(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
اوصاف عقل‌گرایی اعتدالی و انتقادی نظام باورهای دینی
اوصاف عقل‌گرایی اعتدالی و انتقادی نظام باورهای دینی

قدرت الله قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50841.3156

چکیده
  عقل‌گرایی اعتدالی و انتقادی، رویکرد جایگزینِ مناسبی به جای دو رویکرد ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی حداکثری است، زیرا تلاش دارد تا از معایب آنها مصون بوده، واجد مزایای خاص خود باشد. اعتدالی بودن آن به این ...  بیشتر