Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

یکی از دغدغه­های محوری هانا آرنت، مسألۀ ناممکن­شدن عمل در جامعۀ بوروکراتیک مدرن است؛ میلان کوندرا نیز مسألۀ بنیادین رمان را عمل می­داند. مقالۀ حاضر می­کوشد خویشاوندی میان رویکرد آرنت و کوندرا را با ارجاع به رمان­های مهم نشان دهد؛ بررسیِ تاریخ رمان از سروانتس به فلوبر و پروست تا کافکا نمونه­های دقیقی عرضه می­کنند؛ عبور از جهان حماسی به جهانِ رمان، گذر از عرصۀ کنش­مندی و حرکت به حوزۀ بی­عملی و انفعال است. سرانجام، ماجرا به دستور تقلیل یافت. دُن­کیشوت، برخلاف قهرمان هومری، پهلوانی است که مدام در تحقق نقشه­هایش شکست می­خورد. این سرخوردگی از عمل موجب می­شود که شخصیتِ رمان فلوبر(مادام بُواری) به جهان درون پناه ببرد و از کنش­ورزی در جهان بیرون عقب بنشیند. بوروکراتیزه­شدنِ زندگی، شخصیت­های رمان­های کافکا را به زیر سیطرۀ نیروهای غیرشخصی و بی­نام درآورده، تماس فرد با واقعیت را ناممکن کرده است. رمان­های کافکا مصادیقی هستند از ناممکن شدنِ عمل در جامعۀ بوروکراتیک. این جهان تراژیک نیست، آیرونیک است. نتیجه آنکه از دید آرنت و کوندرا، در چنین جهانی، عمل فقط همچون شاعرانگی می­تواند پدیدار شود؛ نه شعر تغزّلی که رمانتیک­ها برای گریز از واقعیت بدان پناه می­بردند، بلکه شعری که سوررئالیست­ها از آن سخن می­گفتند: شعر همچون غافلگیری دایمی، تلاقی­های پیش­بینی­ناپذیر و گسست در پیرنگِ مسلط.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Kundera: action as Novel issue; an Arendtian reading of Kundera's approach to novel history

نویسنده [English]

  • Aref Danyali

Assistant Professor of Theology Department, University of GonbadKavous, GonbadKavous, Iran

چکیده [English]

A main issue in Arendt writings is impossibility of action in modern bureaucratic society. Milan Kundera argued that a novel’s fundamental problem is action. This study discusses similarity between Arendt and Kundera's readings with reference to important Novels. Transition from epic world to Novel world means going beyond action and movement territory to reaction and ineffective territory. Adventures reduces to commands. Don Quixote, contrary to Homer heroes, has suffered a defeat at all. The despair of action, makes Flaubert novel’s character (Madame bovary) seek refuge in inside world and it makes her to withdraw from reality. Bureaucratization of life is allowed to dominate impersonal and unnamed powers over Kafka’s Novels personalities and they are no longer in touch with reality. Kafka’s Novels give us some examples for lack of action in a bureaucratic society. This world isnot tragic, but it is ironic. Considering Arendt and Kundera views, in bureaucratic world, action as poetical thing is revealed; not similar to Lyric poetic that Romantics promotes, but a surrealistic poetic: poetic as an unexpected events and surprising intersections and interrupting a dominant plot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kundera
  • Arendt
  • action
  • bureaucratization of life
  • plot
آرنت، هانا. (1399). وضع بشر، ترجمه مسعود علیا، تهران: نشر ققنوس.
ارسطو. (1384). بوطیقا، ترجمه هلن اولیایی‌نیا، اصفهان: نشر فردا.
شدویک، لوییس. (1395). پنجره و خلأ در نقاشی‌های ادوارد هاپر، ترجمه ساناز حائری، تهران: حرفه هنرمندان.
فلوبر، گوستاو. (1398). مادام بواری، ترجمه مهستی بحرینی، تهران: نشر نیلوفر.
فین‌برگ، اندرو. (1375). رمان و جهان مدرن، ترجمه فضل‌الله پاکزاد، ارغنون، شماره‌های 11-12: 392-379. Doi: http://doi.org/10.3817/1271010093
کافکا، فرانتس. (1391الف). محاکمه، ترجمه علی اکبر حداد، تهران: نشر ماهی.
کافکا، فرانتس. (1391ب). قصر، ترجمه علی اکبر حداد، تهران: نشر ماهی.
کوندرا، میلان. (1383). بار هستی، ترجمه پرویز همایون‌پور، تهران: نشر قطره.
کوندرا، میلان. (1394). پرده؛ جستاری در هفت بخش، ترجمه کتایون شهپرراد؛ آذین حسین‌زاده، تهران: نشر قطره.
نیچه، فردریش. (1380). تبارشناسی اخلاق، ترجمه داریوش آشوری، تهران: نشر آگاه.
Arendt, Hannah. (1990). On Revolution, New York: Penguin Books.
Arendt, Hannah. (2006). Eichman in Jerusalem; a report on the banality of evil, New York: Penguin Books.
Arendt, Hannah. (2020). The Human Condition, Translatrd by Masoud Olya, Tehran: Qoqnous. (in persian)
Aristotle. (2007). The Poetics, Translated by Helen oulyaeinia, Isfahan: Farda. (in persian)
Deleuze, Gilles. (2006). Foucault, Translated by Sean Hand, Foreword by Paul Bove’, London: Minnesota Press.
Feenberg, Andrew. (1996). Reification and the Antinomies of Socialist in: telos, Translated by Fazlollah Pakzad, Arghanoon, No. 11-12: 379-392. (in persian) Doi: http://doi.org/10.3817/1271010093
Flaubert, Gustave. (2019). Madame Bovary, Translated by Mahasti Bahreyni, Tehran: Niloofar. (in persian)
Kafka, Franz. (2012a). The Trial, Translated by Ali Asghar Haddad, Tehran: Mahi. (in persian)
Kafka, Franz. (2012b). The Castle, Translated by Ali Asghar Haddad, Tehran: Mahi. (in persian)
Kundera, Milan. (2008). The Unbearable Lightness of Being, Translated by Parviz Homayoonpour, Tehran: Ghatreh. (in persian)
Kundera, Milan. (1988). The Art of Novel, Translated from French by Linda Asher, USA: Grove Press.
Kundera, Milan. (1993). Testaments betrayed: an essay in nine parts, Translated by Linda Asher, UK: Gardner Publishers.
Kundera, Milan. (2015). The Curtain: in Essay Seven Parts, Translated by Katayoon Shahparrad; Azin Hosseinzadeh, Tehran: Ghatreh. (in persian)
McGowan, John. (1998). Hannah Arendt: An Introduction, London: University of Minnesota Press.
Nietzsche, Friedrich. (2001). The Genealogy of Ethics, Translated by Dariush Ashoori, Tehran: Agah. (in persian)
Passerin d’Entreves, Maurizio. (2001). The Political Philosophy of Hannah Arendt, London and New York: Routledge.
Salmon, Christine; Kundera, Milan. (1999). Conversation with Milan Kundera on the Art of the Novel, Critical Essays on Milan Kundera, edited by: Peter Petro, NewYork: G. K. Hall & Co.
Shadwick, Louis. (2016). The Window and the Void in the Work of Edward Hopper, Translated by Sanaz Haery, Tehran: Herfeh Honarmand. (in persian)
Swift, Simon. (2009). Hannah Arendt, London and New York: Routledge Critical Thinkers.
CAPTCHA Image