Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
تئودیسه یا عدل الهی
تئودیسه یا عدل الهی

شهین اعوانی

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.34194.2349

چکیده
  بررسی تاریخ تحول تفکر فلسفی در غرب بیانگر آن است که از زمان افلاطون که خدای صانع (دمیورژ) با نظارة جهان معقول، جهان محسوس را به وجود آورد و گفت که خداوند نمی‌تواند بر برخی از ضرورت‌های طبیعی فائق آید؛ ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
جایگاه زن در تفکر اسپینوزا و کانت
جایگاه زن در تفکر اسپینوزا و کانت

فاطمه بختیاری

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، صفحه 20-37

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.32096.2246

چکیده
  اسپینوزا، فیلسوف هلندی قرن هفدهم و کانت، قهرمان عصر روشنگری، در آثار خود در باب زنان و تفاوتشان با مردان بحث کرده اند. اسپینوزا در فقرات محدودی به بحث زنان و اختلاف جنسیتی مابین انسان‌ها اشاره کرده است ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
کنشگری انسانی و رسالت اجتماعی دانشگاه جستجو‌گر حقیقت در زمانه روشنگری و دوره رومانتیزم
کنشگری انسانی و رسالت اجتماعی دانشگاه جستجو‌گر حقیقت در زمانه روشنگری و دوره رومانتیزم

احمد بنی اسدی؛ میثم سفیدخوش؛ خسرو باقری؛ مهدی سجادی

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، صفحه 38-55

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.33065.2302

چکیده
  این مقاله پس از برجسته نمودن چیستی رسالت اجتماعی دانشگاه جستجوگر حقیقت (هومبلتی) به واکاوی نسبت این رسالت با کنشگری­انسانی خواهد پرداخت. به منظور دستیابی به این مقصود، بیشتر روش­ تحلیل فلسفی استنتاج ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
دیدگاهی در مورد واقعیت فیزیکی
دیدگاهی در مورد واقعیت فیزیکی

سعید معصومی

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، صفحه 56-74

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.8437

چکیده
  در این مقاله، کوشش می شود تا شروطی برای واقعیت فیزیکی ارائه گردد. این شروط، به طور خاص برای کمیات فیزیکی واقعی و توصیفات (فیزیکی) واقعی بیان می شود. اصل اساسی در ارائه این شروط، اصل تقارنی است که در مورد ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
سوبژکتیویته در فلسفه دکارت
سوبژکتیویته در فلسفه دکارت

اله یار رحمتی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ رضا داوری اردکانی

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، صفحه 75-100

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.38790.2519

چکیده
  سوبژکتیویته عبارت است از اصالت من انسان در قلمروهای معرفت شناسی، جهان شناسی، اخلاق، زیبا شناسی، هنر، دین و علم. شکاکیت عمومی دکارت اورا به سوبژکتیویته رهنمون شد، زیرا او بعد از شک در همه چیز، وجود خود ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
رویارویی تفسیرگرایی حقوقی و پراگماتیسم حقوقی: یک ارزیابی
رویارویی تفسیرگرایی حقوقی و پراگماتیسم حقوقی: یک ارزیابی

مرتضی نوری

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، صفحه 101-121

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.35121.2373

چکیده
  تفسیرگرایی حقوقی رونالد دورکین دارای مؤلفه‌هایی است که می‌تواند توأمان نقطۀ قوت نظریۀ او و نقطۀ ضعف آن باشد. اصلی‌ترینِ این مؤلفه‌ها مفهوم «صعود نظری» در نظام فلسفی اوست. او با پیش کشیدن این مفهوم ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
داباوری شکاکانه و محدودیت‌های شناختیِ بشر
داباوری شکاکانه و محدودیت‌های شناختیِ بشر

فاطمه سعیدی؛ عبدالرسول کشفی؛ امیرعباس علیزمانی

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، صفحه 122-141

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.37483.2479

چکیده
  یکی از مهم‌ترین استدلالاتی که به نفع محدودیت شناختی بشر از سوی خداباوران‌شکاک (خداباورانی که قائل به محدویت شناختی بشر در شناخت اهداف و دلایل خداوند هستند) ارائه شده، «تمثیل والدین» استفان ویکستراست. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیل بنیادین هگل از کار در بخش خدایگانی و بندگی پدیدارشناسی و نقد مارکس از آن و برنهادن پراکسیس به مثابه بنیانی جدید در افق فکر هگل
تحلیل بنیادین هگل از کار در بخش خدایگانی و بندگی پدیدارشناسی و نقد مارکس از آن و برنهادن پراکسیس به مثابه بنیانی جدید در افق فکر هگل

امیرعباس صالحی؛ حمید طالب زاده

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، صفحه 142-164

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.35824.2411

چکیده
  مارکس در دست­نوشته­های اقتصادی-فلسفی 1844 صراحتاً دستاورد بزرگ هگل در پدیدارشناسی روح را کشف ذات کار اعلام می­کند. اما در همان جا بیان می­کند که فهم هگل از کار یک­سویه و انتزاعی است و وی فقط جنبۀ ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
خوانش الن بدیو از پل قدیس
خوانش الن بدیو از پل قدیس

پریسا شکورزاده؛ علی نقی باقرشاهی

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، صفحه 165-183

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.34613.2362

چکیده
  فلسفه و الهیات سیاسی معاصر از جنبه‌های مختلف به خوانش دوباره‌ی پل رسول دست زده‌اند. اما نزد بدیو این توجه در مواجهه با وضعیت بیمار فلسفه‌ی معاصر و تبدیل شدن آن به سفسطه صورت می‌گیرد و پل به‌عنوان پادفیلسوف، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
انگیزه‌های سیاسی تفکر فلسفی رورتی
انگیزه‌های سیاسی تفکر فلسفی رورتی

نبی الله سلیمانی

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، صفحه 185-205

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.38639.2517

چکیده
  رورتی با به چالش‌کشیدن کل سنت‌ فلسفی غرب که به عقیده او باعث دوگانه‌‌انگار‌ی‌های مختلف بیفایده نظری در طول تاریخ فلسفه شده است،درصدد است در بستر"فرهنگ رستگاری‌بخش ادبی"به ساختار‌شکنی مسائل مختلف ...  بیشتر