رهیافتی هایدگری به طرح بدن‌مندی و مسئلهٔ تقویم در علوم شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 داننش‌آموخته دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان

2 گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

10.22034/jpiut.2021.44940.2774

چکیده

در این مقاله به بحث درباره چگونگی نقش‌آفرینی بدن در شناسایی می‌پردازیم. بدین منظور، دو رویکرد تقویمی و علی در علوم شناختی مطرح می‌شود. این بحث معضلاتی را به پیش کشیده است، ازجمله اینکه هر دو رویکرد، درنهایت، فهمی دکارتی-فرادستی از نسبت بدن و شناسایی فراپیش می‌نهند و بدن را به امری فیزیکال فرومی‌کاهند. افزون‌براین، تقویم‌گرایانی همچون کلارک نمی‌توانند صورت‌بندی پدیدارشناسی از تقویم را در سطح علوم شناختی بدن‌مند بازسازی کنند که نتیجهٔ آن تشدید موضع دکارتی در قبال شناسایی است. با توجه به رهیافت پدیدارشناسانه هایدگر این معضلات را تبیین و راهی برای گذار از برخی معضلات این بحث مطرح کنیم. مبانی هایدگری کمک می‌کند دو انگاره از بدن‌مندی یعنی بدن‌مندی تودستی و بدن‌مندی بنیادین را طرح کنیم؛ هر دو انگاره از بدن‌مندی در برابر فهم فیزیکالیستیِ برخی نحله‌های علوم شناختی از بدن‌مندی قرار می‌گیرد. در مرحلهٔ بعد با توجه به اشاراتی که هایدگر در هستی و زمان درباره بحث بدن‌مندی مطرح کرده است، تلاش وی برای گذار به سطحی بنیادی‌تر در تحلیل هستی را بررسی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم چرا هایدگر در سطح تحلیلی بدن‌مند از هستی نمی‌ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Heideggerian approach to the embodiment project and problem of constitution in the cognitive science

نویسندگان [English]

  • SeyedJamal Ghoreyshi Khorasgani 1
  • Ali Karbasizade 2
1 PhD graduate of philosophy in Isfahan university
2 Philosophy department, Isfahan university
چکیده [English]

In this article, we discuss how body plays a role in cognition. For this purpose, constitutive and causal approaches in the cognitive science are reviewed. This review addresses the problems of these approaches, including that both of them ultimately lead to a Cartesian-objective understanding of body-cognition relationship as well as reduce the body to the physical body. In addition, proponents of constitutive approach such as Clarck cannot reconstruct the phenomenological formulation of constitution at the embodied cognitive science, which results in intensification of Cartesian position on cognition. Given Heidegger's phenomenological approach, we explain these problems and suggest a way to overcome them. Heideggerian basics help us to formulate two notions of embodiment: ready-to-hand embodiment and fundamental embodiment. Both notions of embodiment denies the physicalist understanding of embodiment which is dominant in cognitive science. In the next step, we examine Heidegger's attempt to move to a more fundamental level in the analysis of Being in view of his hints about embodiment in Being and Time and explain why Heidegger does not remain at the embodied analysis of Being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Cognitive science
  • Embodiment
  • Constitution
CAPTCHA Image