Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
رویکرد «نظریه محور» در باب شک دکارتی
رویکرد «نظریه محور» در باب شک دکارتی

مسعود امید

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، صفحه 1-16

چکیده
  رویکرد «نظریه محور» در باب شک دکارتی1این مقاله به دنبال تحقیق در شک دکارتی و پی افکندن نگاهی دیگر به این موضوع است. در این نوشتار پس از تعیین روش‌شناسی تحقیق در فلسفة دکارت و تفکیک دو مقام رویکرد ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مفهوم بازی نزد گادامر به مثابه بدیلی برای آگاهی زیباشناختی
مفهوم بازی نزد گادامر به مثابه بدیلی برای آگاهی زیباشناختی

عبدالله امینی؛ یوسف شاقول

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، صفحه 17-41

چکیده
  بررسی مفهوم «بازی» در عرصة هنر نزد گادامر موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می­دهد. در این نوشتار سعی بر این است که نشان دهیم که استفادة گادامر از مفهوم بازی در عرصة هنر و زیباشناسی تا چه حد می‌تواند ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تبیین رویکرد میان‌رشته‌ای از دیدگاه معرفت‌شناسی حکمت متعالیه
تبیین رویکرد میان‌رشته‌ای از دیدگاه معرفت‌شناسی حکمت متعالیه

محسن ایمانی؛ خسرو باقری؛ علیرضا صادق‌زاده؛ کیانوش محمدی روزبهانی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، صفحه 43-67

چکیده
  رویکرد میان‌رشته‌ای یکی از تازه‌ترین رویکردها به دانش است که به همراه ظرفیت‌های فراوانی که در بر دارد، مسائلی را نیز به میان آورده است. در حال حاضر یکی از ضرورت‌های رویکرد میان‌رشته‌ای به دانش، تبیین ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
سودای سربالا: سقف اخلاق بر ستون سود
سودای سربالا: سقف اخلاق بر ستون سود

شیرزاد پیک‌حرفه

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، صفحه 69-88

چکیده
  در فلسفة اخلاق، سه نگرش کلی دربارة میزان مطالبة اخلاق وجود دارد که عبارتند از اخلاق حداکثرگرا، اخلاق اعتدال‌گرا و اخلاق حداقل‌گرا. در این میان، اخلاق اعتدال‌گرا، که بسیار نزدیک به تصور کنونی بشر دربارة ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی و مقایسه «شر» از دیدگاه آگوستین و ابن‌سینا
بررسی و مقایسه «شر» از دیدگاه آگوستین و ابن‌سینا

خلیل سلطان‌القرایی؛ حسین آتشی؛ زهرا علمی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، صفحه 89-106

چکیده
  ابن‌سینا و آگوستین هر دو فیلسوف الهی بودند و از سر ارادت و محبت به خداوند، مسألة شر را مورد تبیین قرار داده‌اند. آگوستین در ابتدا نگاهی مادی به الوهیت داشته و پرسش‌های بسیاری که در باب خداوند، خلقت و ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
وجودِ برای دیگری از دیدگاه سارتر
وجودِ برای دیگری از دیدگاه سارتر

مصطفی شهرآیینی؛ راضیه زینلی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، صفحه 107-128

چکیده
  دغدغة اصلی سارتر به‌خصوص در کتاب هستی و نیستی رابطة میان فاعل شناسا و متعلق شناساست. ازاین‌رو در ابتدا وجود را به دو دسته تقسیم می‌کند: وجودِ در خود (Being in itself) و وجودِ برای خود (Being for itself). در وجودِ برای ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیلی بر مبحث معترضة افلاطون در محاورة ثئای‌تتوس
تحلیلی بر مبحث معترضة افلاطون در محاورة ثئای‌تتوس

مجید صدرمجلس

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، صفحه 129-145

چکیده
       نوشتة حاضر گزارشی تحلیلی است از مبحث معترضة (the Digression) افلاطون در محاورة ثئای­تتوس. مبحثی که طی آن افلاطون میان شیوه­های زندگی فیلسوف با سخنور به مقایسه می­پردازد. ضمن متن، نخست به این ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تقابل من ‌ـ‌ دیگری: معضل اخلاق
تقابل من ‌ـ‌ دیگری: معضل اخلاق

حسن فتح‌زاده

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، صفحه 147-159

چکیده
  «فهمیدن دیگری» نقطة پارادوکسیکال اخلاق است: بدون آن هیچ اخلاقی ممکن نیست و تحقق آن نیز مستلزم حذف غیریت از دیگری و به رسمیت نشناختن آن است. فلسفة مدرن ما را در چنین موقعیت ناسازی قرار می‌دهد؛ ناسازه‌ای ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
شکوفندگی انسانی از دیدگاه فوت با نظر به آراء ارسطو
شکوفندگی انسانی از دیدگاه فوت با نظر به آراء ارسطو

مجید ملایوسفی؛ حمیده افلاطونی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، صفحه 161-176

چکیده
  اخلاق فضیلت ارسطویی اخلاقی غایتگرا بود، بدین معنی که هدف از کسب فضایل اخلاقی را دستیابی انسان به سعادت یا اودایمونیا می­دانست. بهترین تعبیری که از اودایمونیا صورت پذیرفته است شکوفندگی انسانی است که ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تفکیک پدیدار و ذات معقول: مسأله‌ای جدید و یا تقریری نو از مسأله‌ای کهن
تفکیک پدیدار و ذات معقول: مسأله‌ای جدید و یا تقریری نو از مسأله‌ای کهن

یوسف نوظهور؛ جلال پیکانی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، صفحه 177-199

چکیده
  یکی از مشهورترین عناصر فلسفة نظری کانت، عبارت است از تفکیک میان ساحت شناختنی و ساحت ناشناختنی. موضوع اصلی این نوشتار عبارت است از نشان دادن ویژگی‌هایی که تقریر کانت از چنین تفکیکی را از برداشت متقدمان ...  بیشتر