Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی (مطالعات برنامه درسی)، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین مؤلفه‌های نظریه ‌کوانتومی و با جستجو در داده‌های‌ اولیه منابع گزینش ‌شده بر اساس پاردایم ‌کوانتومی و با روش پژوهش هرمنوتیک‌‌ فلسفی، در پی این سوال بوده ‌است که از دیدگاه‌ کوانتومی، یادگیری چگونه اتفاق‌ می‌افتد؟ نظریه ‌‌کوانتمی در مقابل نظریه ‌‌سادگی شکل‌ گرفته ‌‌است. در حالی که نظریه ‌سادگی تحت تاثیر فرهنگ مدرنیته و دیدگاه‌های دکارت و نیوتن قرار ‌داشت که اعتقاد‌ داشتند می‌توان پدیده‌ها را به ساده‌ترین شکل‌ خود کاهش ‌داد، نظریه ‌کوانتومی بر کل‌گرایی تاکید دارد و معتقد ‌است که کل اجزای‌ هستی، پویا و در ارتباط ‌تعاملی با یکدیگر هستند. کاهش‌گرایی دکارتی باعث‌ شد به ارتباطات خطی بین پدیده‌ها توجه ‌شود و بر اساس آن معتقد بودند پدیده‌ها قابل پیش‌بینی و کنترل و در نتیجه دارای قطعیت ‌هستند اما دیدگاه‌ کوانتومی به جای سادگی و روابط خطی به پیچیدگی و درهم‌تنیدگی روابط توجه‌ دارد. مباحث مربوط به یادگیری ‌کوانتومی تحت تاثیر نظریه‌ کوانتومی شکل ‌گرفتند. و با تاکید بر کل‌گرایی، درهم‌تنیدگی و ارتباط ‌تعاملی و پیچیده بین پدیده‌ها هم به ظرفیت‌های عینی و بیرونی و هم به ظرفیت‌های ذهنی و درونی توجه ‌کردند و تحت تاثیر دیدگاه‌های روانشناختی شناختی به ظرفیت‌های نیمکره ‌چپ و راست مغز در یادگیری توجه‌ کردند. این دیدگاه به تفکر‌ کوانتمی، یادگیری در کلاس‌های پرشور و نشاط و مشارکتی، یادگیری از طریق حافظه خودآگاه و ناخودآگاه و پردازش‌ داده‌ها و مفهوم‌سازی آنها و چرخه مجدد پردازش مفهوم به عنوان داده ‌ورودی، یادگیری دیداری، شنیداری و حسی حرکتی، یادگیری با توجه به ذهنیت و ارزش‌های یادگیرنده، توجه به زمینه و بافت رویداد و یادگیری و به طور کلی به روش‌ها و فرآیند‌هایی که توجه به کل پدیده و درهم‌تنیدگی را در موضوع یادگیری مد نظر داشتند منجر ‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hermeneutic Approach to Quantum Learning

نویسندگان [English]

  • Ehsan Sabaghi Noushabadi 1
  • Hassan Rastegarpour 2
  • Majid AliAsgari 3

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 Associate Professor, Department of Educational Technology, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Curriculum Studies, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This paper aims to discover the key components of quantum theory in learning through hermeneutic research method. Quantum theory is exactly against the theory of simplicity. While the theory of simplicity has been influenced by modernity and the insights from Descartes and Newton who believe that phenomena can be reduced to their simplest form, quantum theory emphasizes holism and holds that all the components of being are dynamic and interconnected. Cartesian reductionism led to the linear causality between phenomena, which believed that phenomena were predictable and controllable, and therefore certain, but the Quantum perspective instead focused on the complexity and entanglement of relationships rather than on linearity and simplicity. Discussions on Quantum learning were started by quantum theory. Emphasizing on holism, entanglement, and the complex interactive relationship between phenomena, they focused on both objective and extrinsic capacities as well as subjective and intrinsic capacities. This perspective of Quantum thinking leads to cooperative learning, dynamic classrooms, learning through conscious and subconscious memory, data processing and conceptualization, input data processing cycles, visual learning, auditory and motor- sensory learning, subjective learning and consideration of learning context, which all consider holism and entanglement in learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum
  • Learning
  • Quantum Paradigm
  • Simplicity Paradigm
  • Quantum Learning
-       Aghababaei, R., Hoveida, R., & Rajaipour, S. (2013) "Multiple Relationships between Positive Leadership Strategies and Self-Leadership Strategies and the Application of Quantum Management Components in the University of Isfahan and the University of Tehran", Journal of Medical Education Strategies, 6(3). (in Persian)
-       Ahmadi, B. (1994) Modernity and critical thinking, Tehran: Markaz Publishing. (in Persian)
-       Alavinia, S. (2006) “The principle of causality and the Copenhagen interpretation of quantum mechanics”, Shenakht, Vol. 50, PP. 119-128. (in Persian)
-       Armstrong, T. (2009) Multiple intelligences in the classroom. Ascd.
-       Bagheri, K. (2007) New perspectives on the philosophy of education. Tehran: Science Publishing. (in Persian)
-       Barrash, J. (2012) Quantum Leadership in an Evolutionary New Paradigm. 20th Annual Association on Employment Practices and Principles conference, Vancouver,
-       Fris, J.; Lazaridou, A. (2006) “An additional way of thinking about organizational life and leadership: The quantum perspective”, Canadian Journal of Educational administration and policy (48).
-       Gadamer, H..G. (2006) “Classical and philosophical hermeneutics”, Theory, culture & society, 23(1), 29-56.
-       Gal, M.; Borg, W.; Gal, J. (1942) Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology. trans. Ahmad Reza Nasr et al, 2. (in Persian)
-       Gummesson, E. (2006) Qualitative research in management: addressing complexity, context and persona. Management Decision.
-       Heylighen, F.; Cilliers, P.; Gershenson, C. (2006) Complexity and philosophy. ArXiv preprint cs/0604072.
-       Hosseini, S. (2017) Investigating the relationship between holographic organization and systemic thinking; Case study of Greater Tehran Penitentiary Complex Payame Noor University]. Pardis New City Branch. (in Persian)
-       Janzen, K. J., Perry, B., & Edwards, M. (2011) “Aligning the quantum perspective of learning to instructional design: Exploring the seven definitive questions”, International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(7), 56-73.
-       Janzen, K. J.; Perry, B.; Edwards, M. (2012) “Viewing Learning through a New Lens: The Quantum Perspective of Learing”, Creative Education, 3(06), 712.
-       Kristiani, S.; Saragih, A. (2012) “The effect of quantum learning on the students’achievement in writing argumentation”, Genre Journal of Applied Linguistics of FBS Unimed, 1(1).
-       Kusno, K.; Purwanto, J. (2011) “Effectiveness of quantum learning for teaching linear program at the Muhammadiyah Senior High School of Purwokerto in Central Java”, Indonesia. Educare, 4(1).
-       Miller, J. P. (2019) The holistic curriculum, University of Toronto press.
-       Mohammad Hadi, F. (2011) “Quantum Paradigm in Management Knowledge”, Organizational Culture Management, 9(23), 71-94. (in Persian)
-       Mohammadpour, A. (2018) Antimethodology: Philosophical contexts and practical procedures in qualitative methodology. Logos Publications. (in Persian)
-       Mokhtari Nouri, J.; Khadem Al Hossein, S. (2008) “Application of quantum model in nursing leadership. Advances Nurs Midwifery, 18(61), 55-63. (in Persian)
-       Mulyanah, A. (2008) “The Application of Quantum Teaching Method in Teaching English as Foreign (EFL) Language in Classroom Discourse: Model and Strategy”. Article from Proceeding.
-       Nasri, A. (2012) The secret of the text: hermeneutics, the readability of the text and the logic of understanding of religion. Soroush Publications. (in Persian)
-       PourShafei, H. (2006) “Comparative application of systematic analysis and thinking in organizational management”. Controller, 73-93. (in Persian)
-       Ramin, F. (2013) “Quantum Theory and the Intelligent Design Argument”. Philosophy and Kalam, 45(2), 85-108. (in Persian)
-       Ricoeur, P. (1981) Hermeneutics and the human sciences: Essays on language, action and interpretation. Cambridge University Press.
-       Safaei Movahed, S.; Mohabbat, H. (2012) “Philosophical Hermeneutics and Curriculum”, Educational Innovation, 11 (41), 135-113. (in Persian)
-       Saleh, S. (2012) “The Effectiveness of the Brain Based Teaching Approach in Enhancing Scientific Understanding of Newtonian Physics among Form Four Students”. International Journal of Environmental and Science Education, 7(1), 107-122. (in Persian)
-       Seif, A. (2013) “Modern educational psychology: psychology of learning and teaching”, Doran, 12(7), 215-216. (in Persian)
-       Selman, V.; Selman, R. C.; Selman, J. (2003) “Quantum Learning: Learn Without Learning”, International Business & Economics Research Journal (IBER), 2(4).
-       Shelton, C. (2010) “Spirituality, mental health and the new physics”, International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 7(2), 161-171.
-       Suryani, N. (2013) “Improvement of students’ history learning competence through quantum learning model at senior high school in Karanganyar Regency, solo, central java province”, Indonesia. Journal of Education and Practice, 4(14), 55-63.
-       Vella, J. (2002) Learning to listen, learning to teach: The power of dialogue in educating adults, John Wiley & Sons.
-       Zeybek, G. (2017) “An investigation on quantum learning model”, International Journal of Modern Education Studies, 1(1), 16-27.
CAPTCHA Image