The Quarterly Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفة دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد فلسفه و مدرس دانشگاه پیام‌نور واحد لواسانات

چکیده

دغدغة اصلی سارتر به‌خصوص در کتاب هستی و نیستی رابطة میان فاعل شناسا و متعلق شناساست. ازاین‌رو در ابتدا وجود را به دو دسته تقسیم می‌کند: وجودِ در خود (Being in itself) و وجودِ برای خود (Being for itself). در وجودِ برای خود، وجود بر ماهیت مقدم است، درحالی‌که در وجودِ درخود، وجود و ماهیت بر یکدیگر منطبق‌اند. وجود ِدر‌خود به احوالِ اشیا و وجودِ برای‌خود به احوالِ انسان اختصاص دارد. در همین زمینه، سارتر به شقّ ثالثی برای وجود قائل می‌شود که نوعی از وجودِ درخود است، با این تفاوت که خنثی نیست؛ بلکه او نیز به ما می‌نگرد و آزادی ما را محدود می‌کند. وجودِ برای‌دیگری (Being for others) شرح رابطة خصمانه میان انسان‌هاست. هدف ما در این مقاله، تحلیل شقّ سوم وجود، یعنی وجودِ برای دیگری است. سارتر معتقد است که نگاه دیگری آزادی ما را سلب می‌کند. ارتباط انسان با دیگری در فلسفة سارتر در سه حوزه برجسته می‌شود: رابطة فرد با پدر و مادر، رابطة عاشقانة مبتنی بر رابطة جنسی و رابطة انسان با خدا؛ که سارتر تمام این روابط را از مظاهر خودفریبی دانسته و محکوم به شکست می‌داند. البته وجودِ برای دیگری در این سه حوزه محدود نمی‌شود بلکه در این حوزه‌ها برجستگی ویژه‌ای دارد. در این مقاله به تبیین این روابط و شکست آن‌ها با توجه به کتاب هستی و نیستی و برخی از نمایشنامه‌های سارتر می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Being for Others from Sartre's Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shahraeini Shahraeini 1
  • Raziyeh Zeynali 2

چکیده [English]

 
The relation between subject and object is the main concern for Jean-paul Sartre, especially in his Being and Nothingness. Thus, he first of all divides Being into two categories: 'being in itself' and 'being for others'.  With regard to the latter, essence is preceded by being while with regard to the former, they are completely correlated with each other. Being in itself is devoted only to the states of Being and being for others only to the states of human being. In this regard, Sartre believes that there are a third alternative for Being which is included within the realm of being in itself. The characteristic of the third kind is that it is not neutral in relation with us, but it can look at us too, and delimit our freedom. Being for others is the manifestation of hostile relations among human beings.
The present paper tries to analyze the third kind, i. e. being for others. Sartre believes that the other's look denies our freedom. The relations among human beings are highlighted within three realms: the relation of child with his/her parents; the lovely relation based on sexual intercourse; the relation between man and God. Each of these three relations, for Sartre, is the manifestation of self-deception and condemned to defeat. But it must be noted that the being for others is not constrained to these three kinds but it is especially highlighted within three realms. With the account of these three self-defeating relations, we deal in our paper by focusing on Sartre Being and Nothingness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • being for others
  • look
  • Parents
  • Love
  • God
- احمدی، بابک. ( 1385 )، سارتر که می نوشت، تهران، نشر مرکز.
- بلاکهام، ه.ج. ( 1385 )، شش متفکر اگزیستانسیالیست، ترجمۀ محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز.
- پیر، هنری. ( 2536 )، ژان پ لسارتر، ترجمۀ احمد میرعلایی و ابوالحسن نجفی، تهران، نشر زمان.
- سارتر 1، ژان پل. ( 1386 )، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمهی مصطفی رحیمی، تهران ،
انتشارات نیلوفر.
1386 )، گوشه نشینان آلتونا، ترجمۀ ابوالحسن نجفی، تهران، نیلوفر. ) .----------- -
1355 )، آ خرین مهلت، ترجمۀ ب. بهروز، تهران، انتشارات اشراقی. ) .----------- -
1387 )، کار از کار گذشت، ترجمۀ حسین کسمایی، تهران، نشر و پژوهش دادار. ) .- ---------- -
1353 )، مگس ها، ترجمۀ سیما گویان، تهران، انتشارات مازیار. ) .----------- -
1387 )، مرده های بی کفن ودفن، خلوتگاه و مگس ها، ترجم ۀ صدیق آذر، تهران ، ) .----------- -
انتشارات جامی.
2535 )، تهوع، ترجمۀ جلال الدین اعلم، تهران، انتشارات امیرکبیر. ) .----------- -
1350 )، سن عقل، ترجمۀ محمود جزایری، تهران، انشارات خوارزمی. ) .----------- -
1349 )، شیطان و خدا، ترجمۀ ابوالحسن نجفی، تهران، انتشارات نیل. ) .----------- -
1381 )، کلمات، ترجمۀ ناهید فروغان، تهران، نشر ققنوس. ) .----------- -
1384 )، کودکی یک رئیس، ترجمۀ محمدعلی سپانلو، اصفهان، نشر فردا. ) .----------- -
- سولومون، رابرت. ( 1373 )، فلسفه اروپایی (طلوع و افول خود )، ترجم ۀ محمدسعید حنایی
کاشانی، تهران، نشر قصیده.
تهران، نامۀ فلسفی، ،« نگاه مطلق خدا در فلسفۀ سارتر و نقد آن » ،( - علوی تبار، هدایت. ( 1384
. جلد اول، شمارة 8
ب ه نقل از کتاب رهیافت های ، « ملحد شدن سارتر در کودکی » ،(1388) .------------ -
فکری- فلسفی معاصر در غرب، به کوشش حسین کلباسی اشتری (ج 1)، تهران ، انتشارات
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- کرنستن، موریس. ( 1354 )، ژان پ لسارتر، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران، خوارزمی.
- وال ، جان. ( 1988 )، الفلسفه الفرنسیه من دیکارت الی سارتر، مارون خوری، بیروت، باریس ،
منشورات عویدات.
- هیوز، استوارت،.( 1373 )، ر اه فروبسته، ترجمۀ عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
Arbor, Ann. (1962), Jean Paul Sartre, University of Michigan press.
128 نشریۀ پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، سال 5، پاییز و زمستان 90 ، شماره مسلسل 9
Branes, Hazel. (1973), Sartre ,Philadelphia & New York: JB, Lippinceott company.
Danto, Arthur Coleman.(1975), Sartre, New York: Viking Press.
King, Thomas. (1974), Sartre and sacred, Chicago: university of Chicago press.
Maclachlan, james morse. (1992), The desire to be god: freedom and the other in
Sartre and Berdyaev, New York: long.
Sartre, Jean Paul. (1966), Being & Nothingness, An Essay on Phenomenological
ontology, Tr. by Hazel E. Barnes: Ratlege.
Stern, Alfred. (1967), Sartre, New York: Dell publishing co.
CAPTCHA Image