قصدیت در فراسوی ایده‌آلیسم و رئالیسم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

10.22034/jpiut.2021.44129.2750

چکیده

عزیمت‌گاه هوسرل برای برچیدن دوگانگی(سوبژه و ابژه) مندرج در سرشت سنت متافیزیک غرب ساختار استعلایی آگاهی است. از نظر هوسرل بنای ذاتی و جوهری آگاهی حیث‌التفاتی یا قصدیت است. قصدیت فعل آگاهی است و عملی عینیت‌ساز است؛ یعنی با توسل به‌مراحل روش‌شناختی ویژه‌ای از جمله اپوخه‌ی رویکرد‌طبیعی، ابژه‌هایی از جنس ادراک پدید می‌آید و در ساحت شناختی ذهن مندرج می‌شود. هوسرل عقیده دارد آگاهی علاوه بر شهود حسی توان شهود ذوات را نیز دارد، از این‌رو پدیدارشناسی در هوسرل با وصفی ایدآلیستی مبتنی بر افعال آگاهی در تقرر محتوای رئال جهان در وعاء ذهن و پهنه فهم است. ذهن ذات‌انگار هوسرلی در وضعی درون‌خویشانه به‌تقویم پدیدار جهان در خود می‌پردازد. از نظر هوسرل متعَلق قصدی آگاهی متضمن هر نوع ابژه‌‌ای اعم از عینی، ذهنی، خیالی و وهمی می‌شود. بنابراین آگاهی هماره همبسته و متضایف متعلق خویش است. محور روش‌شناختی هوسرل در نظام فکری‌اش بازگشت به‌خود اشیاء است و این رجعت را قوه فهم آدمی یعنی سوبژکتیویسم استعلایی تدارک می‌کند و جهان را متعَلق قصدی خود می‌نماید. این نوشتار در صدد تبیین نحوه تقرر پدیدار جهان در حوزه آگاهی است وهمچنین بررسی این مطلب که فاعلیت مطلق، تقدم ذهن و اصالت‌بخشی محض به ‌ایدآلیسم به‌عنوان یگانه نهج فهم و تفسیر هستی چطور می‌تواند عملی عینت‌ساز باشد؟ یعنی قصدیت هوسرلی چگونه فراسوی عین و ذهن (ایده‌آلیسم و رئالیسم) و در مناسبات جهت‌مند میان آن دو قرار می‌گیرد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intention beyond idealism and realism

نویسندگان [English]

  • homayon dahaqin 1
  • bijan abdolkarimi 2
  • mohamad shokri 3
1 PhD student in Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 faculty member and associate professor atislamic azad university , north tehran branch .
3 faculty member and associate professor at islamic azad university , north tehran branch .
چکیده [English]

Husserl's starting point for dismantling the inherent duality (subject and object) in the nature of the Western metaphysical tradition is the transcendental structure of consciousness. For Husserl, the innate construction of consciousness is intentionality or intent. Intention is the act of consciousness and an objectifying act. That is, by resorting to special methodological steps such as Epoché of natural approach, Objects of the type of perception will emerge and are contained in the cognitive realm of the mind. Husserl believes that consciousness, in addition to sensory intuition, also has the possibility of essences intuition. phenomenology in Husserl with an idealistic description which is based on the acts of consciousness brings in content of the real world to the mind and understanding. According to Husserl, the intention condition of consciousness includes all kinds of objects, including; mental, imaginary, illusory and object. Therefore, consciousness is always an object of itself. Husserl's methodological axis in his system of thought is the return of objects to subject. This return is the introduction of human comprehension i.e. transcendent subjectivism that makes the world its intended object. This explain how the phenomenon of the world is made in the realm of consciousness. Also, is the answer to this question that, whether the pure activity and the absolute priority of the mind and the pure authenticity to mental idealism as the only method of understanding and interpretation of the universe does not fall into the chasm of representing the perception and imaginary theory of the real world

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intention
  • consciousness
  • noesis
  • noema
  • Intuition
  • representation
CAPTCHA Image