دوره و شماره: دوره 14، شماره 33، مقالات، زمستان 1399، صفحه 1-300 
2. بررسی رفتار و رفتارگرایی در اندیشه ویتگنشتاین

صفحه 17-29

10.22034/jpiut.2020.39799.2556

مرتضی افصحی؛ محمدرضا عبداله نژاد؛ محمود صوفیانی


18. مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی

صفحه 319-336

10.22034/jpiut.2020.41146.2643

ابراهیم قدرتی؛ محمدرضا عدلی؛ عبدالحسین طریقی؛ بخشعلی قنبری