The Quarterly Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه پیام نور. ایران. تبریز

10.22034/jpiut.2020.40832.2621

چکیده

یکی از کلمات پرکاربردی که اخیراً در سطح جهان رواج پیداکرده، بی‌گمان کلمه کروناویروس است که تنها در چند ماه اندک توانست سایه خود را بر جهان بگستراند. پیامدهای این پدیده از آن‌چنان حساسیت و اهمیتی برخوردار است که از یک‌سوی، موجب تغییر زاویه دید انسان نسبت به مقوله‌هایی از قبیل حیات، امید، مرگ و اجتماع شده و از سوی دیگر موجب ظهور ادبیات واژگانی جدید مانند زندگی مجازی، رزمایش کمک مؤمنانه، تمدن بی جامعه و مدافعان سلامت شده است. آنچه در این مقاله موردتوجه واقع‌شده، نه خود کروناست و نه خود فلسفه، بلکه همه مباحث مطرح‌شده، معطوف به این مسئله است که آیا فلسفه می‌تواند در مقابله با این رخداد ناگوار چاره‌اندیشی کند؟ این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای تدوین‌شده و می‌خواهد این نکته محوری را به اثبات رساند که علاوه از راهکارهایی که در متون سنتی فلسفه اسلامی برای حل معضل شرّ ارائه‌شده است، می‌توان با تمسک به نظریه‌ای که از پیشینه آن سال‌های چندانی نمی‌گذرد با کرونا نیز مواجه شده، آن را بررسی و تحلیل کرد و آن عبارت است از نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی که به باور آشنایان توان ایجاد تحول در علوم انسانی را داشته و در تبیین مقولات مهمی مثل فرهنگ، اخلاق، زندگی و تمدن، از موقعیت موفقی برخوردار است.
یافته‌های این مقاله بدین قرار است:
1ـ فلسفه و پاره‌ای از مباحث آن با کرونا دو مقوله مجزا از هم نبوده و بین آن دو ارتباط وجود دارد؛
2 ـ رابطه فلسفه و کرونا نه رابطه درمانگری است و نه رابطه آرام‌بخشی، بلکه می‌توان رابطه آن دو را تبیینی نامید؛
۳ ـ بر اساس نظریه اعتباریات، می‌توان با خلق مفاهیم و ادبیات مناسب، به نحوه برخورد خردمندانه با این ویروس و یا هر پدیده مشابه دیگر نائل آمد؛
۴ ـ هم‌چنین نظریه اعتباریات، انسان را در اتخاذ سبک زندگی جدید و اعطاء راه استمرار رضایت‌بخش حیات یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Efficiency of Allama Tabatabaei’s Theory of “Mentaly Posited Truths” in Analysis of COVID-19 Crisis

نویسنده [English]

  • Mikaeel Jamalpoor

Associate Prof. Payame Noor University, Iran. Tabriz.

چکیده [English]

What is discussed in this article is neither the Coronavirus itself nor philosophy, however, all the issues refer to the question of whether philosophy can find a solution to this unfortunate event? This research has been compiled using the library method and wants to prove that, in addition to the solutions presented in traditional texts of Islamic philosophy to solve the problem of evil, we can analyze the Coronavirus problem by relying on the theory of credit perception was first put forward by Allameh Tabatabai (ATCP). ACTP is an interactive epistemological realism based on the epistemology, according to which our cognition is refined and evolved in the face of external reality. For example, it can be utilized to revolutionize the humanities and explain important categories such as culture, ethics, life, and civilization. The findings of this article are as follows:
1- Philosophy and some of its topics in relation to Corona are not two separate categories and there is a connection between them.
2- The relationship between philosophy and corona is neither a therapeutic relationship nor a sedative one, but this can be called explanatory.
3- Based on the ATCP, by creating appropriate concepts and literature, it is possible to achieve a wise approach to this virus or any other similar phenomenon.
4- ATCP also helps people to adopt a new lifestyle and find a way to the satisfactory continuation of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Constructional Perceptions
  • Allameh Tabatabai
  • Life
  • necessity
  • Human
-       Amoli Larijani, Sadeq (1991), Religious Knowledge, Tehran: Center for Translation and Publication of Book. (in Persian)
-       Coplestone, Fredrick Charles (2007) A History of Philosophy: From Bentham to Russell, trans. Baha Al Din Khoramshahi, Tehran: Elmi va Farhangi Press. (in Persian)
-       Esfarayeni Neyshaburi, Fakhr Al Din (2004) A Commentary of Ibn Sina’s Kitab Al Nijah, edited and Annotated by Hamed Naji Esfahani, Tehran: Tehran University Press. (in Persian)
-       Farabi, Abu Nasr (2008) Philosophical Essays of Farabi, trans. Saeed Rahimian, Tehran: Elmi va Farhangi Press. (in Persian)
-       Gerami, Mohammad Ali (1994) Philosophy, Qom, Center for Publication of Islamic Propagation Office. (in Persian)
-       Hassanzadeh Amoli, Hassan (2015) Uyun Masael Al Nafs, Tabriz: Parvaneh Press. (in Persian)
-       Ibn Kamooneh, Ezz Al Dawlah, Saeed Ibn Mansoor (2008) A Commentary of Talwihaat, edited by Najaf Qoli Habibi, Tehran: Office of Written Heritage Press. (in Persian)
-       Ibn Sina, Hossein Ibn Ali (1983) Theology of Shifa, Qom: Library of Ayatollah Najafi Maraashi. (in Persian)
-       Ibn Sina, Hossein Ibn Ali (1996) Isharat va Tanbihat, trans. Hassan Malekshahi, Tehran: Soroush Press. (in Persian)
-       Ibrahimi Dinani, Gholam Hossein (2009) Nasir Al Din Tusi: A Philosopher of Dialogue, Tehran: Hermes Press. (in Persian)
-       Iqbal Lahori, Mohammad (1998) Reconstruction of Religious Thought in Islam, trans. Ahmad Aram, Tehran: Sahami Enteshar Press. (in Persian)
-       Jaspers, Karl (2011) My Philosophical Biography, trans. Ezzatollah Fooladvand, Tehran: Hermes Press. (in Persian)
-       Mesbah Yazdi, Mohammad Taqi (2007) Philosophical Teachings, Tehran: Organization for Islamic Propagation. (in Persian)
-       Motahari, Mortiza (1999) A Criticism of Marxism, Tehran: Sadra. (in Persian)
-       Mulla Sadra, Mohammad Ibn Ibrahim (1990) Four Journeys (Asfar Arbaa), Beirut: Dar Ehya Al Turath Al Arabi. (in Persian)
-       Peterson, Michael et al (1998) Reason and Religious Belief, trans. Ahmad Naraqi and Ibrahim Soltani, Second Edition, Tehran: Tarhe No. (in Persian)
-       Plato (2007) Collected Works of Plato, trans. Mohammad Hassan Lotfi and Reza Kaviani, Tehran: Kharazmi Press. (in Persian)
-       Sohrewardi, Yahya Ibn Habash (2006) Al Mashare va Al Mutarihat, translated and annotated by Sadr Al Din Taheri, Tehran: Islamic Parliament. (in Persian)
-       Tabatabaei, Mohammad Hossein (1995) Principles of Philosophy and Method of Realism, Tehran: Sadra. (in Persian)
-       Tabatabaei, Mohammad Hossein (2008) Seven Essays, Qom: Al Rabei Press. (in Persian)
CAPTCHA Image