دوره و شماره: دوره 14، شماره 31، مقالات، تابستان 1399، صفحه 1-502 
8. بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا

صفحه 169-194

10.22034/jpiut.2020.39723.2553

مسعود زین العابدین؛ امیرحسین منصوری؛ عارفه پوشیان جویباری؛ عین الله خادمی


14. گسست ماکیاوللی از مبانی فلسفه سیاسی ارسطو

صفحه 333-361

10.22034/jpiut.2019.31867.2233

محسن باقرزاده مشکی باف؛ مصطفی عابدی؛ محمود صوفیانی