Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این‌ مقاله تلاش کرده است تا از طریق برقراری گفتگویی مفروض بین هانا آرنت و امانوئل لویناس نشان دهد که جوهر سیاست را باید در فراسوی «سیاست واقعی» و‌ کارگزار آن یعنی دولت جستجو کرد و چون چنین است، سیاست را باید نیازمند بازاندیشی ریشه‌ای، رادیکال و جدی دانست. این بازاندیشی ولی هم‌ باید از طریق گشودن ساخت سیاست برای مهیا ساختن آن جهت ظهور امکانات جدید صورت پذیرد، هم از طریق ساخت­گشایی اخلاق و تعمیق و توسعه آن از سطح فردی و نصیحت‌الملوکی به سطح «من در ما»ی معاصر و هم از طریق باز تفسیر رابطه سیاست و اخلاق که پیشاپیش در فرایند داوری ساخت‌گشایانه قرار گرفته­اند و مهیای برقراری رابطه­ای شده ­اند که خادم و مخدوم ندارد. در نتیجه چنین تاملات همزمانی، احتمالا مبانی آنچه در این مقاله سیاست اخلاقی خوانده شده است، می‌تواند در حد کلیات روشن گردد. مقاله بدین ترتیب، بر پایه خطوطی که بیان شد، سه پرسش دیرین را بار دیگر به میدان می‌آورد: سیاست چیست؟ اخلاق چیست؟ سیاست اخلاقی چیست؟ پرسش اول را مقاله بر پایه آراء آرنت و برجسته ساختن مفاهیمی مانند کثرت به جای وحدت، حوزه عمومی به جای حوزه خصوصی و صلح به جای جنگ پیش برده است؛ پرسش دوم را با تکیه بر فلسفه ورزی لویناس پیرامون اخلاق و تاکید بر مفاهیمی مانند تقدم فهم بر شناخت، تقدم دیگری بر من و تقدم فرد بر سرزمین سامان داده است و در نهایت پرسش سوم را از طریق برقراری نوعی نسبت بین آراء دو متفکر مذکور و مفاهیم مشترکی مانند مسئولیت در قبال دیگری، تقدم منافع انسانی بر منافع ملی و مفهوم جدیدی از دولت صورت­بندی کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Questioning the Relationship between Politics and Ethics: a hypothetical conversation between Arendt and Levinas; ethical politics

نویسنده [English]

  • Hossein Mesbahian

Assistant Professor of Philosophy Department, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

This article seeks to demonstrate, through a hypothetical dialogue between Hannah Arendt and Emmanuel Levinas, that the essence of politics must be sought beyond "real politics" and its agent, namely, the state. For this reason, politics requires a fundamental, radical and serious rethinking. This rethinking, however, must be carried out by first deconstructing politics to prepare it for emerging new possibilities; second deconstructing Ethics and extending it from the individual level to the level of "I in the We"; third reinterpreting the relationship between politics and ethics, which are already in the process of constructive judgment and are ready for a relationship that has no master or servant. As a result of such simultaneous reflections, the foundations of what this article views as Ethical politics could probably be clarified in general terms. This essay thus raises three long-standing questions: What is politics? What is ethics? What is ethical politics? The response to the first question is founded on Arendt's views. This paper draws attention to concepts such as plurality instead of unity, public realm instead of private realm, and peace instead of war. Relying on Levinas's philosophy of ethics, the second question is answered by emphasizing the primacy of understanding over cognition, the other over self, and the person over the land. Last but not least, the third question is addressed by establishing a link connection between the mentioned thinkers’ views and their shared ideas such as responsibility for the other, the primacy of the interest of humans over national interests and a new concept of state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arendt
  • Levinas
  • Plurality
  • The Public Realm
  • Difference
  • The Other
  • Ethical Politics
Arendt, H. (1958). The human condition. University of Chicago Press.
Arendt, H. (1973). The Origins of Totalitarianism, Harcourt, Brace, Jovanovich.
Arendt, H. (2005). The Promise of Politics, ed. and intro. J. Kohn, Schocken
Asghari, M. (2012). The primary of ethics upon philosophy, Journal of Philosophical Investigations (University of Tabriz). 6(10), 34-41. (In Persian)
Bashiriyeh, H. (2017). Revival of political science, Ney Publication. (In Persian)
Cederberg, C. (2010). Resaying the human: Levinas beyond humanism and antihumanism. Södertörns högskola,
Critchley, S. (2014). Ethics of deconstruction: Edinburgh University Press.
Dossa, S. (1989). The public realm and the public self: The political theory of Hannah Arendt, Wilfrid Laurier Univ. Press.
Foucault, M. (1979). Discipline and Punish: The Birth of a Prison (trans. Sheridan, A.) Harmondsworth.
Levinas, E. (1969). Totality and Infinity: An Essay on Exteriority, Duquesne University Press.
Levinas, E. (1985). Ethics and Infinity: Conversations with Philippe Nemo. Trans. By R. A Cohen. Duquesne University Press.
Levinas, E. (1989). Ethics and politics. The Levinas Reader, 289-297.
Levinas, E. (1996). Beyond the State in the State. New Talmudic Readings, 79-107.
Levinas, E. (1998). Entre nous: On thinking-of-the-other, Columbia university press.
Levinas, E. (1999). Alterity and Transcendence, translated by M. B. Smith (Columbia.
Mesbahian, H. & Norris, T. (2017). Dieter Misgeld: A philosopher’s journey from hermeneutics to emancipatory politics, Springer.
Mesbahian, H. (2010). Modernity and its Other: The Logic of Inclusive Exclusion Falsafeh, (Journal of Philosophy) University of Tehran. 38(1). pp. 165.190
Mesbahian, H. (2019). Reinventing the Self: A Philosophical Encounter with the Historiography of Cultural Identity. Historical Perspective&Historiography, 29(23), 255-274.
Mesbahian, H. (2020). Ethical Politics From Theory to Practice: On the Possibility of an Ethical Politics through Levinas' Philosophy and Mossadegh’s Experience, Journal of Theoretical Politics 28(15), 1-34. (In Persian)
Mesbahian, H. (2020). Habermas and the Other of Occidental Rationality: The Dichotomous Logic of Exclusive Inclusion. University of Tehran, The Iranian Journal of Philosophy, 47(2), 145-165. (In Persian)
Misgeld, D.; Norris, T. & Mesbahian, H. (2010). A philosopher's journey from hermeneutics to emancipatory politics. Philosophical Inquiry in Education, 19(2), 86-97.
Schmitt, C. (2008). The Concept of the Political, translated by S. Najafi, in Law and Violence (edited by morad farhadpour, omid mehregan, saleh najafi), Frahange Saba (In Persian).
Strauss, L. (2017). An Introduction to Political Philosophy, translated by Y. Jeyrani, Agah Publication. (In Persian)
Taylor, C. (2005). Sources of the Self: the Making of the Modern Identity, Cambridge.
Thompson, K. & Embree, L. (2000). Phenomenology of the Political, (Vol. 38), Springer Science & Business Media.
Topolski, A. (2015). Arendt, Levinas and a politics of relationality. Rowman & Littlefield International.
CAPTCHA Image