Journal of Philosophical Investigations
نقدی بر خوانش غالب از ویتگنشتاینِ کریپکی
نقدی بر خوانش غالب از ویتگنشتاینِ کریپکی

علی حسینخانی

دوره 17، شماره 44 ، آذر 1402، ، صفحه 201-221

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.52482.3285

چکیده
  در این مقاله، درباره تفسیر گروهی از فلاسفه، همچون هکر، بِیکر، مک‌داول و مک‌گین از استدلال و پاسخ شک‌گرایانة ویتگنشتاینِ کریپکی یا کریپکنشتاین بحث خواهیم کرد و نشان داده خواهد شد که بخشی از تفسیر این ...  بیشتر