دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، مقالات، پاییز 1393، صفحه 1-236 

مقاله علمی- پژوهشی

1. ذاتی‌گرایی علمی از کریپکی تا اِلیس

صفحه 1-23

مریم معیرزاده؛ موسی اکرمی


3. رابطه‌ی کل و جزء در فلسفه‌ی لایب‌نیتس

صفحه 45-58

زهرا نوری سنگدهی؛ حوریه باکویی کتریمی


5. نسبت شهود و هوش در فلسفه‌ی برگسون

صفحه 77-89

محمد عنبرسوز؛ جهانگیر مسعودی


12. جاودانگی نفس از دیدگاه ابن‌میمون و اسپینوزا

صفحه 203-219

مرتضی شجاری؛ یوسف نوظهور؛ عباس فنی اصل