Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز. ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: مسئله اساسی پیش­روی انسان شهرنشین امروز، زندگی در دنیایی نامتعادل و بیگانه است؛ دنیایی که بسیاری از بخش­های آن خارج از حوزه اختیار و عمل او شکل می‌­گیرد. از آنجایی که دنیای اجتماعی تا حد زیادی ذهنی است و ادراکات فردی نقش مهمی در شکل دادن به چگونگی مشاهده مردم از جهان پیرامون خود دارد، در پژوهش حاضر مسئله سکونت شهری مدرن مورد بازنمایی قرار می‌گیرد. ما پنجره‌های شکسته را به عنوان نقطه اساسی در این فهم مشترک از سکونت شهری مدرن و فیلم ایثار آندری تارکوفسکی را نمونه موردی این مطالعه قرار می‌دهیم. لذا سوال پژوهش این‌گونه مطرح می‌شود که بازنمایی سکونت شهری مدرن متاثر از تئوری پنجره‌های شکسته چگونه است؟
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده که بر مبنای رویکرد استفهامی و با بهره­گیری از نشانه­‌شناسی سوسور به استخراج مفاهیم مربوط به موضوع بازنمایی (سکونت شهری مدرن) پرداخته و با استفاده از تئوری داده بنیاد در جهت نظریه­‌پردازی برای سکونت شهری مدرن، پیرامون تئوری پنجره‌­های شکسته اقدام می‌­گردد.
یافته‌ها: پنجره‌­های شکسته، برداشتی از گسست، آنومی و زیست ­ناپذیری در سکونت شهر مدرن را بازنمایی می­­‌کند که به عنوان "پدیده‌­محوری" در کدگذاری مورد نظر است. پنجره­‌های ­شکسته‌­ای که با مدرنیته حاصل شده و راهبرد پیشنهادی برای آن عینیت‌بخشی به حقیقت مطلق می­‌باشد. خودآگاهی، شرایط زمینه‌­ساز و معنویت، شرایط مداخله‌­گر در نظریه‌پردازی پیشنهادی قلمداد می­‌شوند. گفتنی‌ست سکونت انسان یکی از مهم­ترین اشکال سازمان­دهی اجتماعی فضا بوده که اینجا «وحدت مکان­مند جسم، ذهن و روح» بازتعریف می­‌شود.
نتیجه‌گیری: آنچه به عنوان نقطه اشتراک بنیادین ایثار تارکوفسکی و پنجره‌های شکسته و سکونت شهری مدرن قابل طرح بوده این است که: عدم پیوند امر کلی (اینجا؛ جهان درونی/سوبژکتیو یا تاریخ‌مندی سکونت) با امر جزئی (جهان بیرونی/ ابژکتیو یا سکونت صوری) موجب جزم‌گرایی (تشدید شرایط سکونت‌ناپذیری) می‌گردد. منظور از سکونت صوری، تمام قواعد سفت و سخت منجرشونده به زیست‌پذیری یکسان شهروندان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognition of the Broken Windows Theory in "Dwelling" of Modern City; semiotics and content analysis from "The Sacrifice" by Andrei Tarkovsky

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Pourmohammadi 1
  • Farhad Barandak 2

1 Professort of Geography and Urban Planning Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 PhD Candidate of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The basic problem of urban man today is to live in an unbalanced and alien world; A world in which many parts are formed outside the sphere of human discretion and action. Since the social world is largely subjective and individual perceptions play an important role in shaping how people view the world around them, in the present study the issue of modern urban living is represented. We cite Broken Windows as a focal point in this shared understanding of modern urban Dwelling and Tarkovsky's Sacrifice as a case study. The research question is how the representation of modern urban Dwelling is influenced by the theory of broken windows? The present study is of qualitative type that is based on an abductive approach; Also, by using Saussure's semiotics, concepts related to the subject of representation (dwelling in modern city) are extracted and using the Grounded Theory method, the theory of broken windows in modern urban dwelling is recognized. The case study is "The Sacrifice by Andrei Tarkovsky (1986)". “The broken windows" represents a sense of rupture, anomie, and uninhibitedness in modern city dwelling that is considered an "Axial phenomenon" in coding. The broken window has been created with modernity and its strategy is the objectification of absolute truth. Self-awareness is the underlying condition and spirituality is considered as the intervening condition in the present approach. The place of Human's dwelling is one of the most important forms of social organization of space, which in the present study means the spatial unity of body, mind, and soul. What can be proposed as the fundamental common point of Tarkovsky's Sacrifice and the Broken Windows and modern urban Dwelling is that: Lack of connection between the general and the particular matter leads to the emergence of dogmatism. Formal Dwelling means all the strict rules that lead to the equal viability of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andrei Tarkovsky
  • Broken Windows
  • Dwelling
  • modern city
  • the sacrifice film
ابراهیمی­اصل، حسن؛ پناهی، سیامک؛ فروتن، منوچهر. (1397)‌. شناخت و تحلیل تن فیلم در سینمای کیارستمی از منظر پدیدارشناسی فیلم ویوین سوبچاک، نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، 9(17): 65-77. https://dx.doi.org/10.30480/dam.2019.681
اجلالی، پرویز؛ گوهری­پور، حامد. (1394)‌. تصویرهای شهر در فیلم­های سینمایی ایرانی 1309-1390، فصلنامه علوم اجتماعی، 68: 229- 278. https://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1285
برمن، مارشال. (1379). تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: انتشارات طرح نو.
بهادری، رقیه. (1398).‌ مطالعه تطبیقی، مفهوم مرگ و جاودانگی در شعر و سینما مورد مطالعه: شعر فروغ و سینمای تارکوفسکی، فصلنامه نقد ادبی، 12(47): 35-61. https://20.1001.1.20080360.1398.12.47.5.0
حبیبی، سید محسن؛ رضایی، مینا. (1392)‌. شهر، مدرنیته، سینما؛ کاوش در آثار ابراهیم گلستان، نشریه معماری و شهرسازی، 18(2): 5- 16. https://dx.doi.org/10.22059/jfaup.2013.50522
حسن­رضایی، حسین. (1395)‌. نظریه پنجره شکسته و بازخوانی برخی حکایت­ها و ضرب­المثل­ها در ادبیات فارسی، نشریه جامعه­پژوهی فرهنگی،‌ 7‌(4): 79-93.
حسینی، رضا. (۱۳۷۷)‌. اگزیستانس در سینما (تقرر ظهوری از نگاه کیرکگور در سینمای برگمن و تارکوفسکی)‌، نشریه تردید، 1: ۲۹- ۳۳.
خواجه­نوری، شاهرخ. (1368)‌. تارکوفسکی و موسیقی فیلم، نشریه فارابی، 2: 55-61.
روانشادنیا، سمیه؛ مختاباد امریی، مصطفی؛ دیبا، داراب؛ پناهی، سیامک. (1399)‌. شهر تهران در تحلیل جامعه­شناختی آثار سینمایی دهه 40 و 50 با تاکید بر فیلم­های خشت و اینه و دایره مینا، نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر، 13(30): 57-67. https://dx.doi.org/10.22034/aaud.2020.90591.1225
صادقی­پور، محمدصادق؛ فهیمی­فر، اصغر؛ بیات، زهرا. (1393)‌. سکنای اصیل: از خوانش هایدگر تا اصفهان صفوی مطالعه­ای پیرامون باغ­شهر اصفهان در دوره صفوی، نشریه نقش جهان، 4(3): 51-61. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224991.1393.4.3.1.9
صافیان، محمدجواد؛ انصاری، مائده. (1393)‌. بررسی شرایط امکان تحقق حقیقت مکان و سکنی­گزیدن، دوفصلنامه پژوهش­های هستی‌شناختی، 3(6): 57-76. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23453761.1393.3.6.4.5
صافیان، محمدجواد؛ انصاری، مائده؛ غفاری، علی؛ مسعود، محمد. (1390).‌ بررسی پدیدارشناختی- هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری، نشریه پژوهش­های فلسفی، 5(8): 93- 129.
طاهری، جعفر. (1392). بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری، مطالعات معماری ایرانی، 4: 5- 22.
فکوهی، ناصر؛ غزنویان، زهرا. (1391).‌ بررسی انسان­شناختی تنوع فضایی مطلوب از منظر ساکنان خانه­های شهری تهران، البرز و قزوین، پژوهش­های انسان­شناسی ایران، 2(2): 29-52.
کلانتری، عبدالحسین و قنبری، عباس. (1393)‌.  احساس تنهایی در شهر (بررسی تجربه زیسته احساس تنهایی در میان شهروندان بالغ شهر تهران و ارتباط آن با میزان رضایت از زندگی). تهران: مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران.
لوفانو، مارک. (1368). درباره فیلم ایثار، ترجمه: مهرانگیر امیرگل، نشریه فارابی، 4: 77-91.
محمدی فریدن، محمدحسین. (1394).‌ مفهوم دینی درخت در فیلم­های ایثار (1986، تارکوفسکی) و درخت زندگی (2011، ترنس مالیک) با رویکرد روانشناسی ژرفا پروژه عملی: ساخت فیلم صدای پای آب، پایان­نامه کارشناسی ارشد سینما، به راهنمایی دکتر امیر حسن ندایی، دانشگاه تربیت­مدرس. تهران.
موسوی­نژاد، سید مهدی؛ جهرمی، محمد. (1397)‌. بازنمایی اندیشه مارتین هایدگر در سینمای آندری تارکوفسکی، فصلنامه پژوهش­های فلسفی، 12(23): 160-  174.
نزاکتی، فرزانه؛ درخشه، جلال. (1390)‌. رمزگشایی اسطوره در نظام­های نشانه­ای، نشریه نامه پژوهش فرهنگی، 12(13): 185- 202.
هاروی، دیوید. (1393) ‌وضعیت پسامدرنیته: تحقیق در خاستگاه­های تحول فرهنگی، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر پژواک.
Bahadori, R. (2019). A Comparative Study of the Concept of Death and Immortality in the Poetry of Forugh Farrokhzād and Andrei Tarkovsky's Nostalghia, Literary Criticism, 12(47), 35-61. (in Persian) https://20.1001.1.20080360.1398.12.47.5.0
Berman, M. (2000). The Experience of Modernity, translated by Morad Farhadpour, Tehran: Tarh-e No Press. (in Persian)
Cresswell, John. (2019). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches, Translated by Hassan Danaeifard and Hossein Kazemi, Tehran: Saffar Press. (in Persian)
Durkheim, E. (1984). The Division of Labor in Society. Translated: Halls, W. D. London: Palgrave Macmillan.
Ebrahimi Asl, H., Panahi, S., Forotan, M. (2019). Recognition and Analyzing of the Film Body in Abbas Kiarostami’s Cinema from the View of Vivian Sobchack’s Film Phenomenology. Journal of dramatic arts and music, 9 (17), 65 - 78. (in Persian) https://dx.doi.org/10.30480/dam.2019.681
Ejlali, P., Goharipoor, H. (2015). Depicting The "City" In Iranian Films: 1930-2011. Social Sciences, 22(68): 229-278. (in Persian) https://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1285
Fakouhi, N.; Ghaznavian, Z. (2012). Anthropological study of desirable spatial diversity from the perspective of residents of urban houses in Tehran, Alborz and Qazvin. Iranian Journal of Anthropology Research, 2(2): 29-52. (in Persian) https://dx.doi.org/10.22059/ijar.2013.50665
Gold, J. (2009). City, Modern. International Encyclopedia of Human Geography (2nd Edition). 247-253. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10884-4
Gyani, G (2017). Metropolitan Development and Modernity: A Phenomenological Approach. COACTIVITY: Philosophy, Communication. 25: 145-154. https://doi.org/10.3846/cpc.2017.283
Habibi, F.; Sahhaf, M. KH. (2012). Christian Norberg-Schulz and the Existential Space. International Journal of Architecture and Urban Development, 1)3(: 45-50. https://dx.doi.org/10.22059/jfaup.2013.50522
Harvey, D. (2014). The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, translated by Aref Aghvami Moghaddam, Tehran: Pajhwak Press. (in Persian)
Hasanrezaee, H. (2017). Broken Window Theory and re-reading some of the tales and the sayings of Persian literature. Sociological Cultural Studies, 7(4): 79 - 93. (in Persian)
Hegel, G. W. F (1977). Phenomenology of Spirit. Translated by Miller.  A. V. New York: Oxford University Press.
Heidegger, M. (1971). Poetry, Language, Thought. Translated and introduction by Albert Hofstadter, New York, Harper Colophon Books.
Hinkle, J.; Yang, S. (2014). A New Look into Broken Windows: What Shapes Individuals’ Perceptions of Social Disorder? Journal of Criminal Justice. 42)1:, 26-35. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2013.11.002
Hosseini, R. (1998). Existence in cinema (Existence from Kierkegaard's point of view in Bergman and Tarkovsky's cinema). Journal of Doubt, 1: 29-33. (in Persian)
Jones, O. (2020). Dwelling. International Encyclopedia of Human Geography (2nd Edition). 399-405. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10173-8
Kalantari, A.; Ghanbari, A. (2014). Feeling lonely in the city (Study of lived experience Loneliness among adult citizens of Tehran and its relationship with life satisfaction), Tehran: Tehran Studies and Planning Center. (in Persian)
Khajeh Nouri, Sh. (1368). Tarkovsky and Music's Film, Journal of Farabi, 2: 55-61. (in Persian)
Kovac, G. (2017). From the Guilty City to the Ideas of Alternative Urbanization and Alternative Modernity: Anti-Urbanism as a Border-Zone of City-Philosophy and Cultural Criticism in the Interwar Hungarian Political Thought. Coactivity: Philosophy, Communication, 25: 99–109. https://doi.org/10.3846/cpc.2017.282
Krukauskiene, E.; Vytiene, V. (2015). Consumption of the Culture: Insights into the Research of the Perception of the Art. Coactivity: Philosophy, Communication, 2)23): 98-108.
Lofano, Mark. (1989). About the film of The-Sacrifice, translated by Mehrangiz Amirgol. Journal of Farabi, 4: 77-91. (in Persian)
Mohammadi Faridan, M. (2015). The religious concept of the tree in the films of Sacrifice (1986, Tarkovsky) and The Tree of Life (2011, Terence Malik) with a deep psychological approach. Master Thesis in Cinema, Tehran, University of Tarbiat Modares. (in Persian)
Mousavinejad, S, M.; Jahromi, M. (2018). Comparative Study between Heidegger's Thought and Tarkovsky’s Cinema. Philosophical Investigations, 12(23): 157 - 174. (in Persian)
Nezakati, F.; Dorakhshah, J. (2011). Decoding the Myth in Symbolic Systems. Journal of Culture - Communication Studies, 12 (13): 185- 202. (in Persian)
Norberg-Schulz, Ch. (1985). The concept of dwelling. On the way to figurative architecture, New York: Rizzoli.
Obrien, D.; Farrell, C.; Welsh, B. (2019). Broken (windows) theory: A meta-analysis of the evidence for the pathways from neighborhood disorder to resident health outcomes and behaviors. Social Science & Medicine, 228: 272-292. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.11.015
Ravanshadnia, S.; Mokhtabad Amiri, M.; Diba, D.; Panahi, S. (2020). Sociological Analysis of Tehran City in the Cinematic Works of the 1960s and 1970s with an Emphasis on Brick and Mirror and the Cycle Films. Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 13(30): 57-67. (in Persian) https://dx.doi.org/10.22034/aaud.2020.90591.1225
Sadeghpour, M.; Fahimifar, A.; Bayat, Z. (2015). Authentic Dwelling: From Heidegger Reading to Safavid Isfahan: A Study of Isfahan Garden-City in Safavid Era. Naqshejahan- Basic Studies and New Technologies of Architecture and Planning, 4(3): 51-61. (in Persian) https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224991.1393.4.3.1.9
Safian, M, J.; Ansari, M. (2015). A Survey on the Possibility of Existence of the Truth of Place and Dwelling. Ontological Researches, 3(6): 57-76. (in Persian) https://dorl.net/dor/20.1001.1.23453761.1393.3.6.4.5
Safian, M, J.; Ansari, M.; Ghafari, A.; Masood, M. (2012). Hermeneutical phenomenology survey of relation between place and architecture. Philosophical Investigations, 5(8): 93- 129. (in Persian)
Seamon, D. (2002). A Way of Seeing People and Place: Phenomenology in Environment-Behavior Research. Theoretical Perspectives in Environment-Behavior Research. Boston, MA, Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4701-3_13
Taheri, J. (2013). Anthropological study of desirable spatial diversity from the perspective of residents of urban houses in Tehran, Alborz and Qazvin. Iranian Journal of Anthropology Research, 2(2): 22- 59. (in Persian)
Taheri, J. (2013). Re-Thinking of the Concept of Dwell in Architecture. Journal of Iranian Architecture Studies, 2(4): 2- 22. (in Persian)
Tarkovsky, A. (1986). The Sacrifice. Anna-Lena Wibom.
Wilson, J. Q.; George L. K. (1982). The Police and Neighborhood Safety: Broken Windows. The Atlantic Monthly, 29–38.
Young, R. F. (2016). Modernity, postmodernity, and ecological wisdom: Toward a new framework for landscape and urban planning. Landscape and Urban Planning, 155: 91-99. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.04.012
CAPTCHA Image