Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

اندیشه اخلاقی و سیاسی اکسل هونت، فیلسوف آلمانی و برجسته نسل سوم فرانکفورت، از ابتدای انتشار کتاب شناخته‌شده او، جدال برای به‌رسمیت‌شناسی، توجه بسیاری به خود جلب کرد. هونت در آثار خود در تلاش بوده است صورت‌بندی نوینی از رابطه میان من، دیگری و ما ارائه دهد که با دیگرپذیری، من و دیگری برای تشکیل یک ما، به یکدیگر فروکاسته نشوند و با حفظ هویت، ویژگی‌ها و افق ارزشی منحصربه‌فرد خود، یک رابطه و «ما» صلح‌آمیز تشکیل دهند. در همین راستا، هونت مدل سه سطحی به‌رسمیت‌شناسی خود را برای درک بهتر رابطه اجتماعی افراد با یکدیگر و با خود ارائه داده است. بااین‌وجود، این دیدگاه از اخلاق به‌رسمیت‌شناسی در سال‌های اخیر از سوی منتقدینی چون فریزر و پنسکی با این نقد مواجه بوده است که نه‌تنها قادر نیست افراد را در افق‌های ارزشی خود آن‌ها به رسمیت بشناسد، بلکه آن‌ها را در افق ارزشی مسلط جامعه منحل می‌کند. این مقاله در تلاش است با بررسی نقد ریشه‌ای و رادیکال منتقدان و پاسخ‌های هونت، دریابد این نظریه تا چه میزان توان تاب‌آوری در برابر این انتقادات را دارد و آیا پاسخ‌های ارائه شده توسط هونت توانسته‌اند اخلاق به‌رسمیت‌شناسی را از اتهام نااخلاقی بودن و دامن‌زدن به سلطه برهانند یا خیر. در نهایت، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که اخلاق به‌رسمیت‌شناسی خود موضوعی است میان‌فرهنگی، بنابراین نه هونت و نه منتقدان او به‌تمامی بر حق هستند، چراکه مفهومی را که به‌خودی‌خود امری میان‌فرهنگی است تنها با مشارکت یک فرهنگ یعنی فرهنگ غربی مورد بررسی قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Axel Honneth and : Obstacles and Possibilities

نویسندگان [English]

  • Yasamin Makui 1
  • Hossein Mesbahian 2

1 M.A. of Philosophy, University of Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Philosophy Department, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

 The ethical and political thinking of Axel Honneth—German philosopher and leading scholar in the third generation of Frankfurt School Critical Theorists—has garnered considerable attention since his seminal Struggle for Recognition. In his writings, Honneth seeks to demonstrate a new outlook for the relationship between the I, the Other, and We: a scheme in which the I and the Other would not be that of assimilation—but a peaceful We, while at the same time preserving their different value systems and identities. This was done by way of a three-tiered model of mutual recognition for understanding societal relations. On the other hand, Honneth’s theory has been criticized by critics such as Fraser and Pensky as Eurocentric, the implied normative superiority of which renders Honneth’s ethical theory prone to the exclusion of the “other” which he so adamantly seeks to affirm. This paper examines the extent to which
Honneth’s response to such critiques liberates his theory from its purported exclusionary and unethical orientation. Neither side of the debate, however, seems to put forth a final formulation of the relationship between the I and the We. In this vein, this research proposes a concretized account of recognition, necessitating, in turn, an intercultural
and dialogical approach to this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • Honneth
  • Recognition
  • Intercultural Approach
  • Ethics of Recognition
 مصباحیان، حسین (« )1132هابرماس و دیگری عقلانیت غربی: منطق دوگانه مشمول گردانیدن و از
شمول خارج ساختن».
مجله فلسفه دانشگاه تهران. .111-111 :)2(11
مصباحیان، حسین (« )1132بازآفرینی خویشتن: مواجههای فلسفی با تاریخنگاری هویت فرهنگی».
فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا: تاریخ نگری و تاریخنگاری. 21
.211-211 :)102(
وثیق، شیدان ( )2002آشنایی با فیلسوف معاصر آلمانی آکسل هونت، قابل مشاهده در:
http://www.chidan-vassigh.com/
Bankovsky, M. & Petherbridge, D. (2021) "Recognition Beyond FrenchGerman Divides Engaging Axel Honneth". Critical Horizons, 22(1): 1-4.
Clarke, J. A. (2009) "Fichte and Hegel on recognition", British Journal for
the History of Philosophy
, 17(2): 365-385.
Cox, R. (2012) "Recognition and immigration". in Recognition Theory as
Social Research
(pp. 192-212). London: Palgrave Macmillan.
Deranty, J. P. (2011) Reflective Critical Theory: A Systematic
Reconstruction of Axel Honneth’s Social Philosophy. in
Axel Honneth:
Critical Essays
(pp. 59-88). Brill.
Deranty, J. P. D. (2009) Beyond Communication. A Critical Study of Axel
Honneth's Social Philosophy
. Brill.
614
Fichte, J. G.; Fichte, J. (2000) Foundations of Natural Rights. Cambridge
University Press.
Fraser, N.; Honneth, A.; Golb, J. (2003) Redistribution or Recognition?: a
political-philosophical exchange
. Verso.
Gregor, M.; Timmermann, J. (2014) Immanuel Kant: Groundwork of the
Metaphysics of Morals
: A German–English Edition.
Hegel, G. W. F. (2011) Early Theological Writings. University of
Pennsylvania Press.
Honneth, A. (1996) The Struggle for Recognition: the moral grammar of social
conflicts
. MIT Press.
Honneth, A. (2004) "Recognition and justice: outline of a plural theory
of justice".
Acta Sociologica, 47(4): 364-351.
Honneth, A. (2007) "Recognition as Ideology". Recognition and Power:
Axel Honneth and the tradition of critical social theory
, 323-347.
Honneth, A. (2020) Recognition: A Chapter in the History of European Ideas.
Cambridge University Press.
Honneth, A.; Farrell, J. (1997) "Recognition and moral obligation". Social
Research
, 64(1): 16-35.
Mesbahian, H. (2021a) "Recognition to Come: Towards a
Deconstructive Encounter with Iranian Identity in a Globalized World".
Religions, 12(52): 1-20.
Mesbahian, H. (2021b) "Recognition to Come: Towards a
Deconstructive Encounter with Iranian Identity in a Globalized World".
Religions, 12(1): 52. DOI.10.3390/rel12010052
Mesbahian, H.; Norris, T. (2017) Dieter Misgeld: a philosopher’s journey from
hermeneutics to emancipatory politics
. Springer.
Misgeld, D.; Norris, T.; Mesbahian, H. (2010) "A philosopher's journey
from hermeneutics to emancipatory politics".
Philosophical Inquiry in
Education
, 19(2): 86-97.
Nance, M. (2015) Recognition, Freedom, and the Self in F Fichte's
Foundations of Natural Right.
European Journal of Philosophy, 23(3): 608-
632.
O’neill, S., & Smith, N. H. (2012) "Recognition theory as social
research".
Investigating the Dynamics of Social Conflict.
Petherbridge, D. (2011) Social Solidarity And Intersubjective
Recognition: On Axel Honneth’s Struggle For Recognition. In
Axel
Honneth: Critical Essays
(pp. 125-153). Brill.
Petherbridge, D. (2013) The Critical Theory of Axel Honneth. Lexington
Books.

615
Renault, E. (2011) The Theory of Recognition and Critique of
Institutions. in
Axel Honneth: Critical Essays (pp. 207-231). Brill.
Seglow, J. (2012) "Recognition and religious diversity: the case of legal
exemptions". in
Recognition Theory as Social Research (pp. 127-146).
London: Palgrave Macmillan.
Smith, N. H. (2012) "Work as a sphere of norms, paradoxes, and
ideologies of recognition". in
Recognition Theory as Social Research (pp. 87-
108). London: Palgrave Macmillan.
Thompson, S. (2006) The Political Theory of Recognition: a critical introduction.
Polity.
Williams, R. R. (1992) Recognition: Fichte and Hegel on the other. Suny Press.
Zurn, C. F. (2012) "Misrecognition, marriage, and derecognition". in
Recognition Theory as Social Research, (pp. 63-86). London: Palgrave
Macmillan.
Zurn, C. (2015) Axel Honneth. John Wiley & Sons
CAPTCHA Image