Journal of Philosophical Investigations
حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید 19 (کرونا‌ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه‌گرایی کانت
حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید 19 (کرونا‌ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه‌گرایی کانت

حسن خسروی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، ، صفحه 195-219

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.39977.2564

چکیده
  امروزه زیست جمعی و نیازهای متقابل اساس زندگی بشر را تشکیل داده و حفظ تعادل آن، مستلزم همکاری مشترک در عرصه جهانی است. لذا انسان به تنهایی قادر به حل بحران­ها و چالش­های پیرموان خود نخواهد بود. با گسترش  ...  بیشتر