Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای فلسفه، دانشگاه تبریز

چکیده

آرزوی جاودانگی را می‌توان در نهاد آدمی مشاهده کرد. ازاین‌رو ادیان مختلف و متفکران آن‌ها به این بحث و تبیین آن اهتمام داشته‌اند. فیلسوف بزرگ یهودی ـ ابن میمون ـ به سبب تعلق‌خاطر عمیق به دین یهود، سعی کرده است مباحث خود را به نحوی مطابق با کتب مقدس و باور جامعه خود بیان کند وی معتقد به سه مرحله اساسی در بحث معاد شده است: دوره مسیحا، رستاخیز و عالَم آخرت. ازنظر وی جاودانگی، مختص به جهان آخرت است و فقط با عمل کردن به دستورات و تعالیم کتاب مقدس و پرهیزکاری پیشه کردن می‌توان جاودانه شد. اسپینوزا ـ فیلسوف دیگر یهودی ـ نیز همانند ابن میمون سعادت نهایی را رسیدن به جاودانگی دانسته که از طریق «عشق غیرقابل تغییر و ابدی به خداوند» حاصل می‌گردد. ازنظر وی انسان زمانی به این مرحله می‌رسد که بتواند عاقلانه بر شهوات و عواطف خود چیره شود و درنتیجه نسبت به قدرت و خشم و اهانت و بی‌اعتنایی دیگران با عشق و کرامت پاسخ دهد و بدین ترتیب است که آدمی به کمال لایق خود رسیده و جاودان می‌گردد. تفاوت این دو فیلسوف در این است که ابن میمون معتقد است به‌واسطه «عقل بالفعل» گشتن که فیضی از عقل فعال است، می‌توان جاودانه شد و اسپینوزا جاودانگی را به‌واسطه کسب تصورات تام می‌داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Immortality in view of Maimonides and Spinoza

نویسندگان [English]

 • Morteza Shajari 1
 • Yousef Nozohour 1
 • Abbas Fanni Asl 2

1 Associate Professor of Philosophy, University of Tabriz

2 PhD Candidate of Philosophy, University of Tabriz

چکیده [English]

Desire for immortality can be seen as the essential natural impulse. Therefore, different religions and thinkers have attempted to see the issue from different viewpoints. The great Jewish philosopher. Maimonides, due to deep fixation to Judaism, has tried to express their issues to be consistent with the Bible and his own community believes. He, in his discussion of resurrection, believed to three basic steps: The Messiah, the resurrection, and the world hereafter. His standpoint of eternity is dedicated to the hereafter. And we can be immortalized only by acting and teachings in accordance with the Bible and righteousness. Like Maimonides, Spinoza – the other Jewish philosopher - considered the immortality as Ultimate bliss through which the “immutable and eternal love of God" can be achieved. In his opinion, a person reaches this stage, when the lusts and emotions can reasonably be overcome, and also, when the power and anger and contempt and disregard others will respond with love and dignity. Thus, a man can be reached its proper perfection and immortality is reached. The difference between these two philosophers is that Maimonides believes through "actual intellect" -that is Emanation of the active intellect- can be immortalized but, for Spinoza, eternity can be reached through the adequate Ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Immortality
 • Soul
 • non-material intellect
 • Active Intellect
 • adequate Idea
 • world hereafter
 • ابن‌میمون، موسی (1972)، دلاله الحائرین، قدّم له حسین آتای، آنکارا، مکتبه الثقافه الدینیه.
 • اکوان، محمد و توکلی، مهناز (1388)، «چیستی و جاودانگی نفس از منظر ملاصدرا و اسپینوزا»، فصلنامه پژوهش ادبی، ش 16.
 • اسپینوزا، باروخ (1388)، اخلاق، ترجمه‌ی دکتر محسن جهانگیری، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
 • تیواری، کدارناث (1381)، دین‌شناسی تطبیقی، ترجمه‌ی مرضیه (لوئیز) شنکایی، نشر سمت، چاپ اول.
 • چایدستر، دیوید (1380)، شور جاودانگی، ترجمه‌ی غلامحسین توکلی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، چاپ فاضل، نوبت اول.
 • شهرآیینی، سیدمصطفی (1389)، «امکان یا امتناع جاودانگی نفس در مابعدالطبیعه دکارت»، مجموعه مقالات همایش فرجام شناسی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
 • کاپلستون، فردریک چارلز (1390)، تاریخ فلسفه، ج4، ترجمه‌ی غلامرضا اعوانی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
 • مشکور، محمدجواد (1368)، خلاصه ادیان در تاریخ دین‌های بزرگ، تهران، نشر شرق.
 • ویل دورانت (1369)، تاریخ فلسفه، ترجمه‌ی عباس زریاب، چاپ هشتم، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
 • یاسپرس، کارل (1387)، اسپینوزا(فلسفه، الهیات و سیاست)، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، چاپ سوم، انتشارات طرح نو.
 • هریس، ارول (1389)، طرح اجمالی فلسفه اسپینوزا، ترجمه‌ی مصطفی شهرآیینی، تهران، نشر نی.
 • Cohen, Rev.A, (1927), The Teachings of Maimonides, London. George routledge and sons, LTD
 • Dobbs-Idit, Weinstein, Lenn E. Goodman, (2009), Maimonides and his Heritage, Albany, State University of New York Press
 • Donagan, Alan, (1994), The Philosophical Papers of Alan Donagan, edited by J.E.Malpas, V1, Chicago, The University of Chicago.
 • Dutton, Blake D. (2005), Benedict De Spinoza, Eternity of the Mind, Loyola University Chicago, Internet Encyclopedia of Philosophy website
 • Fullerton, George Stuart, (1899), On Spinozistic immortality, Philadelphia: University of Pennsylvania, americana
 • Hartman, David, (2001), Maimonids: Torah and Philosophic Quest, Copyright © by Varda Books.
 • Maimonides, Rabbi Moses, (1972), Introduction to Perek Helek: Introduction to Chapter ten of Mishna Sanhedrin, Isadore Twersky, A Maimonides Reader, library Of Jewish student, Published by Behrman Huse, Inc.U.S.A
 • Maimonides, Rabbi Moses, (1985), Epistles of Maimonides: Crisis and Leadership, Abraham S. Halkin, the jewish publication society of America
 • Maimonides, Rabbi Moses, (2010), Hilchot Teshuvah, “The Rules of Repentance”, Translated by Rabbi Yaakov Feldman. Enternet
 • Nadler, Steven, (2001), Spinoza's Heresy: Immortality and the Jewish Mind, Oxford University Press, Reviewed by Martin Lin, University of Toronto
 • Nadler, Steven, (2002), Eternity and Immortality in Spinoza’s Ethics,The Renaissance A Short History, Paul Johnson, Oxford: Midwest Studies in Philosophy, vol. 26, 224-244
 • Spinoza, Benedictus de, (1941), Spinozas Short Treatise on God, Man & His Well Being, translated and Edited A. (Abraham) Wolf, London, Adam and Charles.Blak.
 • Spitz, R. Elie Kapplan, (2009), Does the Soul Survive? Jewish Lights Publishing, Fourth Printing
 • Turner, William, (2007), History of Philosophy, V3, Global Vision Publishing House, University of Notre Dame
 • Taylor. A. E. (1896), The conception of immortality in Spinoza’s Ethics, Mind a Quarterly Review of Psychology and Philosophy, Edited by G.F. Stout. Collection: robarts; toronto Volume: 5, Publisher: Edinburgh [etc.] T. Nelson [etc.], Cambridge
 • Yellin, David. Abrahams, Israel, (1903), Maimonids, Philadelphia, The Jewish Publication Society of America.
CAPTCHA Image