واکاوی تاثیر ابن رشد بر ابن میمون در چگونگی کاربرد عقل در شریعت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/jpiut.2020.29129.2090

چکیده

نسبت میان عقل و شریعت یکی از بحث‌های مهم و مورد اختلاف اندیشمندان ادیان بوده است. پرسش اساسی این جستار عبارت است از «تاثیر ابن‌رشد بر ابن‌میمون در به‌کارگیری عقل در شریعت چگونه است؟» برخی از نکاتی که در این پژوهش بدان دست یافتیم حاکی از تاثیر عمیق ابن‌رشد بر ابن‌میمون در بحث عقل و شریعت می‌باشد. ابن‌رشد در فرازهای مختلفی از آثارش به خطرات عقل‌گرایی محض هشدار داده و به‌کارگیری آن را در شریعت محدود می‌کند. وی معتقد است عقل به تنهایی توان تاویل را نیز ندارد و باید به واسطه اهل‌شریعت با شرایطی که در دین تبیین شده انجام شود. ابن‌میمون نیز به مشروط بودن به‌کارگیری عقل در شریعت تصریح کرده و معتقد است کتاب مقدس یهودیّت موازین کاربرد عقل در شریعت را تعیین می‌نماید که به واسطه اهل شریعت صورت می‌گیرد. در تطبیق آرای ابن‌رشد و ابن‌میمون با دلائلی مواجه می‌شویم که به تاثیر ابن‌رشد بر ابن‌میمون در مسئله چگونگی کاربرد و محدودسازی عقل در شریعت تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Ibn Rushd's influence on Ibn Maimon in how reason is used in Shari'a

نویسنده [English]

  • Abbas Bakhshandeh Bali
Assistant Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The relationship between reason and sharia has been one of the most important and controversial issues among religious thinkers. The main question of this article is "What is the effect of Ibn Rushd on Ibn Maimon in using reason in Shari'a?" Some of the points that we achieved in this research indicate the deep influence of Ibn Rushd on Ibn Maimon in the discussion of reason and Shari'a. In various passages of his works, Ibn Rushd warns of the dangers of pure rationalism and restricts its use in sharia. He believes that the intellect alone cannot interpret and should be done by the people of Shari'a with the conditions explained in religion. Ibn Maimon also states that the use of reason in the sharia is conditional and believes that the Bible of Judaism sets the standard for the use of reason in the Shari'a, which is done by the people of the sharia. In applying the views of Ibn Rushd and Ibn Maimon, we encounter reasons that emphasize the influence of Ibn Rushd on Ibn Maimon in this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhammad ibn Rushd
  • Moses ibn Maimon
  • Limitation of Reason
  • Superiority of Sharia
-       The Holy Quran.
-       Al-Fakhouri, Hannah. Khalil al-Jarr (1994) History of Philosophy in the Islamic World, translated by Abdolmajid Ayati, 4th ed., Tehran, scientific and cultural. (in Persian)
-       Atlas, Samuel. Monides, Mai (1972) Maimonides, In: The Encyclopedia of philosophy,  by Paul Edwards (edi) Vol 5, New York, Macmillan Publishing.
-       Austeda, Franz (1972) Averroes, In: The Encyclopedia of philosophy, by Paul Edwards (edi) vol 1, NewYork, Macmillan Publishing.
-       Davari Ardakani, Reza (2002) Ibn Rushd, Islamic philosopher, founder of the Renaissance and teacher of modernization in the Islamic Maghreb, Journal of Philosophy, No. 6 and 7, pp. 21-29. (in Persian) https://jop.ut.ac.ir/article_11324.html
-       Deborah, T. J (1997) History of Philosophy in Islam, trans. Abbas Shoghi, Tehran, Atai Press Institute. (in Persian)
-       Ebrahimi Dinani, Gholam Hossein (2005) Ibn Rushd's brilliance in the wisdom of peripatetic, Tehran, Tarhe no. (in Persian)
-       Gandomi Nasrabadi, Reza (2013) The Immortality of the Soul from the Viewpoint of Ibn Maimon, Journal of Religious Anthropology, No. 30, pp. 157-175. (in Persian) http://raj.smc.ac.ir/article_4684.html
-       Gilson, Etienne (2010) History of Christian Philosophy in the Middle Ages, trans. Reza Gandami Nasrabadi, Qom, University of Religions and Samat Publications. (in Persian)
-       Halabi, Ali Asghar (1993) History of Civilization in Islam, Tehran, Asatir. (in Persian)
-       Hatta, Philip Khalil (1987) Arab history, trans. Abolghasem Payende, Tehran, Agah. (in Persian)
-       Hendavi, Ibrahim Musa (1963) Al-Athar al-Arabi fi al-Fikr al-Yehudi, Cairo, Maktab al-Anjl wa al-Masriya.
-       Hyman, Arthur (2002) Eschatological Themes in Medieval Jewish philosophy, Marquette University press.
-       Ibn Maimon, Musa (No date) Al-Hairin, Introduction and Examination: Hussein Ataei, Beirut, Religious Culture School.
-       Ibn Rushd, Ahmad Ibn Muhammad (1987) the chapter of the article between the Wisdom and the Shari'a from the connection, Beirut, the school of education for printing, publishing and distribution.
-       Ibn Rushd, Ahmad Ibn Muhammad (1987) the Discovery of the Methods of Evidence in the Beliefs of God, Beirut, School of Education.
-       Ibn Rushd, Ahmad Ibn Muhammad (1998) Tahafa Al-Tahaft, Introduction and Explanations by Mohammad Abed Jaberi, Beirut, Center for the Studies of Al-Wahda Al-Arabiya.
-       Ibn Taymiyyah, Ahmad (1971) The Conflict of Reason and Narration, Edited by Mohammad Rashad Salem, United Arab Republic, Dar al-Kitab. (in Persian)
-       Idris, Mohammad Jala (No date( Islamic Influence on Jewish Religious Thought, Cairo, Madbouli School.
-       Khadem Jahromi, Hamed, Rajabi, Narges (2017) A Study of the Viewpoint of the Negative Theology of Ibn Maimun and Qazi Saeed Qomi, Journal of Philosophy of Religion, No. 2, pp. 311-332. (in Persian) https://jpht.ut.ac.ir/article_63505.html
-       Leaman, Oliver (1998) Averroes and Philosophy, Surrey, Curzon Press.
-       Lotfi Juma, Muhammad (no date) Ibn Rushd: History and Philosophy, Tunisia, Publications of the Encyclopedia for Printing and Publishing.
-       Nasr, Seyyed Hossein (1996), History of Islamic Philosophy, Oliver Leaman, routledge.
-       Nasri, Abdullah et al. (2000) Hadith Andisheh, Tehran, Soroush. (in Persian)
-       Parsania, Hamid (1999) The Inhibitory Role of Ibn Rushd and Ibn Maimon in Translating the Sinaitic Argument into the History of Western Philosophy, Namee Farhang Magazine, No. 31, pp. 112-123. http://ensani.ir/fa/article/265950(in Persian)
-       Pins, Shlomo (1999) Jewish Philosophy, in: Three Philosophical Traditions, trans. Abolfazl Mahmoudi, Qom, seminary propaganda office. (in Persian)
-       Renan, Ernst (1957) Ibn Rushd and Al-Rushdieh, edited by Adel Zaitar, Cairo, Dar Al-Ahya Al-Kitab Al-Arabiya.
-       Roth, Leon (1963) Spinoza, Descartes & Maimonides, New York, Copyright status reviewed by UF staffs.
-       Rudavsky, T. M. (2010) Maimonides, UK: Willy and BlackWell.
-       Shahrestani, Ahmad (2016) Al-Mulla wa Al-Nahl, research by Mohammad Seyyed Gilani, Beirut, Dar al-Ma'rifah, second edition. (in Persian)
-       Shatz, Davi (2006) Maimonides Moral Theory, in: The Cambridge Companion to Maimonides, ed. Seeskin Kenneth, New York, Cambridg University Press.
-       Sherbak, Dan Cohen (2004) Jewish Philosophy in the Middle Ages, trans. Ali Reza Naqd Ali, Qom, Center for the Study and Research of Religions. (in Persian)
-       Vakili, Hadi (2007) Ibn Maimun, from Islamic Theology to Jewish Theology, Ghabasat Magazine, No. 43, pp. 147-172. (in Persian)
-       Watt, Montgomery (1992) Islamic Spain, trans. Mohammad Ali Taleghani, Tehran, Yalda.
-       Wolfson, Harry Austrin (1989) Philosophy of Theology, trans. Ahmad Aram, Tehran, Al-Huda Publications. (in Persian)
-       Zaryab, Abbas (1993) Ibn Maimun, in: The Great Islamic Encyclopedia, Vol. 5, Tehran, The Great Islamic Encyclopedia Center. (in Persian)
CAPTCHA Image