The Quarterly Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا

10.22034/jpiut.2020.38639.2517

چکیده

رورتی با به چالش‌کشیدن کل سنت‌ فلسفی غرب که به عقیده او باعث دوگانه‌‌انگار‌ی‌های مختلف بیفایده نظری در طول تاریخ فلسفه شده است،درصدد است در بستر"فرهنگ رستگاری‌بخش ادبی"به ساختار‌شکنی مسائل مختلف فلسفه و رفع این دوگانه‌انگاریها مبادرت ورزد.به عقیده او فیلسوفان سنتی با باور به واقعیت‌‌های فراانسانی و فراتاریخی به انسان‌ها به مثابه خادمان و کاشفان آن واقعیت بیرونی نگاه می‌کردند.اما رورتی با ایجاد خط انشقاقی میان حوزه‌ی خصوصی وحوزه‌ی عمومی می‌خواهدسهم و دخالت فیلسوفان را در ارائه دیدگاه‌های نظری و فلسفی مشخص کند و ادعا کند حوزه سیاست نیازی به آن ندارد که مبانی خود را از معیارهای فردی حوزه‌ی خصوصی کسب نماید؛چیزی که زمینه بلندپروازیهای متافیزیکی فیلسوفان را فراهم میآورد.به منظور مقابله با چنین تفکری،رورتی به جای مفهوم سنتی حقیقت(مفهوم حقیقت به مثابه محور اندیشه سنت فلسفی)،بحث همبستگی را پیش می‌کشد؛یعنی توافق بر سر مسائل گوناگون که نتیجه‌ی نگاه پراگماتیکی ما به امور و متاثر از هنجارهای جامعه‌ی خاص و استفاده ابزاری ما از واژگان‌ها است.به عقیده رورتی انسانها با خلق واژگان جدید که ابزارهای سازگاری با زیست‌بوم هستند درصدد ایجاد همبستگی هرچه بیشتر و به تبع در مسیر جامعه‌ای عدالت‌محور و آزاد و به دور از هر گونه تبعیض و رنج گام برمیدارند.در چنین جامعه‌ای است که حقیقت خود را از طریق پویایی‌های آن جامعه نشان خواهد داد.فرض ما اینست که اندیشه‌ی فلسفی(یا به تعبیر بهتر،پسافلسفی)رورتی پیش از هر چیز در راستای یک اندیشه‌ی سیاسی و اتخاذ رویکرد شووینیستی اوست.به عبارت دیگر، مهیا ساختن زمینه برای برقراری یک جامعه‌ی لیبرال-دموکرات باعث اندیشه های فلسفی وی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The political motives of Rorty's philosophical thought

چکیده [English]

The western philosophy in general is regarded by Richard Rorty as the result of the fouitless and diferent theoretical dualisms in the history of philosophy. In the context of literary Salvaging Culture, he tries to deconstruct the diferent problems of philosophy and to remove those dualisms. In his view the classic philosophers were believing in extra-human and extra-historical realities and they were regarding human beings as servants and discovers of them. By separating the personal or private realm from the public realm or society and politics, he shows that the realm of politics has no need to get its foundations from the individual criteria of private realm. Instead of using the classical concept of philosophy, that is truth, proposes the concept of solidarity. Solidarity, in his thought, means nogetiation on the diferent problems which is result of pragmatic view on things and being influenced by special norms of society and instrumentel usage of words. He believes that by creating new words which are instruments to be in consistency with envierment, human beings try to make more solidarity between individuals and to establish a free and justly society whitout any discrimination and offence. This article tries to show that the philosophical thought of Rorty, at the first and in the direction of a political thought and takeing a Shoanist attitude by himself, is an effort to provide situation for a libral democratic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neopragmatist
  • postmodern
  • literary‌ salvaging culture
  • truth
  • Solidarity
  • libral democratic
-        Baker Keith,Michael and Hanns Reill,Pete(ed)(2001)What is LeftEnlightenment? A Postmodern question, Stanford university press.
-        Derong, Pan (2005)“Contingency and the Philosophy of Richard Rorty” , professor, Department of Philosophy, East China Normal University. Journal of Chinese Philosophy (December 2005) 633–640, 2005 Journal of Chinese Philosophy.
-        Guignon,Charles and Hilley, David R(2003)Richard Rorty,Cambridge University Press.
-        Hall,David(1994)Richard Rorty:Prophet and poet of the Newpragmatism. Albany: State University of  New York Press.
-        Kwak, Duck-Joo(2004)“Reconsideration of Rorty’sView of theLiberal Ironist and its Implications for Postmodern Civic Education”, Konkuk University, Educational Philosophy and Theory, Vol. 36, No. 4, 2004, 2004 Philosophy of Education Society of Australasia, Published by Blackwell Publishing
-        Langsdorf, Lenore and smith, Andrew(1995)Classical Tradition,Rorty ,and the Philosophy of Communication. Albany: state university of Now York  press.
-        Livingston,Alex, and Rondel,David(2005)“An Interview with Richard Rorty,This interview was prepared by:Mario Wenning”, Gnosis, Volume VIII, Number 1.
-        Pascal,Anna Maria(2003)The Notion of Public Sphere in Post-Totalitarian Times: A Normative Account, Ana- New York.
-        Pettegrew, John(ed)(2002)A pragmatist s progress? Richard Rorty and American Intellectual History, lanham, MD: Rowman and Littlefield publishers, Inc.
-        Potrc, Matjaz and Strahovnik,Vojko (2005) Rorty’s Holism, University of Ljubljana, Slovenia, matjaz.
-        Rorty, Richard (1982)Consequences of pragmatism, University of Minnesota Press.
-        Rorty, Richard (1998)Truth and progress, Cambridge University Press.
-        Rorty, Richard (2002)The Decline of Redemptive Truth and the Rise ofLiterary Cultural. In http:// www. Stanford. edu/ ~rorrty / inden. Html.
-        Rorty, Richard (2007)“The Fire of Life”, Published by Online Journal: Features.magazine of poerty,in https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/articles/68949/the-fire-of-life
-        Rorty, Richard 1982)Objectivity, Relativism and Truth:philosophical papers, Minnesota Press.
-        Rorty, Richard 1991)Essays on Heidegger and others:philosophical papers, Cambridge University Press.
-        Rorty, Richard(1979)Philosophy and mirror of Nature,Prinston University Press.
-        Rosenow,Eliyahu (1998)“Towards an Aesthetic Education?Rorty's Conception of Education”, Journal of Philosophy of Education, Vol. 32, No. 2, 1998, &The Journal of the Philosophy of Education Societyof Great Britain 1998. Published by Blackwell Publishers.
-        Siegel,Harvey(1990)Educating Reason:Rationality,CriticalThinking,and Education. New York: Rout ledge.
CAPTCHA Image