بررسی تطبیقی مبانی نظری اشاعره و حکمت متعالیه درمورد خلق از عدم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد

10.22034/jpiut.2021.46975.2904

چکیده

چکیده : چگونگی آفرینش و به تبع آن، نظریۀ «خلق‌ازعدم» یکی از چالش‌های اساسی میان فیلسوفان و متکلمان اسلامی بوده است. تفسیرها و تبیین های متعدد دراین خصوص، بیشتردرشکل تقابل میان حدوث وقدم مورد بررسی قرارگرفته است. اشاعره منشأ آفرینش را ازعدم «خلق شیئ از لاشیئ» می دانند ومعتقدند که حوادث قبل ازحدوث نه از اشیاء هستند ونه ازاعیان. دراین نگرش ، ابتدای آفرینش هیچ است و جهان هستی با اراده و قدرت مطلقه الهی، بدون واسطه ازعدم پدید آمده است. پیدایش هستی مبتنی بر نظام طولی نیست. بلکه موجودات جهان با اراده الهی و به طورمستقل پدید آمده اند. اراده و قدرت اوهرگونه ضرورت و واسطه را درخلقت نفی می کند و مخلوقات صدور و فیضان جبری ازجانب الوهیت نیستند بلکه ذاتا به اراده آزاد واختیار خالق وابسته اند. درمقابل، ملاصدرا معتقد به حدوث زمانی وحدوث ذاتی است و با تعدیل اصطلاح خلق ازعدم، برآفرینش از«لامن شیء» استفاده کرده است. وی حدوث عالم وخلق ازعدم را با براهین فلسفی اثبات کرده ودیدگاه جدیدی را مطرح می کند و براساس حرکت جوهری،عالم را حادث زمانی می داند. ازنظروی جهان ذاتا متجدد است و حدوث زمانی عالم به معنی خلق جهان «با زمان »است نه «درزمان ».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the Theoretical Foundations of the Ashaeres and the Transcendent wisdom about Creation ex nihilio

چکیده [English]

Abstract
How to create and consequently the creation theory of ex nihilio it has been one of the main challenges between Islamic philosophers and theologians.Numerous interpretations in this regard have been examined in the form of a confrontation between temporal and the eternal .The Ash'arites know the origin of creation from non-existence" Create something out of nothing'' and they believe that pre-occurrence events are neither objects nor essences. In this regard, The beginning of creation is nothing, and the world with the will and the absolute power of God, It is created without the mediation of non-existence. His will and power negate any necessity and intermediary in creation and the creatures are not effusion and coercive emanation by God. But essentially it depends on the free will and authority of the creator.
convetsely, Mullah sadra believes in the creation in time and essential origination. He used "not of anything" in creation . He proves and by modifying the term ex nihilio the Occurrence of the world and the creation ex nihilio with philosophical arguments and raises a new perspective and based on the motion of the substance. the world is temporal generated . In his view the world is essentially renewing, and the creation in time of the universe the creation means of the world " with time" not " in time"

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : creation ex nihilio
  • temporal
  • eternal
  • of nothing
  • not of anything
CAPTCHA Image