Journal of Philosophical Investigations
مفهوم‌شناسیِ «نظام»؛ تفسیر هایدگر از دیدگاه شلینگ
مفهوم‌شناسیِ «نظام»؛ تفسیر هایدگر از دیدگاه شلینگ

الهام کریمی دورکی؛ محمد مشکات

دوره 17، شماره 44 ، آذر 1402، ، صفحه 656-676

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.57594.3573

چکیده
  نوشتار حاضر تفکر هایدگر دربارۀ مفهوم «نظام» در رسالۀ شلینگ با عنوان پژوهش‌های فلسفی در باب ذاتِ آزادی انسان (1809) را در نظر می‌آورد. رجوع متأملانۀ هایدگر به رسالۀ شلینگ، در قالب دو درسگفتار و تفسیر ...  بیشتر
رابطۀ ضرورت بیرونی و درونی و علم در نزد هگل
رابطۀ ضرورت بیرونی و درونی و علم در نزد هگل

محمد مشکات

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 869-897

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46541.2869

چکیده
  یکی از مهم‌ترین جنبه‌های فلسفۀ هگل موضوع ضرورت است. در اینجا معنای ضرورت به خودی خود، مورد بحث نیست. بلکه با حفظ معنای مورد نظر آن، نظر به دو قید بکار رفتۀ بیرونی و درونیِ ضرورت، در سخنان هگل است. از سوی ...  بیشتر
بررسی و نقد دیدگاه آرتور پیرامون تأثیرپذیری مارکس در مفهوم کار از ارباب و بنده هگل
بررسی و نقد دیدگاه آرتور پیرامون تأثیرپذیری مارکس در مفهوم کار از ارباب و بنده هگل

مجتبی سیفی؛ محمد مشکات

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1393، ، صفحه 59-75

چکیده
  تأثیرپذیری مارکس از هگل امری است مورد اتفاق و خصوص تأثیرپذیری اش از بخش ارباب و بنده پدیدارشناسی روح، اگرچه نظریه ای مشهور اما برای برخی مانند آرتور، افسانه ای بیش نیست. امثال سارتر و هیپولیت که تحت تأثیر ...  بیشتر