Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

ریشه‌ تفکرات آدورنو را می‌توان در اعتقاد وی به نابودسازی آن دسته از ایده‌های فلسفی دانست که به‌دنبال ایجاد کلیات تغییرناپذیری در قالب نظام‌های فلسفی منجمد و متقن‌شده هستند. به عبارت دیگر، وی به‌دنبال نجات‌بخشی جزئیات دورمانده از ایده‌های مطلق و یکسان‌سازی است که خرد و کلان یا جزء و کل را به گونه‌ای مشابه، در خود می‌بلعند. آدورنو، رؤیای دست یازیدن به تفکری منظومه‌ای را در روش فلسفی خاص خود، تحت عنوان دیالکتیک منفی، جستجو می‌کند. در این روش، نااین‌همانی، دیگر در زیر چتر این‌همانی کاذب قرار نخواهد گرفت؛ چرا که سنتزسازی دیگر معنایی ندارد و حقیقت در لابه‌لای نفی و کشمکشی بی‌پایان، ردیابی می‌شود. لذا وی، هدف اثر هنری را در نوعی آشتی‌ناپذیری با هرکلیتی تعریف می‌کند. به باور آدورنو، این کلیت در عرصه فرهنگ و هنر با سویه‌ای پراگماتیک در پدیده‌ای تحت عنوان صنعت فرهنگ ظهور بیشتری می‌یابد؛ چراکه آثار هنری در مکانیزم بوروکراتیزه‌شده و یکسان‌سازی به‌واسطه نظام اقتصادی کالایی‌ـ‌تولیدی، گرفتار می‌شوند که در آن سوژه فردی کمرنگ می‌شود. چنین خطری محصولات فرهنگی امروز جامعه ایرانی (به‌خصوص در حوزه موسیقی)، را بیش از پیش تهدید می‌کند؛ در این مقاله با توجه به نظریات انتقادی آدورنو و ساختار موسیقی کلاسیک ایرانی، این مسأله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Adorno's "Culture Industry" Theory and its Relation to Contemporary Iranian Music

نویسندگان [English]

 • Golmehr Mahini 1
 • Mohammad Raayat Jahromi 2

1 M.A. in Philosophy, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

2 Assistant Professor in Philosophy, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Undoubtedly, the root of Adorno's thinking can be traced to his belief in the destruction of those philosophical ideas which seek to create immutable universals in the form of frozen and sound philosophical systems. The starting point for him, therefore, is not in the same idea, but in the contradiction or otherwise, which is only in one aspect of this oneness and not in its complete drowning. That is why the non-like is highlighted in order to breathe the breeze of freedom from falling into the vicious circle of absoluteness. In this regard, he defines the purpose of each work of art in a kind of irreconcilability with the whole. According to Adorno, this totality in the field of culture and art, in a pragmatic way, appears more in a phenomenon called the culture industry; because works of art are caught up in the mechanism of bureaucratization and assimilation by the commodity-production economic system, in which the individual subject is diminished. Such a danger is felt more and more in the cultural products of today's Iranian society (especially in the field of music), which can be examined in terms of Adorno's critical theories and the structure of Iranian classical music.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adorno
 • Culture Industry
 • Individual Subject
 • Iranian Classical Music
 • Adorno, Theodor; Horkheimer, Max (2018) Dialectic of Enlightenment, Trans. Morad Farhadpour; Omid Mehrgan, Tehran: Hermes. (In Persian)
 • Adorno, Theodor (2018) On the Fetish-Character in Music and the Regression of Listening, Sara Abazari, Tehran: Mahi. (In Persian)
 • Adorno, Theodor (2002) Aesthetic Theory, Trans. Robert Hullot-Kentor, London & New York: Continuum.
 • Adorno, Theodor. (2004) Negative dialectics, Trans. E. B. Ashton, New York: Continuum.
 • Arianpour, Amirashraf (2017) Iranian music from the Constitutional Revolution to the Revolution of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Farhangestan-e Honar. (In Persian)
 • Asadi, Hooman. (2006) “Induration of Tradition, Freezing Row: A Question of Musical Tradition”, Mahour Music. Vol. 9( 4): 209-220. (In Persian)
 • Bourdieu, Pierre (1986) Distinction: A social critique of the judgment of taste, London: Routledge.
 • Darvishi, MohammadReza (2001) Among the Hymns and Silences, Tehran: Mahour. (In Persian)
 • Eagleton, Terry (2019) The ideology of the aesthetic, Trans. Majid Akhgar, Tehran: Bidgol. (In Persian)
 • Frith, Simon. (1996) Performing Rites: on the Value of Popular Music. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Fatemi, Sasan (2006) “How We Reached the Recession, How to Get Out of It ?”, Mahour Music. Vol. 9 (4): 221-232. (In Persian)
 • Jovaneli, Alessandro (2019) Aesthetics: the key thinkers, Amir Maziar, Tehran: Lega. (In Persian)
 • Habermas, j. (1981) "The Theory of Communicative Action". Vol. 1, Reason and the Rationalization of the Society. Boston press.
 • Hall, Stuart; David Morley; kuan- Hsing Chen (1996) Critical Dialogues in Cultural Studies, Comedia, London; New York: Routledge.
 • Hutchison, Thomas W.; Amy May; Paul Allen (2010) Record label marketing, Oxford: Focal.
 • Hajarian, Mohsen (2008) Introduction to Ethnic Musicology, Tehran: ketab saray-e Nik. (In Persian)
 • Kazemi, Bahman (2001) National identity in the songs of Iranian ethnic groups, Tehran: National Studies Institute Publications. (In Persian)
 • Masoudieh, MohammadTaghi (1980) Torbat Jam Music, Tehran: Soroush. (In Persian)
 • O'Connor, Brian (2021) Adorno's Negative Dialectic: Philosophy and the Possibility of Critical Rationality, Aram Masoudi, Tehran: Sib-e Sorkh. (In Persian)
 • Safvat, Dariush (2019) Eight Discourses on the Philosophy of Music, Tehran: Aras. (In Persian)
 • Silbermann, Alphons (2019) Sociology of Music, Ruhollah Ghasemi, Tehran: Ehsan Andisheh. (In Persian)
 • Sublland, Gunter (2006) “Assessing Theodore Adorno's aesthetic theory in the field of music”, Trans. Amir Hossein Nedayi, Ziba Shenak. 7: 239-253. (In Persian)
 • Tusi, Afsaneh; Imam Jomeh, Farhad (2015) Introduction to the Pathology of Music Consumption in Iran, Tehran: Ava-e Mehrabani. (In Persian)
 • Wilkinson, Robert (2018) Art and Aesthetics 3: Art, Emotion and Expression, Amir Maziar, Tehran: Farhangestan-e Honar. (In Persian)
CAPTCHA Image