Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 استادیار گروه معارف دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

چکیده

عقل که یکی از منابع معرفت است به نظری و عملی تقسیم می شود در وجود عقل نظری و نقشش در ادراک کلیات اختلافی نیست، اما در اینکه عقل عملی وجودی مستقل از عقل نظری دارد و مدرک است اختلاف است؛ برخی فلاسفه منکر وجود عقل عملی مستقل از عقل نظری و برخی قائل به آن هستند. با توجه به ظاهر عبارات ملاصدرا ابتدا به نظر می رسد که وی به دو ملاک (انفکاک و افعال وجودی متناقض) وجود عقل عملی را مستقل از عقل نظری می داند و به دلیل اسناد مفاهیمی مانند (استنباط، فکر، تروی، حدس و الهام، اعتقاد و حکم) که ملازم ادراک هستند، ادراک جزئی را به آن نسبت می دهد. اما در این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی بعد از خدشه صغروی (نه کبروی) در دو ملاک مذکور و با توجه به این که همه انواع ادراکات جزئی قوای مناسب به خود (مانند حاسه، متخیله و متوهمه) را دارند به این نتیجه منتهی شدیم که نه عقل عملی وجودی مستقل از عقل نظری دارد و نه ادراکی جزئی به آن قابل استناد است و از این روی ملاصدرا را باید قائل به همین دیدگاه بدانیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the perceptual dimension of practical reason in transcendent wisdom

نویسندگان [English]

 • Jamall Soroush 1
 • Ehsan Torkashvand 2

1 Assistant Professor of Islamic Philosophy and Theology Department, University of

2 Assistant Professor of Education Department, University of Malayer, Malayer, Iran.

چکیده [English]

Reason, which is one of the sources of knowledge, is divided into theoretical and practical; There is no difference in the existence of theoretical intellect and its role in the perception of generalities. But there is a difference in the fact that practical intellect has an existence independent of theoretical intellect and is evidence; Some philosophers deny the existence of practical reason independent of theoretical reason and some believe in it; The second group, some deny the perceptual dimension and some believe in evidence of its partiality. Considering the appearance of Mulla Sadra's expressions, it seems at first that he considers the existence of practical intellect to be independent of theoretical intellect by two criteria (separation and contradictory existential verbs) and because of documents such concepts as inference, thought, Troy, conjecture. And inspiration (belief, and judgment), which are associated with perception, attribute partial perception to it. However, in this paper, we came to this conclusion by descriptive-analytical method after minor (not cobra) damage in the two mentioned criteria and considering that all types of partial perceptions have appropriate powers (such as sense, imagination and delusion). That neither practical intellect has an existence independent of theoretical intellect nor can a partial perception be invoked to it, and therefore we should consider Mulla Sadra to be of the same view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reason
 • theoretical reason
 • practical reason
 • perceptual dimension of practical reason
 • ابن سینا، ابوعلی حسین ابن عبدالله (1379) النّجاه من الغرق فی بحر الضّلالات، تصحیح: محمدتقی دانش پژوه،‌ تهران: دانشگاه تهران.
 • ابن سینا، بوعلی حسین­بن­عبدالله (1363) المبدأ و المعاد، تهران: موسسه مطالعات اسلامی.
 • ارسطو (1385) اخلاق نیکوماخوس (NE)، ترجمه محمدحسن لطفی تبریزی، تهران: طرح نو.
 • اصفهانی، محمدحسین (1429ق) نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج2، بیروت: مؤسسه آل‌البیت(ع) لاحیاءالتراث.
 • بحرانی، کمال الدین بن میثم بن علی (1349) شرح مأه کلمه لأمیرالمؤمنین، تصحیح میرجلال‌الدین الحسینی الارموی، قم: جامعه المدرسین.
 • البغدادی، ابوالبرکات (1373) المعتبر فی الحکمه، چ 2، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
 • بهمنیار بن مرزبان، ابوالحسن (1375) التحصیل، چ2، تهران: دانشگاه تهران.
 • حائری یزدی، مهدی (1360) کاوشهای عقل نظری، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • حائری یزدی، مهدی (1361) کاوشهای عقل عملی: فلسفه اخلاق، تهران: انجمن اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی.
 • الرازی، قطب الدین (1375) المحاکمات بین شرحی الاشارات، قم: نشر البلاغه.
 • سبزواری، حاج ملاهادی (1369-79)، شرح منظومه، ج5، تهران: نشر ناب.
 • سبزواری، حاج ­ملا­هادی­ (1383) اسرار الحکم، قم: مطبوعات دینی.
 • سروش، جمال (1393) عقل عملی و کارکرد آن در حکمت عملی از دیدگاه صدرالمتألهین، قم: مؤسسه امام خمینی.
 • سهروردی، شهاب الدین یحیی (1372) مجموعه مصنفات شیخ اشراق، به تصحیح و مقدمه هنری کربین و حسین نصر، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
 • شیرازى، صدرالدین محمدبن ابراهیم (1363) مفاتیحالغیب، تهران: انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏.
 • شیرازى‏، صدرالدین محمدبن ابراهیم (1422) شرح الهدایه الأثیریه، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی‏.
 • شیرازى، صدرالدین محمدبن ابراهیم (1360) الشواهد الربوبیه، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • شیرازى، صدرالدین محمدبن ابراهیم (1366) شرح اصول الکافی، تصحیح و ترجمه محمد خواجوی، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 • شیرازى، صدرالدین محمدبن ابراهیم (1981) الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت: دارإحیاء التراث العربی‏.
 • الغزالی، ابوحامد محمدبن محمد (1961) مقاصد الفلاسفه، تحقیق سلیمان دنیا، قاهره: دارالمعارف.
 • فارابی، محمدبن­محمد ابونصر (1995) آراء اهل المدینه‌الفاضله و مضاداتها، بیروت: مکتبه الهلال.
 • مصباح یزدی، محمدتقی (1386) فلسفه اخلاق، تهران: چاپ و نشر بین الملل.
 • مصباح، محمدتقی (1375) شرح جلد هشتم الاسفار الاربعه، جزء اوّل، تحقیق: محمد سعیدی مهر، انتشارات مؤسسه امام خمینی.
 • مظفر، محمدرضا (1374) أصول‏الفقه، ، ج2، قم: اسماعیلیان.

نراقی، ملامهدی (1383) جامع السعادات، نجف: منشورات جامعه النجف الدینیه.

CAPTCHA Image