در باب اهمیت نقاشی: خوانشی پدیدارشناختی از نقاشی ایرانی با نگاه به آرای استیون کروئل و پاول کراودر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار فرهنگستان هنر، تهران. ایران.

10.22034/jpiut.2020.41619.2663

چکیده

مسئله پژوهش حاضر در وهلة اول تبیین چرایی اهمیت نقاشی است.این مقاله در مسیر گشودن این مسئله‌ آرای استیون کروئل و پاول کراودر را در سنت پدیدارشناسی بازخوانی می‌کند. به اعتقاد آنها نقاشی فقط انتقال اطلاعات تجربی نیست، بلکه شامل یک بینش فلسفی عمیق است که براساس مؤلفه‌های؛‌ سکوت، سطح، مکان و زمان می‌تواند مورد واکاوی قرار بگیرد. در امتداد این مؤلفه‌ها، ابتدا دو مفهوم زیبایی ایدئال و زیبایی متافیزیکی طرح شده است و در وهلة دوم از مجموعة مفاهیم ذکر شده برای رسیدن به خوانشی جایگزین در نقاشی ایرانی استفاده می‌شود. نگارنده سعی دارد با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آرا این دو پدیدارشناس اهمیت نقاشی ایرانی را با خوانشی جایگزین [نسبت به خوانش‌های سنت‌گرایانه و تاریخ‌نگارانه] ارائه دهد. از رهگذر بازخوانی آرای آنها به این نتیجه می‌رسد که علت اهمیت نقاشی ایرانی راهی است که برای مواجهه با حقیقتی عمیق‌تر و فراتر از ادراک روزمره ایجاد می‌کند. مواجهه‌ای که نقش هستی‌شناختی ما را نسبت به موجودات دیگر یادآوری می‌کند؛ ما را از محدودیت‌های متناهی‌مان فراتر می‌برد و دعوت می‌کند تا عمیق‌تر به راز هستی بپردازیم و از این مسیر به شکلی از تعالی زیبایی‌شناختی نزدیک شویم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

About the Importance of Painting: A phenomenological reading of Iranian painting based on the approach of Steven Crowell and Paul Crowther

نویسنده [English]

  • Fatemeh Benvidi
Assistant Professor, Academy of Arts, Tehran. Iran.
چکیده [English]

The problem of the present study is in the first place to explain why painting is important. This article rereads the views of Steven Crowell and Paul Crowder in the tradition of phenomenology. According to them, painting is not just a transfer of empirical information, but also contains a deep philosophical insight that can be explored based on the components: silence, level, place and time. Along these components, the two concepts of ideal beauty and metaphysical beauty are also proposed. In this article and in the second place, the set of mentioned concepts is used to achieve an alternative reading in Iranian painting. Using descriptive and analytical methods and using the opinions of these two phenomenologists, the author tries to present the importance of Iranian painting with an alternative reading [compared to traditionalist and historiographical readings]. By re-reading their opinions, it is concluded that the reason for the importance of Iranian painting is the way it creates a confrontation with a deeper reality and beyond everyday perception. An encounter that reminds us of our ontological role compared to other beings; It transcends our finite limitations and invites us to delve deeper into the mystery of Being and in this way approach a form of aesthetic excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphysical beauty
  • Ideal Beauty
  • Painting
  • Steven Crowell
  • Paul Crowther
-        Crowell, S. )2010( “Phenomenology and Aesthetics, or Why Art Matters.” In J. Perry (ed) Art andPhenomenology, pp. 31–53. London: Routledge.
-        Crowther, P. (2016) How Pictures Complete Us. Stanford CA: Stanford University Press.
-        Crowther, P. )2009) Phenomenology of the Visual Arts (Even the Frame). Stanford CA: Stanford University Press.
-        Hegel, G. W. F. (1835–38) Introduction to the Philosophy of Fine Art, in A. Hofstadter & R. Kuhns (eds.) (1964) Philosophies of Art and Beauty:Selected Readings in Aesthetics from Plato to Heidegger, New York: Modern Library.
-        Heidegger, Martin (2012) Being and Time, trans. Abdolkarim Rashidian, Tehran: Ney Publishing. (in Persian)
-        Husserl, E. (1989) Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to aPhenomenologicalPhilosophy, Book Two, trans. R. Rojcewicz & A. Schuwer, Dordrecht: Kluwer.
-        Kant, Emmanuel (2009) The Critique of judgment, trans. Abdolkarim Rashidian, Tehran: Ney Publishing. (in Persian)
-        Merleau-Ponty, M. (1996) “Cezanne’s Doubt.” In G. Johnson (ed) The Merleau-Ponty AestheticsReader, pp. 59–75. Evanston IL: Nothwestern University Press.
-        Merleau-Ponty, M. (1996) “Eye and Mind.” In The Merleau-PontyAesthetics Reader, pp. 121–149.
-        Nietzsche, Friedrich (2002) The Will to Power, trans. MohammadBaqer Hoshyar, Tehran: Farzan Rooz Publishing. (in Persian)
-        Plato (2001) Republic, trans. MohammadHassan Lotfi, Tehran: Kharazmi Publications. (in persian)
-        Rudd, Anthony (2017) Why Painting Matters: Some Phenomenological Approches, “Journal of Aesthetics and Phenomenology”, pp: 2-14.    
CAPTCHA Image