Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حکمت هنرهای دینی، دانشکده دین و هنر، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم. ایران

چکیده

متن چکیده شامل: این نوشتار به بررسی منابع یونانی-یونانی‌مآبی دیونوسیوس در باب زیبایی می‌پردازد و هدف آن روشن ساختن میزان تأثیرپذیری زیبایی‌شناسی دیونوسیوس از فلسفة افلاطون، ارسطو،‌ فلوطین و پروکلوس است و سعی می‌شود؛ این هدف به دور از افراط در تطبیق دادن هر امری با امور به‌ظاهر مشابه دیگر صورت گیرد. در محقَق ساختن این هدف از شیوة توصیفی- تحلیلی-تطبیقی و روش گردآوری به صورت اطلاعات کتابخانه‌ای بهره‌ گرفته ‌شده ‌است. نتیجه‌ای که از این بررسی به دست آمد، نشان دهندة غلبة کامل زیبایی‌شناسی یونانی-یونانی‌مآبی بر تفکر این اندیشمند قرون وسطایی است. به ویژه آن بخش از تفکر فلاسفة باستان در باب زیبایی که به نحوی با علت نخستین و یا عالم مُثُل در ارتباط است، در اندیشة‌ دیونوسیوس قابل ردیابی است. هر چند در ساختاری جدید از آن‌ها بهره برده است. از جملة تأثیرات فلسفة یونانی و یونانی‌مآبی بر زیبایی‌شناسی دیونوسیوس می‌توان به تعالی زیبایی، تفاوت زیبایی و زیبا بودن، نزدیکی زیبایی و خیر، منشأ و علت غایی دانستن زیبایی برای همة امور زیبا، نحوه و انواع حرکت در قوس صعود و نزول، نحوة رابطة واحد با خیر و زیبایی، اتحاد زیبایی و زیبا بودن در مرتبة ذات الهی، درهم‌تنیدگی نور و زیبایی، نقش عشق به عنوان عامل پیوند و حرکت به سمت زیبایی راستین اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hellenic and Hellenistic Origins in the Aesthetics of Pseudo-Dionysius

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohsen Mousavi

PhD Candidate of Philosophy of Religious Art, University of Religions and Denominations (URD), Qom, Iran

چکیده [English]

Text This article studies the Hellenic and Hellenistic sources of Pseudo-Dionysius on Beautiful, and its purpose is to clarify the extent of the influence of the philosophy of Plato, Aristotle, Plotinus and Proclus on aesthetics in the thought system of Dionysius. This purpose is pursued through a descriptive-comparative-analytical method and The method of collecting information is also library and documentary. The result obtained from this study shows the complete predominance of Hellenic and Hellenistic aesthetics on the thinking of this medieval thinker; Although it has used them in a new structure. Among the influences of these philosophers on Dionysius’s aesthetics can be mentioned; The Transcendent Beautiful, the difference between Beautiful and beauty, Beautiful as being cause and the ultimate cause of everything, the way and types of movement in the arc of ascent and descent, the relationship of the One with Good and Beautiful, the unity of Beautiful and being beautiful in the order of divine nature, the interplay of light and Beautiful, the role of love as a factor of connection and movement towards Beautiful, belief in beauty in the essence of matter, entanglement of light and beauty in Hierarchical system of descending arc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Pseudo-Dionysius
  • Plato
  • Aristotle
  • Plotinus
  • Proclus
عهد عتیق.
ارسطو. (۱۳۹۷الف). سماع طبیعی (فیزیک)، مترجم محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
ارسطو. (۱۳۹۷ب). مابعدالطبیعه (متافیزیک)، مترجم محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
افلاطون. (۱۳۸۸). جمهور، مترجم فواد روحانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
افلاطون. (۱۳۸۰). دوره آثار افلاطون (۴جلدی)، مترجم محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: خوارزمی.
افلاطون. (۱۳۸۵). رساله ضیافت، مترجم محمدعلی فروغی، تهران: جامی.
تاتارکیویچ، ولادیسلاف. (۱۳۹۶). تاریخ زیباییشناسی، جلد دوم، مترجم هادی ربیعی، تهران: مینوی خرد.
ژیلسون، اتین. (۱۳۹۵). تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا، مترجم رضا گندمی نصرآبادی، قم و تهران: دانشگاه ادیان و مذاهب، سمت.
فلوطین. (۱۳۸۹). دوره آثار فلوطین (۲جلدی)، مترجم محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.
کاپلستون، فردریک چارلز. (۱۳۹۳). تاریخ فلسفه جلد یکم، مترجم سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کاپلستون، فردریک چارلز. (۱۳۸۸). تاریخ فلسفه جلد دوم، مترجم ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
گاردنر، هلن. (۱۳۸۶). هنر در گذر زمان، ویراستار هورست دلاکروا و ریچارد ج. تنسی، مترجم محمدتقی فرامرزی، تهران: آگه.
گمبریچ، ارنست. (۱۳۸۷). تاریخ هنر، مترجم علی رامین. تهران: نشر نی.
مجتهدی، کریم. (۱۳۹۰). فلسفه در قرون وسطی (مجموعه مقالات)، تهران: امیرکبیر.
Aristotle. (2018a). The Physics, trans. Mohammad Hasan Lotfi, Tehran: Tarh-e-no. (in Persian)
Aristotle. (2018b). Metaphysics, trans. Mohammad Hasan Lotfi, Tehran: Tarh-e-no. (in Persian)
Coomaraswamy, Ananda K. (1938). “Mediaeval Aesthetic: II. St. Thomas Aquinas on Dionysius, and a Note on the Relation of Beauty to Truth.” The Art Bulletin. 20(1): 66-77. https://doi.org/10.2307/3046562
Copleston, Frederick. (2009). A History of Philosophy, vol. 1, trans. Seyyed Jalaloddin Mojtabavi, Tehran: Elmi-Farhangi (in Persian)
Copleston, Frederick. (2009). A History of Philosophy, vol. 2, trans. Ebrahim Dadjoo, Tehran: Elmi-Farhangi. (in Persian)
Etienne, Gilson. (2016). History of Christian Philosophy in the Middle age, trans. Reza Gandomi Nasrabadi, Iran, Qom: The university of religions and denomination and Tehran: Samt. (in Persian)
Gardner, Helen. (2005). Art through the age, revised by Horst de la Croix and Richard G. Tansey, trans. Mohammad Taghi Faramarzi, Tehran: Agah. (in Persian)
Gombrich, E. H. (2008). The story of art, trans. Ali Ramin, Tehran: Ney. (in Persian)
Hyland, Drew A. (2008). Plato and the question of Beauty, Indiana University Press.
Ivanovic, Filip. (2014). “The eternally and uniquely beautiful: Dionysius the Areopagite’s.” International Journal of Philosophy and Theology. 75(3): 188–204. https://doi.org/10.1080/21692327.2014.971046
Mojtahedi, Karim. (2011). Philosophy in the Middle age (a coll. of essays), Tehran: Amir Kabir. (in Persian)
Plato. (2001). Plato's Complete Works, 4 vol., trans. Mohammad Hasan Lotfi and Reza Kaviani, Tehran: Khārazmi. (in Persian)
Plato. (2006). The Symposium, trans. Mohammad Ali Foroughi, Tehran: Jāmi. (in Persian)
Plato. (2009). Republic. Trans. Fouad Rouhani, Tehran: Elmi-Farhangi. (in Persian)
Plotinus. (2010). Plotinus's Complete Works. 2 vol., translated by Mohammad Hassan Lotfi and Reza Kaviani, Tehran: Khārazmi. (in Persian)
Plotinus. (2018). The Enneads. edit. Lloyd P. Gerson. George Boys-Stone and others, Cambridge University press.
Proclus. (1816). Six Books of Proclus on the Theology of Plato: with The Elements of Theology, trans. Thomas Taylor, London.
Pseudo-Dionysius. (1987). Pseudo-Dionysius: the complete works, trans. Colm Luibheid, New York, Mahwah: Paulist Press.
Sammon, Brendan Thomas. (2014). The God Who is Beauty; Beauty as a Divine Name in Thomas Aquinas and Dionysius the Areopagite, James Clarke & Co.
Tatarkiewicz, Wladyslaw. (2017). History of Aesthetics, vol. 2, edit. Breet, C. T, trans. Hadi Rabiei, Tehran: Minoo-ye Kherad. (in Persian)
CAPTCHA Image