تعین ناقص و واقع گرایی ساختاری هستی شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jpiut.2020.38918.2525

چکیده

تعین ناقص یکی از مهم ترین برهان ها علیه واقع گرایی علمی است، بنابراین واقع گرایان برای داشتن موضعی معقول باید به نحو مناسبی به آن پاسخ دهند. تعین ناقص خود بر دو نوع است، تعین ناقص کل گرا و تعین ناقص تقابلی. در این مقاله، تعین ناقص تقابلی مورد بررسی قرار می گیرد. با ملاحظه پاسخ های مختلف واقع گرایان به این برهان مشخص خواهد شد که با وجود کارا بودن آنها در مواردی، موارد دیگری وجود خواهد داشت که این راه حل ها پاسخ مناسبی نخواهد داشت؛ به طور مشخص، دو صورت بندی از مکانیک نیوتنی بررسی می شود که مورد مهمی از تعین ناقص است، اما گزینه های یاد شده قادر به توضیح آن نیست. استدلال می کنیم که گزینه مناسب واقع گرایی ساختاری هستی شناختی است که قادر است این تعین ناقص را منحل کند. همچنین باید تاکید کنیم که واقع گرایی ساختاری هستی شناختی، موضعی تجربی و پسینی است؛ به این معنی که باید صدق ادعای آن، مورد به مورد در موارد تعین ناقص بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Underdetermination and Ontic Structural Realism

نویسنده [English]

  • Saeed Masoumi
Assistant Professor at The Institute for Research in Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

One of the most important arguments against scientific realism is underdetermination, so realists should address the argument satisfactorily and give an appropriate response to it. Underdetermination divides into holist and contrastive forms; in this article, we will only deal with the contrastive form. By examining different responses given to the argument, it will turn out that while the argument is successful in some cases, there are cases where they are not satisfactory. Specifically, two formulations of Newtonian mechanics are examined, which is an important case of underdetermination, but cannot be accounted for by those responses. We argue that the appropriate option is ontic structural realism that is capable of resolving this underdetermination. We also need to emphasize that ontic structural realism is an empirical and a posteriori position, meaning that the truth of its claim must be examined on a case-by-case basis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • underdetermination
  • weak and strong underdetermination
  • Semantic Realism
  • epistemic realism
  • empirical adequacy
  • epistemic virtues
  • ontic structural realism
CAPTCHA Image