Journal of Philosophical Investigations
عقل هیولانی مفارق در فلسفه ابن رشد
عقل هیولانی مفارق در فلسفه ابن رشد

علی قربانی سینی

دوره 10، شماره 18 ، فروردین 1395، ، صفحه 171-187

چکیده
  ماهیت عقل در آثار ارسطو با ابهام مواجه است، و فلاسفه مشائی و بویژه ابن‌رشد برای رفع آن تلاشها نموده‌اند. ابن‌رشد در فلسفه خود عقل هیولانی را زیربنای تحلیل ماهیت عقل نزد ارسطو قرار می دهد، و آن را در کتاب ...  بیشتر