دوره و شماره: دوره 14، شماره 30، مقالات، بهار 1399، صفحه 1-250 

مقاله علمی- پژوهشی

1. تئودیسه یا عدل الهی

صفحه 1-19

10.22034/jpiut.2019.34194.2349

شهین اعوانی


5. سوبژکتیویته در فلسفه دکارت

صفحه 75-100

10.22034/jpiut.2020.38790.2519

اله یار رحمتی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ رضا داوری اردکانی


7. داباوری شکاکانه و محدودیت‌های شناختیِ بشر

صفحه 122-141

10.22034/jpiut.2020.37483.2479

فاطمه سعیدی؛ عبدالرسول کشفی؛ امیرعباس علیزمانی


9. خوانش الن بدیو از پل قدیس

صفحه 165-183

10.22034/jpiut.2020.34613.2362

پریسا شکورزاده؛ علی نقی باقرشاهی