بررسی سراسربینی فوکویی در داستان "احضاریه" اثر دونالد بارتلمی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز-دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجه

10.22034/jpiut.2021.47286.2921

چکیده

اگرچه برخی آثار بارتلمی به طور انکار ناپذیری تحت تاثیر فلسفه ی سیاسی و اجتماعی میشل فوکو بوده اند محققان اندکی به واکاوی چنین مفاهیمی خصوصا درون مایه ی "سراسربینی" در آثارش پرداخته اند. هدف این مقاله که اساسی کاملا کتابخانه ای دارد ،تحلیل و موشکافی جامعه ی سراسربین داستان "احضاریه" اثر بارتلمی در پرتوی مفهوم "سراسربینی" فوکو که بخشی از مفهوم کلی تر قدرت است می باشد. فوکو در حالی که "سراسربینی" بنتامی را در پس ذهن خود نهادینه کرده است "فیزیک جدید قدرت" که نهاد اصلیش مفهوم "سراسربینی" است را پیکربندی می کند. سپس او توجه ما را به مهم ترین ویژگی آن یعنی نفوذ به پیش پا افتاده ترین و شخصی ترین مسائل سوژه ها جلب می کند. شایان ذکر است که گفته شود ویژگی ها ی اساسی قدرت انضباطی را مانند همه جا حاضر بودن، همه چیز دان بودن و قادر مطلق بودن می توان در جامعه ی سراسربین داستان "احضاریه" کشف کرد. اگرچه در این جامعه اغلب قدرت پیروز میدان است امکان مقاومت و شورش نیز وجود دارد. بارتلمی خلاقانه یک جامعه ی پست مدرن را به تصویر می کشد که در آن قدرت انضباطی با نظارت دقیق و دائمی خود از یک سو سوژه ها را تبدیل به انسان های امانیسم مدرن کرده است و از دیگر سو جامعه ی سنتی را به جامعه ی سراسربین تغییر داده است. بارتلمی داستانش را با این پیام به اتمام می رساند که جامعه ی مدرن تمایل دارد از سوژه ها ماشین هایی مطیع و مفید بسازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foucauldian Panopticism in Donald Barthelme’s “Subpoena”

نویسنده [English]

  • فاطمه مظفری
English Language and Literature Department
چکیده [English]

Some of Donald Barthelme’s works have been undeniably influenced by Michel Foucault’s socio-political philosophy, however, few scholars have explored such concepts in his works, especially the theme of “panopticism.” The purpose of this article, which is library based, is to analyze and scrutinize the panoptic society of Barthelme’s “Subpoena” in the light of Foucauldian “panopticism” which is a segment of his more general concept of power. Keeping the Benthamite “Panopticon” in the back of his mind, Foucault outlines the “new physics of power” represented by “panopticism” as a modern or disciplinary power; he, then, draws our attention to its most important feature, i.e., the penetration into the most trivial and personal affairs of social subjects. It is worth mentioning that the basic characteristics of disciplinary power such as omnipresence, omniscience, and omnipotence can be discovered in panoptic society of “Subpoena.” In this society, there is always the possibility of resistance and rebellion because wherever power is found, resistance emerges as well, though, eventually, power prevails upon individuals. Barthelme creatively portrays a post-modern society in which disciplinary power, with its meticulous and permanent surveillance, on the one hand, has transformed the subjects into the men of modern humanism, and, on the other hand, has changed the traditional society into a panoptic one. Barthelme successfully finalizes the story with the message that modern society intends to make obedient and useful machines out of the subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • panoptic society
  • disciplinary power
  • modern power
  • Surveillance
  • Resistance
  • new physics of power
CAPTCHA Image