Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین‏الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 پژوهشگر پسادکترای روابط بین‏الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

نظریه‏ ها با دلالت‏ های فلسفی و مبتنی بر ظرفیت ‏های هستی‏ شناسی، معرفت‏ شناسی و روش ‏شناختی خود می ‏توانند در مسیر پر پیچ‏ وخم آینده ‏پژوهی جعبه ‏ابزاری مناسب برای پژوهشگر باشند. باتوجه به این امر، هدف این پژوهش بررسی آینده نظم پساکرونا از منظر پارادایم‏ های نظری است. سوال محوری آن است که؛ هر نظریه براساس ظرفیت‏ های خود در تصویرسازی نظم آینده پساکرونا مبتنی بر چه نوع سناریوی خواهد بود؟. معنای این سوال آن است که سه نظریه انتخاب شده یعنی رئالیسم، لیبرالیسم و نظریه انتقادی چه تصویری از نظم پساکرونا دارند و این تصویر آنها در قالب چه نوع سناریوی خواهد بود. رویکرد پژوهش ترکیبی از تحلیل توصیفی و اجماع نخبگی (دلفی) برپایه یک پرسشنامه است. یافته‏ های تحقیق نشان داد تصویر رئالیسم سناریوی باورپذیر، تصویر لیبرالیسم سناریوی محتمل و تصویر تئوری انتقادی سناریوی مطلوب نظم پساکرونا هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Philosophical Systems of Post-Corona from Confrontation Perspectives of Realism, Liberalism and Critical Theory; Condemned Scenarios, Platform and Harriet

نویسندگان [English]

  • Arsalan Ghorbani Sheikhneshin 1
  • Hamid Ahmadinejad 2

1 Professor of International Relations Department, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Postdoctoral Researcher in International Relations, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Theories based on philosophical foundations and with the capacities of ontology, epistemology and methodology can be very useful in Futures Study research. Considering this, the aim of this research is to examine the future of the post-corona order from the perspective of theoretical paradigms. The question of the article is: What type of scenario will the image of each theory of the post-corona order be? In this sense, its purpose is to show what image do the three theories of realism, liberalism and critical theory have of the post-corona order and this image of them will be in the form of what kind of scenario. The research approach is a combination of descriptive analysis and elite consensus (Delphi) based on a questionnaire. The findings of the research showed that the image of realism is the Plausible scenario, the image of liberalism is the Probable scenario, and the image of critical theory is the Preferable scenario of the post-corona order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International order
  • post-corona
  • scenario
  • realism
  • liberalism
  • critical theory
پیک‏ حرفه، شیرزاد. (1399). دموکراسی لیبرال در جهان پس از کرونا، مجله پژوهش‏های فلسفی، 14(31): 30-4.
دهقانی‏ فیروزآبادی، سیدجلال. (1387). نظریه انتقادی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی، پژوهشنامه علوم سیاسی، 3(2): 161-125.
دهقانی‏ فیروزآبادی، سیدجلال. (1399). نظام بین‏ الملل پساکرونا چگونه خواهد بود؟ در: خبرگزاری تسنیم، [دسترسی: 25 آذر 1400]. http//www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/15/2257040
عبدالهی، محسن. (1397). چالش‏های اساسی در گذار از نظم نوین جهانی: فرایک‏جانبه ‏گرایی و ظهور چین در نقش قدرت جدید، فصلنامه روابط خارجی، 12(29): 202-183.
مسعود، علیرضا؛ ذاکریان، مهدی؛ قوام، عبدالعلی؛ احمدی، حمید. (1400). به حاشیه ‏راندگی، پیوست در فرهنگ راهبردی و شکل‏ گیری بلوک تاریخی - تمدنی شرق در نظام بین ‏الملل، فصلنامه پژوهش‏های سیاسی و بین ‏المللی، 12(46): 248-229.
مشیرزاده، حمیرا. (1384). بازبینی نظریه انتقادی در روابط بین ‏الملل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره67: 249-225.
معینی‏ علمداری، جهانگیر. (1388). نظریه انتقادی جدید: فراسوی پست مدرنیسم و اندیشه پساانتقادی، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، دوره جدید، شماره6: 75-61.
نظری، علی‏ اشرف؛ محروق، فاطمه؛ عباسی‏ خوشکار، امیر. (1394). ارزیابی میزان کاربست روش سناریونویسی در پژوهش‏های روابط بین‏ الملل در ایران، فصلنامه رهیافت‏ های سیاسی و بین ‏المللی، 6(39): 42-9.
Abdollahi, Mohsen. (2018). Fundamental Challenges in New World Order Transition: Post-Unilateralism and the rise of China, Foreign Relations Quarterly, 10(39): 183-202. (in persian)
Acharya, A. (2020). Hegemony and Diversity in the Liberal International Order: Theory and Reality, in: E-International Relations, http//www.e-ir.info/pdf/81056 [Accessed 16 September 2021].
Antunes, S.; Camisão, I. (2017). Realism, in: International Relations Theory, Edited: Stephen McGlinchey; et al, England: E-International Relations.
Aydemir, U. (2021). The Reviving Breath of Death: Seeking New Political Beginnings after Epidemics in History, International Quarterly Geopolitics, 17: 108-122.
Basrur, Frederick; Kliem, R. (2021). Covid19 and international cooperation: IR paradigms at odds, SN Social Sciences, 1(12): 1-10.
Butler, J. (2020). Creating an Inhabitable World for Humans Means Dismantling Rigid Forms of Individuality, in: Time, http//time.com/5953396/judith-butler-safe-world-individuality [Accessed 10 September 2021].
Chandra, V.; Kumar, P. (2020). The COVID-19 and its Impact on Liberal International Order, in: SSRN, http//ssrn.com/abstract=3694248 [Accessed 16 September 2021].
Chermack, T.; Lynham, S. (2002). Definitions and Outcome Variables of Scenario Planning, Human Resource Development Review, 1(3): 366-383.
Dehghani Firouzabadi, Seyyed Jalal. (2008). Critical Theory: A Framework for the Analysis of Foreign Policy, Political Science Journal, 3(2): 125-162. (in persian)
Dehghani Firouzabadi, Seyyed Jalal. (2020). What will the post-corona international system be like? In: Tasnim News Agency, (Accessed 16 Desember 2021) (in persian) http//www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/15/2257040
Delanty, G. (2021). Pandemics, Politics, and Society: Critical Perspectives on the Covid-19 Crisis, Boston: de Gruyter.
Donnelly, J. (2004). Realism and International Relations, United Kingdom: Cambridge University Press.
Fay, T. (2012). Applying Classical Realism, Institutional Liberalism and Normative Theory to the Development and Distribution of a COVID-19 Vaccine, Gettysburg Social Sciences Review, 5(1): 200-2016.
Gismondi, M. D. (2008). Ethics, Liberalism and Realism in International Relations, New York: Routledge.
Han, D. (2011) Scenario Construction and Its Implications for International Relations Research, The Korean Journal of International Studies, 9(1): 39-65.
Huang, Q. (2021). The Pandemic and the Transformation of Liberal International Order, Journal of Chinese Political Science, 2: 1-26.
Jumarang, B. K. (2011). Realism and Liberalism in International Relations, in: E-International Relations, http//www.e-ir.info/2011/07/02/realism-and-liberalism-in-modern-international-relations [Accessed 16 September 2021].
Karčić, H. (2020). How coronavirus brought realism back, in: Euractiv, http//www.euractiv.com/ section/future-eu/opinion/how-coronavirus-brought-realism-back/ [Accessed 30 may 2020].
Khalifa A. F. (2020). Realism and International Relations: Evaluating the Brought Back of Political Realism During the Corona virus, Sultan Qaboos University: College of Economics and Political Sciences.
Kliem, F. (2020). Realism and the Coronavirus Crisis, in: E-International Relations, http//www.e-ir.info/2020/04/11/opinion-realism-and-the-coronavirus-crisis/ [ Accessed 5 June 2020].
Lake, D. A.; Martin, L. L.; Risse, T. (2021). Challenges to the Liberal Order: Reflections on International Organization, International Organization, 75(2): 225–257.
Manan, M. (2015). Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques, Global & Strategis, 9(2): 175-189.
Masoud, Alireza; Zakarian, Mahdi; Ghavam, Abdulali; Ahmadi, Hamid. (2021). Marginalization, Attachment in Strategic Culture and the Formation of the Historical-Civilization Bloc of the East in the International System, Political and International Research Quarterly, 12(46): 229-248. (in persian)
Mgonja, B. E. S.; Makombe, I. A. M. (2009). Debating international relations and its relevance to the third world, African Journal of Political Science and International Relations, 3(1): 27-37.
Moini Alamdari, Jahangir. (1388). New Critical Theory: Beyond Postmodernism and Post-Critical Thought, Two Quarterly Journals of Theoretical Politics Research, No. 6: 75-61. (in persian)
Morillas, P. (2020). Coronavirus: between the global and the national”, in: Barcelona Center International Affairs, http//www.cidob.org [Accessed 16 September 2021].
Moshirzadeh, Hamira. (2005). Review of critical theory in international relations, Law and Political Science Faculty Journal, No. 67: 249-225. (in persian)
Nazari, Ali Ashraf; Mahrouq, Fatemeh; Khoshkar, Amir Abbasi. (2014).  Futures Research Methodology of political science and international relations: Relying on the method of Scenario Writing, Political and International Approaches, 6(29): 9-42. (in persian)
Ngawan, O. R. (2021). The Relevance of Critical Theory Amidst COVID-19 Situation: A Philosophical Sketch, http//www.betangfilsafat.org/the-relevance-of-critical-theoryamidst-covid-19-situation-a-philosophical-sketch/ [Accessed 13 December 2021].
Norrlöf, C. (2020). Is covid-19 a liberal democratic curse? Risks for liberal international order, Cambridge Review of International Affairs, 33(2): 799-813.
Peik Herfeh, Shirzad. (2020). ‘Liberal Democracy’ in the ‘Post-Corona World’, Journal of Philosophical Investigations, 14(31): 1-30. (in persian)
Ruhama, Z. (2016). classical realism, liberalism, marxism: revisiting the Mainstream Approache in International Relations theory, Transnasional, 11(1): 47-60.
Schieder, S.; Spindler, M. (2014). Theories of International Relations, New York: Routledge.
Schoemaker, P. H. (1995). Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking, Sloan Management Review, 36(2): 25-41.
Schwenker, B.; Wulf, T. (2013). Scenario-based Strategic Planning: Developing Strategies in an Uncertain World, Germany: Gabler Verlag.
Slaughter, A. M. (1995). Liberal International Relations Theory and International Economic Law, American University International Law Review, 10(2): 717-743.
Stean, J.; Pettiford, L. (2001). International Relations: Perspectives and Themes, London: Longman.
van de Haar, E. (2009). Classical Liberalism and International Relations Theory, New York: Palgrave Macmillan.
Weil Afonso, H. (2007). International system and Realism: the theory’s answer to evolving international relations, http//www.ufjf.br/eticaefilosofia/files/2009/08/juri_afoso3.pdf [Accessed 16 September 2021].
Yavuz, T. (2020). Liberal values may decline after pandemic, http//www.aa.com.tr/en/p olitics/liberal-values-may-decline-after pandemic experts/1823414 [Accessed 16 Septemb ber 2021]
Zakaria, F. (2021). Opinion: Rich countries are to blame for omicron, The Washington Post, http//www.washingtonpost.com [Accessed 4 December 2021].
CAPTCHA Image