(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
واکاوی مفهوم زمان (یا صیروت) دلوزی در عکاسی به سبک فوتومنتاژ
واکاوی مفهوم زمان (یا صیروت) دلوزی در عکاسی به سبک فوتومنتاژ

محمدعلی اللهوردی پور؛ پدرام دادفر

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 92-118

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50338.3121

چکیده
  در این مقاله سعی داریم مفهوم زمان یا دیرند یا استمرار دلوزی را عکاسی به سبک فتومونتاژ با استناد به نقاشی های فرانسیس بیکن تحلیل و بررسی نماییم. دلوز بحث زمان را با استفاده از فلسفه برگسون در رابطه با ...  بیشتر
نظریة قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه‌ویچ
نظریة قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه‌ویچ

داود حیدری

دوره 4، شماره 216 ، تیر 1389، ، صفحه 1-29

چکیده
  منطق ارسطو در دوران جدید با مخالفت­های بسیاری مواجه بوده است و برخی نیز بر آن بودند که با وجود نظریة مجموعه‌ها و منطق محمولات، دیگر نیازی به منطق ارسطو نیست. اما گسترة تحقیقاتی که منطقدانان غربی در ...  بیشتر