رُبسپیر- کانت: بررسی نسبت آزادی مطلق و ترور با فلسفه اخلاق کانت براساس پدیدارشناسی روح هگل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 هیأت علمی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

10.22034/jpiut.2020.37889.2497

چکیده

هگل در کتاب پدیدارشناسی روح ساختار دیالکتیکی تاریخ آگاهی انسان اروپایی را به تصویر کشیده است. او در تمام گذارهای آگاهی به برآیند‌های مختلف، ضرورت و نسبتی دیالکتیکی تشخیص داده است و آن را در تمامی ساحات تاریخ و ساحات اندیشه در جریانات مختلف دنبال می‌کند. در فصل روح با دوجریان بسیار مهم در تاریخ اجتماعی یعنی انقلاب فرانسه و در تاریخ اندیشه یعنی فلسفه اخلاق کانت مواجهیم که در طی دو بخش به طور متوالی ظاهر می‌شوند و گویی که هگل نسبتی تنگاتنگ بین حکومت ترورِ رُبسپیر و فلسفه‌ی اخلاق کانتی یافته است. جایی‌که آزادی انتزاعی رُبسپیر در جهت ایجاد آزادی مطلق در تحقق اراده‌ی جزئیِ عام یافته‌ی خود، هرگونه نهاد یا جزئیتی را به عنوان عامل اخلال تحقق آزادی اراده‌ی خویش نابود می‌سازد و دوره‌ای از استبداد و وحشت آغاز می‌کند. گویی‌که چنین ادعای اراده‌ی عامی که تحمل هیچ جزئیت و مخالفی را ندارد به استبداد درونی قانون کلی اخلاق کانتی(که تحقق آن یگانه راه دستیابی به آزادی است) در جهت نابودیِ طبیعت، امیال، آداب و رسوم و نهادهای عینی و غیره تبدیل می‌شود و وحشت و اضطراب به دلیل تناقضات بی‌پایان ایجاد می‌کند و فرد اخلاقی همچون فرد انقلابی با رفع همه‌جانبه‌ی عینیت، درون اراده‌ی انتزاعی خود اسیر می‌شود که این امر به اعتقاد هگل تبعات خطرناکی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Robespierre-Kant: An Investigation of the Robespierre-Kant: An Investigation of the Relationship of the absolute freedom and Terror with Kant's Philosophy of Ethics Based on Hegel's Phenomenology of Spirit

نویسندگان [English]

  • mohsen bagherzadeh meshkibaf 1
  • mahmoud sufiani 2
  • mohammad asghari 3
1 student of PhD
2 Assistant professor- philosophy group-Tabriz university
3 Associate Professor of Philosophy, University of Tabriz
چکیده [English]

In Hegel's Phenomenology, Hegel portrays the dialectical structure of the history of European human consciousness. He has recognized dialectical necessity and relativity in all transitions of consciousness to different outcomes and it pursues it in all areas of history and areas of thought in different currents. In the Season of the spirit, we find two very important developments in social history, the French Revolution, and in the history of thought, Kant's philosophy of ethics, which appear in two successive sections. It is as if Hegel has found a close relation between Robespierre's assassination regime and Kantian philosophy of ethics. Where Robespierre's abstract freedom to establish absolute freedom in the realization of his partial universal will destroys any entity or detail as disrupting the realization of his free will. And a period of despotism and terror begins. It is as if such a claim of general will that does not bear any details and disagreements turn into the inner tyranny of the general law of Kantian ethics (which is the only way to achieve freedom) in the destruction of nature, desires, customs, objective institutions, and so forth. And because of the endless contradictions and anxiety created by the endless contradictions, the moral person, like a revolutionary person, is trapped within his own abstract will, which Hegel believes will have dangerous consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • Kant
  • Robespierre
  • Terror
  • objectivity
  • freedom
CAPTCHA Image