Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

قاعده بسیط­الحقیقه، بیان کننده نسبت مصداق حقیقی آن یعنی خدا با عالم است. همسویی این نسبت در حکمت متعالیه و عرفان، همچنین تصریح ملاصدرا به دریافت شهودی عارفان از درون­مایه این قاعده، اندیشه را به جستجوی نظائر آن در عرفان وا می­دارد. نزدیک­ترین تعبیر عرفانی به مضمون قاعده یاد شده این سخن ابن‌عربی است که «إن مسمّی الله احدی بالذات، کلٌ بالأسماء»، تا جایی که می­توان آن را با اصلاحاتی، همتای قاعده بسیط­الحقیقه، در عرفان به حساب آورد. معنای این عبارت، نفی کثرت بواسطه احدیت ذاتی خدا و توجیه کثرت­ها بواسطه صدور عالم از اسماء الهی است. این باور عارفانه، نتایجی چون؛ انتساب تمامی احکام ایجابی و سلبی به خدا، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، و درستی همزمان تشبیه و تنزیه را در پی­دارد. بررسی تحلیلی این موارد نشان می­دهد محتوای ایجابی قاعده بسیط­الحقیقه در «کل­الأشیاء» دانستن حق­تعالی همان عبارت عرفانی است که جمع وجود خدا با موجودیت سایرین را برنمی­تابد، به این معنا که وجود حق تعالی به عنوان ظاهر غیر از عالم به عنوان ظهورات اوست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of “Simple Reality” Rule and the Mystical Phrase "The essence of God is oneness in his essence, everything in the names"

نویسندگان [English]

  • Mahdi Saadatmand 1
  • Ali Babaei 2

1 Assistant professor, Department of theology, University of Yazd, Yazd, Iran

2 Associate Professor, Department of philosophy, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil, Iran

چکیده [English]

“Simple reality” rule states the relation of its true instance, that is, God to the universe. The similarity of this relationship in transcendent wisdom and mysticism, and Mulla Sadra's stipulation of mystics' intuitive perception of the content of this rule, makes thought seek its counterparts in mysticism. The closest mystical interpretation to the meaning of the above-mentioned rule is the statement of Ibn Arabi that "The essence of God is oneness in his essence, everything in the names", as far as it can be considered as a counterpart in the mysticism of the “simple reality” rule. The meaning of this phrase is the negation of plurality by the inherent oneness of God and the justification of plurality by the effusion of the universe from divine names. This mystical belief, results such as; The attribution of all positive and negative rulings to God, unity at the same time as multiplicity at the same time as unity, and simultaneous correctness of similitude and purification. An analytical study of these cases shows that the positive content of the “simple reality” rule in in knowing God "all things" is the mystical expression that the totality of the existence of God with the existence of others does not stand, in the sense that the existence of the God as appearance is different from the universe as his manifestations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • simple reality
  • unity
  • oneness
  • Mulla Sadra
  • Ibn Arabi
  • mysticism
-       The Holy Quran
-       Amoli, Seyyed Haidar (1989) Critique of Critiques in the Knowledge of Existence (jamee al-asrar), correction & introduction: Henry Carbon and Osman Ismail Yahya, Tehran: Scientific and Cultural Publications of the Ministry of Culture and Higher Education.
-       Balizadeh Al-Hanafi, Mustafa Ibn Sulayman (2001) Explanation of the Fusus Al-Hakam, correction & margin: Sheikh Fadi Asad Nassif, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiya.
-       Ibn Arabi, Mohiy al-Din (1957) Ensha al-davaer, research & correction: Mahdi Muhammad Naser al-Din, Leiden: Braille Press.
-       Ibn Arabi, Mohiy al-Din (1946) Fusus al-Hakam, Vol. 1, Cairo: House of Revival of the Arabic Book.
-       Ibn Arabi, Mohiy al-Din (nd) Al-Futuhat Al-Makkah (4 Vols), comments: Abu al-'Ala Afifi, Vols. 1, 2 and 4, Beirut: Dar al-Sadr.
-       Ibn Arabi, Mohiy al-Din (1989) Collection of treatises of Ibn Arabi, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi.
-       Ibn Torkeh, Sain al-Din Ali (1981) Tamhid al-qvaeid, correction & suspension: Seyyed Jalaluddin Ashtiani, Tehran: Ministry of Culture and Higher Education Publications.
-       Ibn Torkeh, Sain al-Din Ali (1998) Explanation of the Fusus al-Hakam, research & correction: Mohsen Bidarfar, Vol. 1. Qom: Bidar Publications.
-       Ibn Fares, Ahmad Ibn Zakaria (2001) Dictionary of Comparative Language, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi.
-       Jahami, Jirar (1998) Encyclopedia of Philosophical Terms in the Arab World, Beirut: Lebanese School of Publishers.
-       Jahangiri, Mohsen (1996) Mohieddin Ibn Arabi, a prominent figure in Islamic mysticism, Tehran: Tehran University Press.
-       Jami, Abd al-Rahman (2004) Explanation of the Fusus al-Hakam, research & correction: Asim Ibrahim al-Kayali al-Husseini al-Shazli al-Darqawi, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya.
-       Javadi Amoli, Abdullah (1988) Explanation of asfar arbaeh, Vol. 1. Qom: Al-Zahra Publications.
-       Jundi, Moayed al-Din (2002) Explanation of the Fusus al-Hakam, correction & suspension: Seyyed Jalal al-Din Ashtiani, ed. II, Qom: Boostan-ketab.
-       Kashani, Abd al-Razzaq (1991) Explanation of the Fusus al-Hakam, Qom: Bidar Publications.
-       Kharazmi, Taj al-Din Hussein (2000) Explanation of the Fusus al-Hakam, research & correction: Allameh Hassanzadeh Amoli, Qom: Boostan-ketab (Qom Seminary Islamic Propaganda Office Publications).
-       Nabulsi, Abd al-Ghani (1998) Javaher al-nossos in the Explanation of the Fusus al-Hakam, Investigation & Correction: Asim Ibrahim Al-Kayali Al-Husseini Al-Shazli Al-Daraqawi, Vol. 1, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiya.
-       Plotinus (1992) Theology, research. Abd al-Rahman Badawi, Qom: Bidar Publications.
-       Plotinus (1997) Tassoat-e-Plotinus, definition. Farid al-Jabr, reference & correction: Jirar Jahami; Samih Daghim, Beirut: Lebanese School of Publishers.
-       Portolmi, Monir al-Sadat (2008) "The Effect of Theoretical Mysticism in Establishing the Rule of Simple Truth", Mirror of Knowledge, No. 13, pp. 68-45.
-       Qeisari, Davood (1996) Explanation of the Fusus al-Hakam, research & correction: Seyyed Jalaluddin Ashtiani, Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company.
-       Ragheb Isfahani, Hussein Ibn Mohammad (2004) The contents of the words of the Qur'an, trans. & research: Gholamreza Khosravi Isfahani, Tehran: Al-Mortazavi Library for the Revival of Al-Jaafari
-       Saadatmand, Mahdi; Babaei, Ali (2019) "The relationship between the rule of simple truth and the omnipotence of the soul in Sadra's wisdom", Religious Thought of Shiraz University, No. 72, pp. 60-43. at https://jrt.shirazu.ac.ir/article_5446.html
-       Sadeghi, Marzieh (2013) "Mulla Sadra's Existential Thoughts in Convergence with Mystics", Philosophical Reflections of Zanjan University, No. 10, pp. 55-70. http://phm.znu.ac.ir/article_19551.html
-       Sadr al-Din Shirazi, Mohammad Ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1981) Asrar al-aayt va anvar al-bayenat, Introduction & Correction: Mohammad Khajavi, Tehran: Association of Islamic Wisdom and Philosophy.
-       Sadr al-Din Shirazi, Mohammad Ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1986) Tafsir Al-Quran Al-Karim, Vol. 6, Qom: Bidar Publications.
-       Sadr al-Din Shirazi, Mohammad Ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1981) The Transcendent Wisdom in the Four Mental Journeys, commentary: Allama Tabatabai, Vols. 1, 3, 6 and 7, Beirut: Dar Al-Ihyaa Al-Tarath Al-Arabi.
-       Sadr al-Din Shirazi, Mohammad Ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1980) Al-Shawidah al-Rububiyya fi al-Manahj al-Salukiyyah, with the margins of Hajj Mullahadi Sabzevari, commentary, correction & introduction: Seyyed Jalaluddin Ashtiani, Tehran: University Publishing Center.
-       Sadr al-Din Shirazi, Mohammad Ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1975) Origin and Resurrection, Tehran: Iranian Wisdom and Philosophy Association.
-       Sadr al-Din Shirazi, Mohammad Ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1999) Collection of philosophical treatises of Sadr al-Muta'allehin, research & correction: Hamed Naji Isfahani, Tehran: Hekmat Publications.
-       Sadr al-Din Shirazi, Mohammad Ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1984) al-mashaer, trans. & explanation of Imam Qoli Ibn Mohammad Ali Emad Al-Dawlah, Tehran: Tahoori.
-       Shahabi, Mahmoud (1976) the theory of Accuracy in the Simple Rule of Truth, Tehran: Iranian Philosophy Association.
-       Shajari, Morteza; Ghorbani, Leila (2011) "The rule of simplicity of truth in transcendent wisdom and its application with the" position of plurality in unity "in Ibn Arabi mysticism", Mirror of Knowledge, No. 26, pp. 84-61.
-       Tabatabai, Mohammad Hussein (nd) Nahayeht al-hekmah, Qom: Islamic Publishing Institute.
CAPTCHA Image