دوره و شماره: دوره 15، شماره 35، مقالات، تابستان 1400، صفحه 1-410 
4. بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی

صفحه 65-80

10.22034/jpiut.2021.46862.2892

کیقباد دانشیان کنانلو؛ سیدابراهیم آقازاده؛ توکل کوهی گیگلو


5. نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر

صفحه 81-96

10.22034/jpiut.2021.44296.2756

مروه دولت آبادی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ زینب درویشی


9. رویکرد هرمنوتیکی به یادگیری کوانتومی

صفحه 159-181

10.22034/jpiut.2021.46891.2895

احسان صباغی نوش آبادی؛ حسن رستگارپور؛ مجید علی عسگری


11. مقایسه آرای دیونوسیوس مجعول و سهروردی درباره زیبایی

صفحه 203-225

10.22034/jpiut.2020.42130.2679

پروانه قریب گرکانی؛ اسماعیل بنی اردلان؛ شمس الملوک مصطفوی