(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
بازشناسی تئوری پنجره‌های شکسته در "سکونت‌" شهری مدرن‌؛ نشانه‌شناسی و نظریه‌پردازی داده بنیاد از فیلم"ایثار" آندری تارکوفسکی
بازشناسی تئوری پنجره‌های شکسته در "سکونت‌" شهری مدرن‌؛ نشانه‌شناسی و نظریه‌پردازی داده بنیاد از فیلم"ایثار" آندری تارکوفسکی

محمدرضا پورمحمدی؛ فرهاد برندک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.49260.3069

چکیده
  مسئله اساسی پیش‌روی انسان شهرنشین امروز، زندگی در دنیایی نامتعادل و بیگانه است؛ دنیایی که بسیاری از بخش‌های آن خارج از حوزه اختیار و عمل او شکل می‌گیرد. از آنجایی که دنیای اجتماعی تا حد زیادی ذهنی است ...  بیشتر