The Quarterly Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/jpiut.2020.39977.2564

چکیده

امروزه زیست جمعی و نیازهای متقابل اساس زندگی بشر را تشکیل داده و حفظ تعادل آن، مستلزم همکاری مشترک در عرصه جهانی است. لذا انسان به تنهایی قادر به حل بحران­ها و چالش­های پیرموان خود نخواهد بود. با گسترش  بیماری کرونا­ویروس یا کووید 19، به عنوان یک «اپیدمی جهانی»، همکاری­های متقابل و نوع دوستی بیشتر اهمیت یافته و مهار بیماری، درمان مبتلایان و پوشش نیازهای آسیب­­دیدگان و تامین حقوق انسانی، نیازمند مبنایی اساسی جهت الزامی شدن «اصل حمایت از حقوق انسانی دیگران»، می­باشد. هدف اساسی مقاله، موجه­سازی این الزام بر بنیاد اخلاق وظیفه­گرای کانتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که متاثر از کووید 19 حقوق انسانی افراد زیادی در معرض آسیب قرار گرفته و اخلاق وظیفه­گرا به جهت نهادینه­سازی قانون الزامی عمل به تکلیف ناشی از فاعل اخلاقی و خودآیین، خرد خودبنیاد و اراده نیک و آزاد، می­تواند منشا حرکت افراد اخلاقی برای تضمین اصل حمایت از سایرین در برابر این بیماری شود. انسان متصف به اخلاق وظیفه­گرا در کمک به سایر افراد، صرفا به اصل عمل اخلاقی «حمایت از دیگری»، توجه می­نماید، لذا در کمال بی­طرفی، عدالت، برابری، عدم تبعیض و بدون دخالت دادن انطباعات حسی، به افراد نیازمند، آسیب­دیده، مبتلا و بیمار کمک می­نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protecting the Human Rights of Individuals against Covid-19 (Coronavirus) in the Light of Kant's Deontological Moral Philosophy

نویسنده [English]

  • Hassan Khosravi

Associate Professor, Department of Public Law, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 Today, collective living and mutual needs form the basis of human life, and maintaining its balance requires cooperation in the world. Therefore, man alone will not be able to solve the challenges of his elders. With the spread of coronavirus, or Covid-19, as a "global epidemic", mutual cooperation and altruism have become more important, and disease control, treatment of patients and coverage of the needs of victims and the human rights need a necessary basis to protect the human rights. The main purpose of this paper is to justify this requirement on the basis of Kant's deontological ethics with a descriptive-analytical approach. The results of the study show that many people are exposed to harm as a result of Covid-19, and deontological ethics according to the categorical imperative, moral agency, self-founded wisdom, and good and free will can be the source of a moral movement toward others support against the disease. A person characterized by this ethics, in helping other people only pays attention to the principle of moral action "supporting the other", so incomplete neutrality, justice, equality, non-discrimination and without interfering with sensory consciousness, helps all individuals as the needy, the injured, the infected and the sick. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Covid-19
  • Principle of Protection
  • Human Rights
  • Kant's Deontological Ethics
-        Abedieh Shahroudi, Ali (2016), The Law of Ethics: Based on Critique of Reason to Reason, edited by Seyed Hamid Reza Hassani, Qom: Taha Cultural Institute, Taha Book Publication. {in Persian}
-        AGE Platform Europe  (2020), “COVID-19 and Human Rights Concerns for Older Persons”, 1 April 2020, https://www.age-platform.eu/sites/default/files/COVID-19_%26_human_rights_concerns_for_ older_ persons-April20.pdf.
-        African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) (2020),  Chairperson of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, “Press Statement on human rights based effective response to the novel COVID-19 virus in Africa”, https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=483.
-        Atrak, Hossein (2013), Kant's Deontological Ethics, Qom: Institute of Islamic Sciences and Culture. {in Persian}
- Atrak, Hossein (2010), “Deontological Ethics”, Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, Year 5, Numbers 1 and 2. {in Persian}
-        Cambridge Dictionary Online (2020), “Covid-19 and Coronavirus”, https://dictionary.cambridge.org/ dictionary/ english/covid-19?q=COVID-19.
-        China National Health Commission (2020),”Report on COVIDE-19”, http://en.nhc.gov.cn.
-        Cambridge Dictionary Online (2020), “Endemic and Outbreak”, https://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/endemic.
-        Coplestons, Frederick (2014), History of Philosophy, Translated by Jalal al-Din, Mojtaba, Vol. 6, Tehran: Elmi va Farhangi Publication. {in Persian}
-        Dabiri, Ahmad (2010), “Virtue in Ethics”, Moral Knowledge, Second Year, No. 1. {in Persian}
-        Encyclopedia Britannica Online (2020), “Coronavirus”, https://www.britannica.com/science/coronavirus -virus-group.
-        Fathi, Abdullah (2014), “Deontological Ethics”, Baqer Al-Uloom Research Institute Information Database, http://pajoohe.ir.{in Persian}
-        Frankena, William. K (2013), Moral Philosophy, translated by Hadi Sadeghi, Qom: Taha Cultural Institute, Taha Book, Second Edition. {in Persian}
-        Ghorbannia Nasser (2007), "Suspension of the implementation of human rights in emergency situations", Journal of Jurisprudence and Law, Third Year, No. 12. {in Persian}
-        Hajati Shoshraki, Seyed Mohammad and Arefi, Abbas (2014), “Kant's Deontological Ethics in the Critique and Review”, Moral Knowledge, Fifth Year, No. 1. {in Persian}
-        Hofeh, Authorship (2013), Moral Law within Me: An Introduction to the Philosophical Practice of Immanuel Kant, by Reza Mosayebi, Tehran: Ney Publishing. {in Persian}
-        Holmes, Robert L. (2006), Foundations of Moral Philosophy, translated by Massoud Ali, Tehran: Phoenix, second edition. {in Persian}
-        International Foundation for Electoral Systems (IFES) (2020), “Emergency Powers and the COVID-19, Pandemic: Protecting Democratic Guardrails”, 30 Mar 2020, https://www.ifes.org/news/emergency-powers-and-covid-19-pandemic-protecting-democratic-guardrails.
-        Kant, Immanuel (2015), The Metaphysical Foundation of Ethics, translated by Hamid Enayat and Ali Qaisari, Tehran: Kharazmi, Second Edition. {in Persian}
-        Kant, Immanuel (2012), Critique of Practical Reason, translated by Manouchehr Sanei in Darbidi, Tehran: Bavar Adalat Publications. {in Persian}
-        Kant, Immanuel (2014), Philosophy of Virtue, translated by Manouchehr Sanei in Tehran, Tehran: Naghsh-e-Negar, 4th ed. {in Persian}
-        Manitoba Human Rights.CA (2020), “A human rights based approach to the COVID-19 pandemic”, http://www.manitobahumanrights.ca/v1/education-resources/resources/pubs/guidelines/covid 19 principles.pdf.
-        Mesbahizadi, Mohammad Taghi (2005), A Critique of the Study of Moral Schools, Research and Writing: Ahmad Hamed Sharifi, ‌ Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. {in Persian}
-        Merriam-Webster Dictionary Online(2020), “Epidemic vs. Pandemic”, https://www.merriam-webster.com/words-at-play/epidemic-vs-pandemic-difference.
-        Mohammad Rezaei, Mohammad (2010), Confirmation and Critique of the Kant Ethics Foundation, Author: Bustan Ketab Institute, Second Edition. {in Persian}
-        Movahedi, Mohammad Javad (2010), “Study of the Relationship between Deontological Ethics and Consequentialism”, Philosophical Research, 53, No. 216. {in Persian}
-        Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2020), “Covid-19 Guidance”, 16 April 2020, https://www. ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx.
-        Ontario Human Rights Commission(OHRC), (2020), “Policy on Government’s Human Rights Obligations During the COVID-19 Pandemic, Canada, April 2, 2020, http://www.ohrc.on.ca/en/news_ centre/ohrc-issues-policy-government%E2%80%99s-human-rights-obligations-during-covid-19-andemic.
-        Rée, Jonathan and Urmson, J. O.( Edi) (2005), The Concise Encyclopedia of Western, New York, Rutledge, Third Edition.
-        Shahabi, Hassan and Barati, Morteza (1397), Right in Philosophy of Right, Tehran: Shahabi. {in Persian}
-        Salions, Roger (2001), Ethics in Kant Philosophy, translated by Ezatolla fouladvand, Tehran: Tarhe No Press. {in Persian}
-        Sean, Donald (2020), “The Digital Response to the Outbreak of COVID-19”, https://www.cigionline. org/ articles/digital-response-outbreak-covid-19.
-        Solomon, R.c. (1984), Morality and the Good Life: An Introduction to Ethics Through Classical Sources, New York: McGraw-Hill Book Company.
-        Talebi, Mohammad Hossein (2014), An Introduction to the Philosophy of Right, Qom: Samat Publications. {in Persian}
-        UN High Commissioner for Human Rights (UHCHR), Michelle Bachelet (2020), “COVID-19 and Human Rights”, 23 March 2020, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19andHR.aspx.
-        -Vaughn, Lewis (2014),Beginning Ethics: An Introduction to Moral Philosophy, Norton, W. W. & Company, Inc.
-        Varnok, Emri (2001), Moral Philosophy in the Twentieth Century, ‌ Translated by Abolghasem Fanaei, ‌ Qom: Book Boostan Publishing. {in Persian}
-        WHO (2019), “Mental Health in Emergencies”, 11 June 2019, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/ detail/menta l-health-in-emergencies.
-        - WHO (2020), “WHO received further detailed information from the China National Health Commission about the outbreak,   “Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report -121”, January 2020, https://www.who.int /docs/default-source/coronaviruse /situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf.
-        WHO (2020), “Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020: “We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic”, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.
-        -Wolff, Jonathan (2017), An Introduction to Moral Philosophy, Norton, W. W. & Company, Inc.
CAPTCHA Image