Journal of Philosophical Investigations
نسبت میان نظر و عمل در فلسفۀ افلاطون از منظر هیدگر و گادامر
نسبت میان نظر و عمل در فلسفۀ افلاطون از منظر هیدگر و گادامر

کاظم هانی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 399-417

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.59165.3635

چکیده
  هرچند ارسطو نخستین فیلسوفی است که حکمت نظری و حکمت عملی را از یکدیگر تفکیک می‌کند، اما قبل از او افلاطون نیز به جدایی یا عدم جدایی نظر و عمل توجه کرده است. در نظر افلاطون «فضیلت معرفت است»؛ یعنی خودشناسی ...  بیشتر