Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش حاضر، واکاوی رویکرد پساپدیدارشناسی در آموزش مجازی و استلزامات آن برای نظام آموزشی می‌باشد.
روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف و با توجه به ماهیت پژوهش از روش های تحلیلی و استنتاجی بهره گرفته شده است.
یافته‌ها: گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش و پرورش و از سوی دیگر افزایش انبوه متقاضیان آموزش، چالش‌هایی از جمله برتری آموزش مجازی در برابر آموزش حضوری را به دنبال داشته و باعث ایجاد دگرگونی‌هایی در آموزش و شیوه‌های آن شده است. یکی از جدیدترین نتایج دگرگونی‌های اخیر در این حیطه، آموزش مجازی است. نظام آموزشی به عنوان نهاد رسمی تعلیم و تربیت، نمی‌تواند از این تغییرات غافل باشد و باید در کنار نگاه فنی به گسترش فناوری‌های نوین به کنکاش فلسفی و نحوه دگرگونی ادراک و تجارب مربی و متربیان در هنگام بهره‌گیری از این فناوری‌های نوین بپردازد. پساپدیدارشناسی با تمرکز بر فناوری از رویکردهای امیدبخش کیفی برای شفاف‌سازی در این زمینه است. یافته های پژوهش نشان داد که هر یک از مفاهیم پساپدیدارشناسانه از قبیل روابط فناورانه، چندگانگی و شفافیت در آموزش مجازی استلزاماتی برای نظام آموزشی دارد.
نتیجه‌گیری: در نتیجه توجه همزمان به هر دو رویکرد مهندسی و علوم انسانی در طراحی محیط‌های آموزش مجازی از موارد ضروری در نظام آموزشی است. این پژوهش تلاشی در زمینه رویکرد علوم‌انسانی به فناوری‌های نوین در کنار گسترش کمی و فنی آن است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the post-phenomenological approach in virtual education and its implications for the educational system

نویسندگان [English]

  • Hamid Ahmadi-Hedayat 1
  • Mohsen Farmahini Farahani 2
  • Saeid Zarghami_Harmrah 3

1 Assistant Professor of Educational Sciences Department of Farhangian University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Educational Sciences Department of Shahed University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of the Department of Philosophy of Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the post-phenomenological approach in virtual education and its implications for the educational system. Analytical and inference methods have been used to achieve this goal. The growing influence of information and communication technology in the education system; on the other hand, the large increase in the number of applicants for education has led to challenges such as the superiority of virtual education over face-to-face education and has led to changes in education and its methods. One of the latest developments in this area is virtual education. The educational system, as the official institution of education, cannot be unaware of these changes and must, along with the technical view of the development of new technologies to philosophical research and how to change the perceptions and experiences of educators and educators when using these new technologies. Post-phenomenology with a focus on technology is one of the promising qualitative approaches for transparency in this field. The research findings showed that each of the post-phenomenological concepts such as Technological relations, multistability, and transparency in virtual education had implications for the education system. As a result, simultaneous attention to both engineering and humanities approaches in designing virtual learning environments is essential in the education system. This research is an attempt in the field of humanities approach to new technologies along with its quantitative and technical development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual education
  • post-phenomenology
  • the education system
  • implications education
باقری، خسرو (1391). تگناهای پیش پا و افق‌های پیش روی فلسفه تعلیم و تربیت، مقاله چاپ شده در کتاب آموزشگر شایسته، ارج نامه استاد دکتر علی شریعتمداری به همت محمد حسین ساکت، ناشر خانه کتاب.
فرآمدی، داود (1386). نظام آموزش مجازی، فصلنامه فرهنگ آموزش، شماره 7: 45-44.
مظفری پور، روح اله و ضرغامی، سعید (1395). نقدی بر اینترنت به عنوان فناوری آموزشی با ابتناء برمفهوم اصالت از دیدگاه هایدگر، رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۶ (۱): 157-137.
 مظفری پور، روح اله (1395). پساپدیدارشناسی به مثابه رویکردی در مطالعات فناوری آموزشی، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، 6 (2): 81-63.
کاجی، حسین (1392). فلسفه تکنولوژی دون ایدی (پاسخی به دترمینیسم تکنولوژیک)، انتشارات هرمس
ضرغامی، سعید (1389). نسبت آموزش مجازی با هدف های تربیت از دیدگاه فلسفه هستی. مطالعات تربیتی و روان شناسی، 11 (1): 60-39.
احمدی هدایت, حمید, فرمهینی فراهانی, محسن, ضرغامی همراه, سعید. (1398). پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت. علوم تربیتی, 26 (1): 1-14DOI:10.28077.2707/edus.10.22055.
احمدی هدایت, حمید؛ فرمهینی فراهانی, محسن؛ ضرغامی همراه, سعید؛ موسوی، رقیه (1399). تحلیل و نقد پساپدیدارشناسی در پژوهش‌های موردی فناورانه. معرفت فلسفی, شماره 68: 154-133.
 Aagaard, J. (2015). Drawn to Distraction: A Qualitative Study of Off-Task Use of Educational Technology. Computers & Education. 87. DOI:10.1016/j.compedu.2015.03.010.
Aagaard, J. (2018). Magnetic and multistable: reinterpreting the affordances of educational technology. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 15. 10.1186/s41239-017-0088-4.
Achterhuis, H (2001), American Philosophy of Technology: The Empirical Turn (Bloomington: Indiana University Press), 6–8.
Ahmadi Hedayat, H., Farmahini Farahani, M., Zarghami, S, Musawi, R (2020). The Analysis and Critique of Post-phenomenology in Technological Case Studies, Marifat-i Falsafi, 17 (4): 133. magiran.com/p2187285. (in Persian)
Ahmadi Hedayat, H., Farmahini Farahani, M., Zarghami, S. (2019). post-phenomenology in training and learning, with emphasis on the concepts of multistability and transparency. Journal of Educational Scinces, 26 (1): 1-14. doi: 10.22055/edus.2019.28077.2707, (in Persian)
Bagheri, Khosrow (2012) Trivia and Horizons in the Philosophy of Education, Article published in the book A worthy instructor, by Mohammad Hossein Saket, Tehran: Book House. (in Persian).
Dreyfus, Hubert and Mark Wrathall(eds). (2006) A Companion to Phenomenology and Existentialism. Malden, MA: Blackwell Publishing.
Faramadi, Davood (2007) Virtual Education System, Quarterly Journal of Education Culture, No. 7, Spring and Summer, pp. 45-44, (in Persian)
Hasse, C. (2008). Postphenomenology: Learning cultural perception in science. Human Studies, 31 (1), 43-61.
Ihde, Don & Evan, S. (2003). Chasing Technoscience: Matrix for Materiality, Bloomington: Indiana University Press.
Ihde, Don. (1979) Technics and Praxis, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland
Ihde, Don. (1990). Technology and The Lifeworld: From Garden to Earth, Bloomington: Indiana University Press
Ihde, Don. (1998). Expanding Hermeneutics: Visualism in Science, Evanston: Northwestern University press.
Ihde, Don. (1999). “Technology and Prognostic Predicaments.” AI & Society. 13: 44–51.
Ihde, Don. (2007). Listening and Voice: Phenomenologies of Sound, 2th Edition, Albany: State University of New Yourk Press.
Ihde, Don. (2009). Post-phenomenology and Technoscience, Published by State University of New York Press, Albany
Introna, L.D (2002). The Question Concerning Information Technology: Thinking with Hedegger on the Essence of Information Technology, Proceedings in Conference: Internet management issues
Introna, L.D (2011).Phenomenological Approaches to Ethics and Information Technology, the Stanford Encyclopedia of Philosophy, First published Sat Feb 19, 2005; substantive revision Tue Apr 26, 2011, Retrieved from: https://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/ethics-it-phenomenology/
Kaji, Hossein (2013) Philosophy of Don Ihde Technology (A Response to Technological Determinism), Tehran: Hermes. (In Persian)
Latour, B. (1993). We Have Never Been Modern. Trans. C. Porter. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Mozaffaripour, R. (2017). Post-phenomenology as an Approach to Study in Educational Technology. Foundations of Education, 6(2), 63-81. doi: 10.22067/fedu. v6i2.59830, (in Persian).
Mozaffaripour, R., Zarghami, S. (2016). Critical studying the internet as educational technology on the basis of Heidegger's conception of authenticity. Interdisciplinary Studies in Media and Culture, 6(1), 133-15., (in Persian)
Rosenberger, R. (2009). The sudden experience of the computer. AI & society, 24(2), 173-180.
Rosenberger, R. (2014). Multistability and the agency of mundane artifacts: From speed bumps to subway benches. Human Studies, 37, 369–392.
Rosenberger, R., & Verbeek, P. P. C. C. (2015). A field guide to post phenomenology. In R. Rosenberger, & P-P. Verbeek (Eds.), Post phenomenological Investigations: Essays on Human-Technology Relations (pp. 9-41). (Postphenomenology and the Philosophy of Technology). Lexington Books.
Selinger, E. (2006). Technological mediation and embodied health. In: Postphenomenology A Critical Companion to Ihde. Albany: State University of New York Press.
Tabatabaee, M., Tavakkoli, G. (2018). Post phenomenological Division of Human Relationship with Technology from Don Ihde's View and Its Capacities for the Ethics of Using Technology. Journal of Philosophical Investigations, 12(23), 43-59, (in Persian)
Turville, Joni & Adams, Catherine. (2018). Doing Post phenomenology in Education, in book: Post phenomenological Methodologies: New Ways in Mediating Techno-Human Relationships, Publisher: Lexington Books, pp.3-25
Verbeek, P. P. (2005). What things do, philosophical reflections on technology, agency and design? The Pennsylvania state university press.
Verbeek, P. P. (2006). The morality of things: A post phenomenological inquiry. In E. Selinger (Ed.), Post phenomenology: A critical companion to Ihde (pp.117-128). SUNY Press.
Verbeek, P. P. (2011). Expanding mediation theory. Foundations of science, 17 (4): 391-395.
Verbeek, P. P. C. C. (2015). Cover story: Beyond Interaction: a short introduction to mediation theory. Interactions (ACM), 22(3), 26-31. https://doi.org/10.1145/2751314
Verbeek, P.-P. (2008). “Cyborg Intentionality: Rethinking the Phenomenology of Human-Technology Relations.” Phenomenology and the Cognitive Sciences 7(3): 387–395.
Verbeek, P.P. (2011). Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things. Chicago and London: University of Chicago Press
Zarghami, S (2010). The Relation between Virtual Education & the Objectives of Education from Point of View of Existence Philosophy, Studies in Education and Psychology, 11(1), 39. magiran.com/p794401, (in Persian)
CAPTCHA Image