Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

در فلسفه اسلامی به ویژه در حکمت صدرایی، برای انسان سه نحوه وجود مطابق عوالم ماده، خیال و عقل در نظر گرفته می‌شود. انسان در هر یک از این انحاء وجودی، ادراکات و افعال خاص خود را دارد اما برخی ادراکات و افعال نیز به قلب نسبت داده شده است. در بیان عرفا و حکمای اسلامی سه دیدگاه مختلف درباره قلب و نسبت آن با عقل دیده می‌شود. در بررسی حاضر که بنابر خوانش علامه طباطبائی از حکمت متعالیه صدرایی صورت گرفته است، قلب استعاره‌ای مجازی از نفس یا همان حقیقت انسان معرفی می‌شود که بر هر سه ساحت وجود انسان استوار است. از نگاه علامه طباطبائی، ادراک زیبایی نوعی معرفت حضوری است و با قلب ارتباط مستقیم دارد و متعاقباً در آن تأثیر می‌گذارد. از این رو نقش مهمی برای زیبایی و زینت در زندگی انسان در نظر می‌گیرند و آن را برای حیات اجتماعی انسان ضروری می‌دانند. ایشان توجه انسان به زیبایی را مطابق قوا و احتیاجات او و در نتیجة الهام الاهی می‌دانند به طوری که نگاه زیباشناسانه در استکمال مراتب وجودی انسان تأثیر بسیاری دارد و هنر و ادبیات را از مهم‌ترین ادراکات اعتباری هر جامعه می‌شمارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Heart and Perception of Beauty on the Allameh Tabataba'i's point of view

نویسندگان [English]

 • MohammadHossein Saranjam 1
 • Hossein Kalbasi Ashtari 2

1 PhD in Philosophy of Art, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

2 Professor of Philosophy Department, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

According to Islamic philosophy especially Mulla-Sadra’s wisdom, it is considered three forms of being for human in accordance with three realms: matter, imagination and intellect. In each of these, mankind has different kind of cognition and deed. But also some of perceptions and deeds is accounted to the heart. Three different views about the heart and its relation to the intellect are found among Muslim philosophers and mystics. In the present study, according to Allameh Tabataba’i’s reading of Sadra’s transcendent wisdom, “heart” is introduced as the virtual metaphor of the soul or the very truth of man, which is above all three areas of human existence. From the viewpoint of Allameh Tabataba’i, perception of beauty is a kind of presential knowledge and has a direct relationship with the heart, and consequently affects it. Therefore, he considers an important role for beauty and adornment in human life and considers it necessary for human social life. He considers man's attention to beauty according to his powers and needs and as a result of divine inspiration so that the aesthetic view has a great impact on the completion of human existence and describes art and literature as one of the most important constructional perceptions of every society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allameh Tabataba’i
 • Philosophy of Art
 • Aesthetics
 • Perception of Beauty
 • Heart
 • Presential knowledge
 • آشتیانی، سیدجلال‌الدین (۱۳۷۰) شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، تهران: امیرکبیر.
 • ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۸۳) طبیعیات دانشنامه علائی، همدان: دانشگاه بوعلی.
 • ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۷۹) النجاه من الغرق فی بحر الضلالات، محمدتقی دانش‌پژوه، تهران: دانشگاه تهران.
 • ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (۱۴۰۴ه‌ق) الشفاء (طبیعیات)، قم: مکتبه آیت الله مرعشی.
 • ابن‌عربی، محی‌الدین (بی‌تا ) الفتوحات المکیّه، بیروت: دارالصادر.
 • امامی‌جمعه، مهدی (۱۳۸۵) فلسفه هنر در عشق‌شناسی ملاصدرا، تهران: فرهنگستان هنر.
 • جوادی آملی، عبدالله (۱۳۹۳) تحریر رسالة الولایه، قم: اسراء.
 • حکمت، نصرالله (۱۳۸۴) حکمت و هنر در عرفان ابن‌عربی، تهران: فرهنگستان هنر.
 • خسروپناه، عبدالسین؛ پناهی‌آزاد، حسن (۱۳۸۸) نظام معرفت‌شناسی صدرایی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • شیرازی، صدرالدین محمد (۱۳۹۰) الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، قم: طلیعه النور.
 • شیرازی، صدرالدین محمد (۱۳۶۰) اسرار الآیات، تصحیح محمد خواجوی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه.
 • شیرازی، صدرالدین محمد (۱۳۶۳) مفاتیح الغیب، تصحیح محمد خواجوی، تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگی.
 • طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۳۸۷) انسان از آغاز تا انجام، صادق لاریجانی، قم: بوستان کتاب.
 • طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۳95) ترجمه تفسیر المیزان، سیدمحمدباقر موسوی همدانی، چاپ سی و هشتم، قم: دفتر نشر اسلامی.
 • طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۳۸۶) نهایه الحکمه، عباسعلی زارعی سبزواری، چاپ سوم، قم: دفتر نشر اسلامی.
 • طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۳۹۳) اصول فلسفه و روش رئالیسم، مرتضی مطهری (مجموعه آثار) چاپ هفدهم، تهران: قم: صدرا.
 • فارابی، ابونصر (۱۴۰۵ه‌ق) فصول منتزعه، فوزی نجار، تهران: مکتبه الزهراء.
 • قیصری، داود (۱۳۷۵) شرح فصوص‌الحکم، سید‌جلال‌الدین آشتیانی، تهران: علمی و فرهنگی.
 • کاشانی، عبدالرزاق (۱۴۲۶ق) اصطلاحات الصوفیه، عاصم ابراهیم الکیالی الحسینی، بیروت: دارالکتب العلمیه.
 • کربن، هانری (۱۳۸۴) تخیل خلاق در عرفان ابنعربی، انشاءالله رحمتی، تهران: جامی.
 • کیادربندسری، علی؛ حکمت، نصرالله (۱۳۹۶) ارزیابی انتقادی تفسیر قلب به عقل در شارحان ابن‌عربی، دو فصلنامه شناخت، شماره ۱/۷۷.
 • ملکشاهی، حسن (۱۳۸۵) ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن‌سینا، چاپ پنجم، تهران: سروش.
CAPTCHA Image