زیباشناسیِ گردشگری بر اساس نگرش کانت به طبیعت در نقد قوه حکم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 کارشناسیی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

10.22034/jpiut.2021.46631.2875

چکیده

هدف مقاله مطالعه نگرش کانت به طبیعت در نقد سوم بر اساسِ مولفه‌های گرایش‌ گردشگری طبیعی است. قصد این است با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ می‌دهیم: چگونه و براساس چه مولفه‌هایی می‌توان از نقد سوم کانت چارچوبی برای زیباشناسی گردشگری فراهم کرد؟. مطالعات پژوهش نشان می‌دهد برای ترتیب‌دادن به چارچوب زیباشناسی گردشگری طبیعی براساس نقدسوم کانت بهتر است مولفه‌های اساسی بخش نقد قوه حکم غایت‌شناختی را ابتدا طرح کرد. در بخش دوم نقد سوم با توجه به جایگاه ارگانیستی طبیعت و غایت‌مندی آن و نیز بسط مکانیستی طبیعت تحت اصل فوق محسوس ضمن رفع تناقض این دوگانه، درباره نقش غایات طبیعت و انسان به عنوان غایت واپسین بحث شده است. در این بخش زاویه دید گسترده‌ای برای رابطه انسان و طبیعت با توجه به غایت واپسین و فرجامین دیده‌ می‌شود. انسان با توجه به زاویه دید کلی، از بخش غایت‌ها و شناخت جایگاه خود به عنوان غایت واپسین و عنایت به غایت فرجامین، به زاویه دید جزیی‌تر در تأمل بر جلوه‌ها و جاذبه‌های طبیعی و زیبایی‌های آزاد و وابسته متکی به طبیعت، مصنوعات و آثار هنری دست می‌یابد. در نتیجه نقش زیبایی و والایی طبیعت در پرورش بعد اخلاقی و فرهنگ انسان به منزلة یکی از پایه‌های اساسی زیباشناسی گردشگری طبیعی مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aesthetics of Tourism according to Kant`s views to The Nature in Critique of Judgment

نویسندگان [English]

  • Farideh afarin 1
  • Bita abdenikfarjam 2
1 assistant professor
2 MA graduate of art studies, Semnan university
چکیده [English]

In this researche, we intend to examine Immanuel Kant's definition of nature in his critique of judgment in both parts, ie., aesthetics and teleology. Then, we will evaluate these definitions of nature with the criteria of different tourism trends such as Ecotourism. Then we answer the question of whether Kant's definitions of nature in teleology and the relationship of nature with beauty and sublimity and the examples mentioned in this book, provide a good potential for the goals, aspirations, and scopes of natural tourists or Ecotourism? Do tourists of nature take us for a walk in the nature that Kant defines? The impression of Kant's heritage has been seen in romantic views. According to Schelling and then Kant`s contemporary interpreter,, Hana Gingzborg. It has a lot in common with human beings and the importance of morality in praising natural beauty, with the aims and scopes of Ecotourism. so Kant's aesthetics and teleology bring about a framework for the aesthetics of Ecotourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nature
  • aesthetics
  • Kant
  • Ecotourism
  • Teleology
CAPTCHA Image