The Quarterly Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تهران

10.22034/jpiut.2020.40685.2611

چکیده

این نوشته تلاش کرده است وجوهی از پدیدار کرونا که در دام مستوری افتاده‌اند را مورد مطالعه قرار دهد و به آنها مجال دهد تا خود را بنمایانند‌.‌ در چنین جهتی‌،‌ مقاله بحث کوتاهی عرضه کرده است درباره ابعاد وضعیت بحرانی ناشی از بیماری‌های همه‌گیر با تاکید بر کرونا و نشان داده است که بحران مذکور سبب شده است که بحران‌های ناشی از کنش انسانی از پستوی خود خارج شوند و انسان را مجبور سازند تا وضعیت بحرانی خود را دریابد و درگیر آن شود‌.‌ مقاله بحث کرده است که پاندمی کووید ۱۹‌،‌ شش سطح بحران رابطه انسان با خود‌،‌ با فرهنگ ملی‌،‌ با طبیعت‌،‌ با دیگری‌،‌ با خدا‌،‌ و با علم را از پستو درآورده است و انسان را مجبور کرده است که در خود و در رابطه خود با غیر خود توقف کند‌.‌ گرچه پدیدارشناسی پاندومی کووید ۱۹ زمانی به سرانجامی می‌رسد که سطوح شش‌گانه بحران مذکور به ترتیب از طریق وام‌گیری مفاهیم فلسفی«موقعیت‌های مرزی»‌،‌ «نزاع برای ارج‌شناسی»‌،‌ «گشتل»‌،‌ «دیگری»‌،‌ «نام خدا» و «بحران علم» مورد مطالعه قرار گیرند‌،‌ مقاله به دلایل روش‌شناختی ترجیح داده است‌،‌ درآمد آن را برگزار کند و به کمک واضع اصطلاح موقعیت‌های مرزی‌،‌ کارل یاسپرس‌،‌ منحصرا بر سطح نخست بحران توقف کند و به ایضاح آن بپردازد‌.‌ مقاله بدین ترتیب با برشمردن دو خصلت اصلی موقعیت‌های مرزی یعنی تعارض و شکست‌،‌ و چهار موقعیت مشخص مرزی یعنی رنج‌،‌ جدال‌،‌ گناه و مرگ تلاش کرده است شرحی از بحران‌های ناشی از کرونا فراهم آورد و نشان دهد که بحران مذکور‌،‌ نقش‌های موقعیت‌های کلی و موقعیت‌های مرزی را جا به جا کرده است‌.‌ اگر موقعیت‌های مرزی در شرایط عادی حاشیه‌ای بر متن موقعیت‌های کلی بوده است‌،‌ در شرایط کرونایی جاری این موقعیت‌های کلی مبتنی بر آگاهی است که حاشیه‌ای بر متن درگیری‌های وجودی در موقعیت‌های مرزی شده است و چون چنین است ضرورت دارد که نحوه مواجهه با آن از سطح اگزیستانسیل به سطح اگزیستانسیال و از خاستگاهی ناشی از اگزیستانس آدمی به موقعیت‌های کلی رودرروی دازاین تغییر جهت دهد‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Encounter with the Covid 19 Crisis Focused on Boundary Situations

نویسنده [English]

  • Hossein Mesbahian

Assistant Prof. University of Tehran, Iran. Tehran.

چکیده [English]

By taking a phenomenological approach in examining the Covid crisis, this paper investigates aspects of the Corona phenomenon that remain hidden and allows them to self-reveal. I begin by situating the Coronavirus in the context of pandemic crises to examine its various dimensions. Following this introduction, I argue that the current crisis has made humanity cognizant of disasters caused by human action, compelling humans to confront, and reflect on them. As a result, the individual’s relationship with self, national culture, nature, other, God, and science has been greatly challenged. These challenges could best be explained using philosophical conceptions of “boundary situation”,” recognition”, “Gestell”, “other”, “the name of God”, and the “crisis of science”, respectively. For methodical reasons however, I only attend to the relationship with self and the concept of “boundary situation”, coined by Karl Jaspers. The main characteristics of “boundary situations”, antinomy and foundering, as well as four specific boundary situations, namely suffering, struggle, guilt and death are discussed to demonstrate that the Coronavirus crisis has caused general situations to switch places with boundary situations. Under normal circumstances, boundary situations would be at the periphery of general situations. In the current Covid state, the general situation founded on awareness is at the periphery of the existential crisis in boundary situations. It is therefore necessary that the encounter with this crisis shifts from the existentiell to the existential level and from stemming from human existence to general situations facing Dasein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus crisis
  • boundary situations
  • antinomy
  • suffering
  • Struggle
  • death
-       Abdollahi, A‌. , Mahmoudi-Aliabadi, M‌. , Mehrtash, V‌. , Jafarzadeh, B‌. , & Salehi, M‌.‌ (2020) The Novel Coronavirus SARS-CoV-2 Vulnerability Association with ABO/Rh Blood Types‌.‌ Iranian Journal of Pathology, 156-160‌.‌ (in persian)
-       Andersen, K‌.‌ G‌. , Rambaut, A‌. , Lipkin, W‌.‌ I‌. , Holmes, E‌.‌ C‌. , & Garry, R‌.‌ F‌.‌ (2020) The proximal origin of SARS-CoV-2‌.‌ Nature medicine, 26(4), 450-452‌.‌
-       Bernstein, R‌.‌ J‌.‌ (1985) Habermas and modernity‌.‌ Cambridge: Polity Press in association with Basil Blackwell‌.
-       Bochenski, J‌.‌ M‌.‌ (1969) Contemporary European Philosophy: Univ of California Press‌.
-       Chaturvedi, P‌. , Ramalingam, N‌. , & Singh, A‌.‌ (2020)‌.‌ Is COVID-19 man-made? Cancer Research, Statistics, and Treatment, 3(2), 284‌.‌
-       Cooke, M‌.‌ (1994) Language and reason : a study of Habermas's pragmatics‌.‌ Cambridge, Mass ; London: MIT Press‌.
-       Feifel, H‌.‌ (1977) New meanings of death‌.‌ New York: McGraw-Hill‌.
-       Fuchs, T‌. , Breyer, T‌. , & Mundt, C‌.‌ (2013) Karl Jaspers’ philosophy and psychopathology: Springer‌.
-       Habermas, J‌.‌ (1978) Knowledge and human interests (2nd [English] ed‌. )‌.‌ London [etc‌. ]: Heinemann Educational‌.
-       Heidegger, M‌. , Schmidt, D‌.‌ J‌. , & Stambaugh, J‌.‌ (2010) Being and time (Rev‌.‌ ed‌. )‌.‌ Albany: State University of New York Press‌.
-       Held, D‌.‌ (1980) Introduction to critical theory : Horkheimer to Habermas‌.‌ London: Hutchinson‌.
-       Jaspers, K‌.‌ (1954) Way to wisdom: Yale University Press‌.
-       Jaspers, K‌.‌ (1963) General psychopathology. Translated from the German 7th ed. by J. Hoenig and Marian W. Hamilton‌.‌ [Manchester, Eng‌. ]: University Press‌.
-       Jaspers, K‌.‌ (1970) Philosophy (Vol‌.‌ 2)‌.‌ Chicago: University of Chicago Press‌.
-       Jaspers, K‌.‌ (1971) Philosophy (Vol‌.‌ 3)‌.‌ Chicago: University of Chicago Press‌.
-       Jaspers, K‌.‌ (2010) Man in the modern ageRoutledge revivals (pp‌.‌ 1 online resource (213 pages)‌. )‌.‌
-       Jaspers, K‌. , & Ashton, E‌.‌ B‌.‌ (2000) The question of German guilt‌.‌ New York: Fordham University Press‌.
-       Kaur, H‌. , Garg, S‌. , Joshi, H‌. , Ayaz, S‌. , Sharma, S‌. , & Bhandari, M‌.‌ (2020) A Review: Epidemics and Pandemics in Human History‌.‌ Int J Pharma Res Health Sci, 8(2), 3139-3142‌.‌
-       Kierkegaard, S‌. , & Hannay, A‌.‌ (2001) A literary review : Two ages, a novel by the author of A story of everyday life, published by J. L. Heiberg, Copenhagen, Reitzel, 1845‌.‌ London: Penguin‌.
-       Kirkbright, S‌.‌ (1997) Border and border experience : investigations into the philosophical and literary understanding of a German motif‌.‌ Frankfurt am Main: P‌.‌ Lang‌.
-       Latzel, E‌.‌ (1981) The concept of" ultimate situation‌.‌ Jaspers' philosophy. In PA Schlipp (Ed. ), The philosophy of Karl Jaspers, 177-108‌.‌
-       Lichtigfeld, A‌.‌ (1954) Jaspers' Metaphysics: Based on Karl Jaspers'" Philosophie"(Metaphysik): Colibri Press‌.
-       Mesbahian, H‌.‌ (2012) The Man of Desires and Name of God as the Otherwise than Being: God’s Subjectivity and Subjectivity as “other-in-the-Self” versus Human Subjectivity‌.‌ Jostarha-ye Falsafeh-ye Din (Philosophy of Religion Studies), 1(1), 119-134‌.‌ (in persian)
-       Mesbahian, H‌.‌ (2019) Reinventing the Self: A Philosophical Encounter with the Historiography of Cultural Identity‌.‌ Historical Perspective & Historiography, 29(23), 255-274‌.‌ (in persian)
-       Mesbahian, H‌.‌ (2020) Habermas and the Other of Occidental Rationality: The Dichotomous Logic of Exclusive Inclusion‌.‌ Falsafeh (The Iranian Journal of Philosophy), University of Tehran, 47(2), 145-165‌.‌ (in persian)
-       Mesbahian, H‌. , & Norris, T‌.‌ (2017) Dieter Misgeld: A philosopher’s journey from hermeneutics to emancipatory politics: Springer‌.
-       Miron, R‌.‌ (2012) Karl Jaspers from selfhood to beingValue inquiry book series; 250 (pp‌.‌ x, 346 pages)‌.‌
-       Misgeld, D‌., Norris, T‌., & Mesbahian, H‌.‌ (2010) A philosopher's journey from hermeneutics to emancipatory politics‌.‌ Philosophical Inquiry in Education, 19(2), 86-97‌.‌
-       Müller-Seidel, W‌.‌ (1997)‌ Diltheys Rehabilitierung Hölderlins‌.‌ In Die Literatur und die Wissenschaften 1770–1930 (pp‌.‌ 139-184): Springer‌.
-       Peach, F‌.‌ (2008) Death,'deathlessness' and existenz in Karl Jaspers' philosophy: Edinburgh University Press‌.
-       Ricoeur, P‌.‌ (1981) ‹Relation of Philosophy to Religion‌›‌.‌ In P‌.‌ A‌.‌ Schilpp (Ed‌. ), The Philosophy of Karl Jaspers‌.‌ LaSalle: Library of the Living Philosophers, Volume 9‌.
-       Roderick, R‌.‌ (1986) Habermas and the foundations of critical theory‌.‌ Basingstoke, Hampshire: Macmillan‌.
-       Rush, F‌.‌ (2004) The Cambridge companion to critical theory‌.‌ Cambridge; New York: Cambridge University Press‌.
-       van Gelder, F‌.‌ (2020) Habermas on the Corona crisis - and what his new book has to add to this. [Translation of an interview - April 10th, 2020]‌.
-       Wallraff, C‌.‌ F‌.‌ (2015) Karl Jaspers: An introduction to his philosophy: Princeton University Press‌.
CAPTCHA Image