Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

چکیده

از دیرباز چگونگی آفرینش و به تبع آن، نظریۀ «خلق ‌از عدم» یکی از چالش‌های اساسی میان فیلسوفان و متکلمان اسلامی است. تفسیرها و تبیین‌های متعدد در این خصوص، بیشتر در شکل تقابل میان حدوث و قدم مورد بررسی قرار گرفته است. اشاعره منشأ آفرینش را از عدم «خلق شیئ از لا شیئ» می‌دانند و معتقدند که حوادث قبل از حدوث نه از اشیاء هستند و نه از اعیان. در این نگرش، ابتدای آفرینش هیچ است و جهان هستی با اراده و قدرت مطلقه الهی، بدون واسطه از عدم پدید آمده است. پیدایش هستی مبتنی بر نظام طولی نیست؛ بلکه موجودات جهان با اراده الهی و به طور مستقل پدید آمده‌اند. اراده و قدرت او هرگونه ضرورت و واسطه را در خلقت نفی می‌کند. مخلوقات صدور و فیضان جبری از جانب الوهیت نیستند؛ بلکه ذاتاً به اراده آزاد و اختیار خالق وابسته‌اند. در مقابل، ملاصدرا معتقد به حدوث زمانی و حدوث ذاتی است و با تعدیل اصطلاح خلق از عدم، بر آفرینش، از «لا من شیء» استفاده کرده است. وی حدوث عالم و خلق از عدم را با براهین فلسفی اثبات کرده و بر اساس حرکت جوهری، عالم را حادث زمانی می‌داند. از نظر وی جهان ذاتا متجدد است و حدوث زمانی عالم به معنی خلق جهان «با زمان» است نه «در زمان».

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Theoretical Foundations of the Ash'arites and the Transcendent Wisdom about "Creation Ex nihilo"

نویسندگان [English]

 • Hossein Vahabpour 1
 • Seyed Ebrahim Aghazadeh 2
 • Tavakkol Kouhi Giglou 3

1 PhD Candidate, Department of Islamic Philosophy and Theology, Tabriz Branch, Islamic Azad university, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Tabriz Branch, Islamic Azad university, Tabriz, Iran

3 Assistant Professor of Islamic Education, Ahar Branch. Islamic Azad university , Ahar, Iran

چکیده [English]

How to create and consequently the creation theory of ex nihilio it has been one of the main challenges between Islamic philosophers and theologians. Numerous interpretations in this aspect, have been examined in the form of a confrontation between temporal and the eternal. The Ash'arites know the origin of creation from non-existence" create something out of nothing’’ and they believe that pre-occurrence events are neither objects nor essences. In this regard, the beginning of creation is nothing, and the world with the will and the absolute power of God, It is created without the mediation of non-existence. His will and power negate any necessity and intermediary in creation and the creatures are not effusion and coercive emanation by God; but essentially it depends on the free will and authority of the creator. Conversely, Mullah Sadra believes in the creation in time and essential origination. He used "not of anything" in creation. He proves and by modifying the term ex nihilio the occurrence of the world and the creation ex nihilio with philosophical arguments and raises a new perspective and based on the motion of the substance. The world is temporal generated. In his view the world is essentially renewing, and the creation in time of the universe the creation means of world "with time" not "in time".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creation Ex nihilio
 • Temporal
 • Eternal
 • of Nothing
 • Not of Anything
 • Quran
 • Ashtiani, Jalaladdin (1999) Selections of the Works of the Divine Sages of Iran, Qom: Islamic Propaganda Office, Publishing Center. (in Persian)
 • Afrasiabpour, AliAkbar (2013) "Theory of Creation Ex Nihilio Transcendent Wisdom", Wisdom of Sadra, Vol. 72: 81-92. (in Persian)
 • Az-Din Al-Iji, AbdulRahman (1907) Sharh Al-Mawaqef, Qom: Al-Sharif Al-Radi.
 • Berenjkar, Reza; Nosratian, Mehdi (2017) Theological rules (monotheism), 1st Qom: Daral-Hadith Publishing Organization. (in Persian)
 • Barati, Morteza (2007) "Study of the Ashaire Interpretation of the Theory of Creation from Creation ex nihilio", Philosophical Research, Vol. 114: 13-46. (in Persian)
 • Ebrahimi Dinani, GholamHossein (2001) General Rules in Islamic Philosophy, 3rd Tehran: Research institute off Humanities and Cultural Studies. (in Persian)
 • Ebrahimi Dinani, GholamHossein (1983) The Existence of an Interface and Independence in Islamic Philosophy, 1st Tehran: Corporation. (in Persian)
 • Fakhr Razi, Mohammad ibn Umar (1991) Oriental Detectives, Qom: Bidar. (in Persian)
 • Fakhr Razi, Mohammad ibn Umar (1987) The High Contents of Divine Knowledge, Dr. Hejazy Saqa, Beirut: Arab Book House. (in Arabic)
 • Fakhr Razi, Mohammad ibn Umar (1997) A great interpretation, Lebanon, Beirut: Daral Fikr(House of Thought). (in Arabic)
 • Fakhr Razi, Mohammad ibn Umar (2002) Message of the Perfect in the Divine Realities, Beirut: Arab Book House. (in Arabic)
 • Ghazali, Mohammad (2003) Philosophers Wandering, Tehran: Shams Tabrizi. (in Persian)
 • Ghazali, Mohammad (1978) The Forty in the Fundamentals of Religion, Beirut: DarAl Afaaq. (in Arabic)
 • Ghadrdan Gharamaleki, MohammadHossein (2017) The Secret of Creation and Survival, 2nd Tehran: Publishing Organization of the Institute of Islamic Culture and Thought. (in Persian)
 • Ghadrdan Gharamaleki, MohammadHossein (2014) "Reflections on the Theory of Creation ex nihilio", Ghabsat, Vol. 19(71): 27-46. (in Persian)
 • Great Islamic Encyclopedia Center, Great Islamic Encyclopedia, Vol. 8. http://lib.eshia.ir/23022/8/3515
 • Ibn Sina, Hossein ibn Abdullah (2002) Eharat va Tanbihat, 1st Qom: Bustan Kitab (Book Garden). (in Persian)
 • Ibn Sina, Hossein ibn Abdullah (1984) Al mabda va Almaad, Tehran: Institute of Islamic Studies, University of Tehran, McGill University. (in Arabic)
 • Izutsu, Toshihiko (1999) Sufism and Taoism, trans. MohammadJavad Gohari, Rozaneh Publications. (in Persian)
 • Javadi Amoli, Abdullah (2004) Thematic Interpretation: Monotheism in the Qur'an, Vol. 2, Qom: Esra Publishing. (in Persian)
 • Javadi Amoli, Abdullah (2014) Rahiq Makhtoum, 1st Qom: Esra Publishing Center. (in Arabic)
 • Jorjani, Ali ibn Mohammad (1991) Al-Taarifat, Tehran: Nasser Khosrow. (in Persian)
 • Jahami, Girar (2006) The Comprehensive Encyclopedia of Arabic and Islamic Thought (Analysis and Criticism), Beirut: Lebanon Publishers Library.
 • Lahiji, Haj Mullah MohammadJafar (2007) Rah al-Mashaer, Qom: Qom Book Garden. (in Persian)
 • Motahari, Morteza (2009) Philosophical Papers, 12th Qom: Sadra Publications. (in Persian)
 • Malekshahi, Hassan (1989) Translation and Description of Ibn Sina's Esharat and Tanbihat, Volume One, 2nd Tehran: Soroush. (in Persian)
 • Naser Khosrow (2004) Zadul Mosaferin, Tehran: Mohammad Bazl-Rahman Press. (in Persian)
 • Patterson, Michael; et al. (2000) Reason and Religious Beliefs: An Introduction to the Philosophy of Religion, 3rd Trans. Ahmad Naraghi; Ebrahim Soltani, Tehran: Tarh-e No. (in Persian)
 • Suhrawardi, Shahabuddin Yahya (1993) Collection of Works of Sheikh Ishraq, Tehran: Ministry of Culture and Higher Education. (in Persian)
 • Soltani Renani, Mohammad (2018) "Conceptual and Logical Analysis of the Hadiths of "not of anything" about the Divine Creation", Quarterly Journal of Quran and Hadith Studies, Vol.11( 22): 160-170.
 • Shahrestani, AbdulKarim (2009) The End of the Initiative in Theology, Correct. Al-Fard Jayum, Cairo: Religious Culture Library.
 • Sadruddin Shirazi, Muhammad ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1989) The Transcendent Wisdom in the Four Intellectual Travels, Qom: Al-Mustafavi Library. (in Persian)
 • Sadruddin Shirazi, Muhammad ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1962) Arshiye, Isfahan: Faculty of Literature and Humanities. (in Persian)
 • Sadruddin Shirazi, Muhammad ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1984) Al-Mashaer, Tehran: Tahoori. (in Persian)
 • Sadruddin Shirazi, Mohammad ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1987) Interpretation of the Holy Qur'an, Qom: Bidar. (in Persian)
 • Sadruddin Shirazi, Mohammad ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1981) Evidence of Deism in the Behavioral Curriculum, Tehran: Daneshgahi Publication Center. (in Persian)
 • Sadruddin Shirazi, Mohammad ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1999) Message to Happen, Tehran: Sadra Islamic Wisdom Foundation. (in Persian)
 • Taftazani, Sa'aduddin (1991) Sharh al-Maqassid, Qom: Al-Sharif Razi.
 • Tabatabai, Seyed MohammadHossein (1995) The End of Wisdom, Qom: Teachers group in the seminary Qom, Al-Nashr Institute.(in Persian)
 • Tabatabai, Seyed MohammadHossein (1995) Interpretation of Al-Mizan in the Interpretation of the Qur’an, Qom: Islamic publications office, Teachers Association.
 • Wolfson, Harry Austrin (1989) Philosophy of Theology, trans. Ahmad Aram, Tehran: AlHuda. (in Persian)
 • Yaghoubian, Nahid; Dehbashi, Mehdi; Shamshiri, MohammadReza (2020) "Theory of Creation of ex nihilio from the Point of View of Islam, Christianity and Judaism", Qabsat, Vol. 25(95): 49-82. (in Persian)
CAPTCHA Image