دوره و شماره: دوره 15، شماره 34، مقالات، بهار 1400، صفحه 1-398 
10. خدا در فلسفه افلاطون

صفحه 178-197

10.22034/jpiut.2020.34911.2368

طیبه شاددل؛ منصور ایمانپور؛ حسین اترک


12. تعیّن ناقص و رئالیسم علمی

صفحه 224-247

10.22034/jpiut.2020.39058.2530

جلال عبدالهی؛ جواد اکبری تختمشلو


15. رشد عقل و نظام حقوقی فراگیر در اندیشه کانت

صفحه 284-299

10.22034/jpiut.2020.40683.2610

آرتمیس قبادی؛ محمدرضا شمشیری؛ زهره سعادتمند


16. هستی‌شناسی کران‌مندی در فلسفه هایدگر و فوکو

صفحه 300-326

10.22034/jpiut.2019.31480.2214

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی‌زاده اصفهانی؛ یوسف شاقول