نئوداروینیسم؛ طبیعت‌گرایی در برابر شواهد تجربی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

فلسفه دین، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jpiut.2021.46364.2867

چکیده

در این مقاله پس از تبیین محتوای نظریه‌ی تکامل از زمان داروین تا شکل‌گیری سنتز مدرن یا نئوداروینیسم به ابعاد و دلالت‌های فلسفی-الهیاتی آن پرداخته می‌شود. به طور ویژه خوانش نئوداروینیستی از تکامل برای بسیاری از نئوداروینیست‌ها بستری برای پیشبرد ایده‌ی طبیعت‌گرایی است، اما نکته‌ی اساسی در دفاع نئوداروینیست‌ها از طبیعت‌گرایی، تاکید ایشان بر تبعیت از شواهد تجربی برای شکل‌دهی هستی‌شناسی و جهان‌بینی خویش است. در ادامه رویکرد دوم به تکامل، یعنی طراحی هوشمند تبیین می‌شود که اگرچه عموما ایشان را با ضدیت با تکامل به معنای نیای مشترک معرفی می‌کنند، اما ایده‌ی محوری این جریان اصل نیاز به طراحی در فرآیند تکامل است و ایشان لزوما پیدایش موجودات از نیای مشترک را منکر نیستند. اما جریان غالب نئوداروینیستی به دلیل آنکه معتقد است جریان طراحی هوشمند از روش علمی تخطی کرده و پای عوامل فراطبیعی مانند خداوند را در بستر علم مطرح می‌کند آن را غیر علمی دانسته و معتقد به حذف آن از فضای علمی است. اما رویکرد مهم دیگر به تکامل، جریان سوم است که در ادامه مقاله تبیین می‌شود. این جریان مخالف طراحی هوشمند است اما بر اساس شواهد زیست‌شناختی جدید نقدهای مهمی بر خوانش نئوداروینیستی از تکامل دارد. با این حال به نظر می‌رسد، جریان نئوداروینیسم با وجود ابتناء کامل این جریان بر شواهد تجربی به دلیل تعهد پیشینی به طبیعت‌گرایی با آن مخالت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Neo-Darwinism; Naturalism Against Empirical Evidence

نویسنده [English]

  • Nima Narimani
Philosophy of Religion, Theology and Islamic Studies, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article, after explaining the content of the theory of evolution from Darwin to the formation of modern synthesis or neo-Darwinism, its philosophical-theological implications are discussed. In particular, the neo-Darwinian reading of evolution is a platform for many neo-Darwinists to advance the idea of ​​naturalism, but a key point in the neo-Darwinist defence of naturalism is their emphasis on following empirical evidence to shape their ontology and worldview. The second approach to evolution, intelligent design, is explained below. Although they are generally introduced as opposed to evolution in the sense of a common ancestor, the central idea of ​​this movement is the need for design in the process of evolution, and they don't necessarily deny the evolution from a common ancestor. But the dominant neo-Darwinism believes that intelligent design violates the scientific method and puts supernatural factors such as God in the context of science, considers it unscientific, and believes in removing it from the scientific community. But another important approach to evolution is the third stream, which is explained later in the article. This is opposed to intelligent design, but it has important criticisms of the neo-Darwinist reading of evolution based on new biological evidence. Nevertheless, neo-Darwinism, however, seems to be at odds with empirical evidence because of its a priori commitment to naturalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-Darwinism
  • Teleology
  • reductionism
  • intelligent design
CAPTCHA Image