد به بحث شرطی اتفاقی وجود دارد: رویکرد موجهاتی و رویکرد جدول ارزشی. در رویکرد نخست، ...  بیشتر