(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
بازشناسی عرصۀ دیگر وجود در معماری درونگرای ایرانی با تأکید برپدیدار آیینه در فلسفۀ سهروردی
بازشناسی عرصۀ دیگر وجود در معماری درونگرای ایرانی با تأکید برپدیدار آیینه در فلسفۀ سهروردی

مریم اکبری؛ رضا بهبهانی؛ هما ایرانی بهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50550.3136

چکیده
  توجه بیش از حد به قدرت لایزال استدال و بی‌توجهی به فضاهای نهفته ذهنی، بحرانهای ناشی از گسست بین انسان معاصر و محیط مصنوع را ایجاد نموده است. بر این اساس بازشناسی ریشه‌های پیوستگی ذهن و عین در عرصه‌های ...  بیشتر