Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه از دانشگاه تهران و پژوهشگر در دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

نظریات فلسفه ذهن در نسبت پاسخ به مسئله­ ذهن، به وهم­انگاری و غیروهم­انگاری تقسیم می­شوند؛ وهم‏انگاری در مورد مسئله­ ذهن قائل به وهمی بودن هر آن چیزی است که نفس خوانده می­شود و به لحاظ مسئله­ مورد بررسی با وهم‏انگاری اراده­ آزاد و وهم­انگاری آگاهی متفاوت است؛ اما به لحاظ این­که از فیزیکالیسم بهره می­برند، با هم اشتراک دارند. نگارندگان تقریر اخیر از وهم­انگاری را نزد نوروفیلسوفان و دنیل دنت استقراء کرده­اند. مقاله­ حاضر به تبیین چیستی وهم­انگاری نفس، یعنی تبیین دو دیدگاه مذکور در باب مسئله­ ذهن و نهایتاً مقایسه­ تطبیقی آن­ها اختصاص دارد. برای این منظور از روش فیش­برداری کتابخانه­ای بهره برده­ایم و به این نتیجه رسیدیم که اینهمانی ذهن-مغز که اساسی­ترین مبنای فیزیکالیستی وهم­انگاری است تبعات فراوانی دارد؛ از جمله تبدیل شدن انسان به ماشین، یگانه انگاشتن انسان با سایر حیوانات و بروز برخی ایده­های خاص در مورد ایده­ زامبی فلسفی. چنین وهم‏انگاری­ای، نفس و آن­چه بر آن بنا نهاده شده است (مانند هویت شخصی غیرمادی، تبیین غیرفیزیکال آگاهی، وجود اراده آزاد، اخلاق متافیزیکی و ...)، همه را توهمی می‏خواند و معتقد است برای این مفاهیم، تبیین­های فیزیکال به دست آمده یا به دست خواهد آمد. وجه اشتراک دو نظریه مذکور هم، در وهمی خواندن مفاهیم ذهنی و مخالفت با دوگانه­انگاری­ براساس مبانی فیزیکالیستی-فرگشتی، و وجه اختلاف آن­ها در حذف­انگاری است. ناگفته پیداست که هر نظریه­ای از جمله وهم‏انگاری، قابل نقادی است؛ اما نگارندگان به دلیل رعایت حدود مقاله­نویسی از آوردن آن­ها معذوراند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Illusionism on Mind Problem

نویسندگان [English]

  • Siamak Abdollahi 1
  • Mansour Nasiri 2

1 Corresponding Author, PH.D in Philosophy at Tehran University and Research Fellow at Department of Philosophy, University of Religions and Denominations, Qom, Iran.

2 Associate Professor of Philosophy Department, Farabi Campus of Tehran University, Iran

چکیده [English]

Nowadays, theories of the philosophy of mind, are divided into illusionist and non-illusionist. In relation to the Mind Problem (MP), Illusionism of Soul (IS) considers soul and all of the unphysical-mental events (like immaterial personal identity, non-physical consciousness and freewill, non-metaphysical morality, etc.) as an illusion and believes that science will completely explain them in the future. The authors have seen IS in neurophilosophy and Daniel Dennett's Center of Narrative Gravity (CNG). This essay is devoted to explaining IS and the two views on MP, and finally to comparatively comparing them. In this library research paper, we found that the two theories are common in physicalist-evolutionist basics that cause to consider mental events as an illusion and reject dualism; and they are different in eliminativism. we conclude that the mind-brain identity, which is the most important basic of illusionism, has many consequences; for example, the transformation of man into a machine, the unification of man with other animals, and certain ideas about a philosophical zombie.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illusionism
  • Physicalism
  • Mind Problem
  • Neurophilosophy
  • Center of Narrative Gravity
  • Daniel Dennett
  • Patricia Churchland
Abdollahi, S. (2016). Criticizing Challenges of Neuroscience to the Mind. PhD Thesis at University of Tehran, Farabi Campus, Department of Philosophy, Under Supervision of Dr. Mansour Nasiri and Prof. Muhammad Legenhausen. (in Persian)
Abdollahi, S. & Nasiri, M. (2016). Criticizing John Hick's Point of View on Religious Experience and Neuroscience. Zehn, 17(65), 95-120. (in Persian)
Abdollahi, S.; Nasiri, M. & Legenhausen, M. (2017). Criticizing Neurophilosophy on the Problem of Consciousness. Journal of Hikmat-e-Islami, 3(4), 33-68. (in Persian)
Blackmore, S. J. (2008). Consciousness: a very short introduction, Translated by R. Rezayi, Farhange Moaser. (in Persian)
Chalmers, D. (1995). Facing Up to the Problem of Consciousness. Journal of Consciousness Studies, 2(3), 200-219.
Churchland, P. (1986). Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain, The MIT Press.
Churchland, P. (1996). The Hornswoggle Problem. Journal of Consciousness Studies, 3(5-6), 402-408.
Churchland, P. (2011). Braintrust. Princeton University Press.
Churchland, P. & Churchland, P. (2002). Neural Worlds and Real Worlds, Nature Reviews Neuroscience, 3(11), 903-907.
Churchland, P. (2007). Matter and consciousness: A contemporary introduction to the philosophy of mind, Translated by A. Gholami. Markaz. (in Persian)
Dennett, D. (1992). The Self as a Center of Narrative Gravity. In F. Kessel, P. Cole, & D. Johnson, Self and Consciousness. Erlbaum.
Dennett, D. (1995). Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life, Simon & Schuster.
Dowell, J.L. (2006). Formulating Physicalism. Philosophical Studies, 131(1), 1-23.
Frankish, K. (2016). Illusionism as a Theory of Consciousness, Journal of Consciousness Studies, 23(11-12), pp. 11-39.
Gray, A. J. (2010). Whatever happened to the soul? Some theological implications of neuroscience. Mental Health, Religion & Culture, 13, 637–648.
Harris, S. (2014). Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion. Simon & Schuster.
Hume, D. (1896). A Treatise of Human Nature. Clarendon Press.
Hooper, J. (1997). The Three-Pound Universe, Translated by E. Yazdi. Ghalam. (in Persian)
Kane, R. (2011). Introduction: The Contours of Contemporary Free-Will Debates, in Kane, Robert (ed.). The Oxford Handbook of Free Will. Oxford Handbooks in Philosophy (2nd ed.). Oxford University Press.
Kenny, A. (1968). Descartes: A Study of His Philosophy. St. Augustine's Press.
Mirlo, M. M.; Nazari, M. A. & Asadzadeh, S. (2013). Neurophilosophy since the Beginning until Now. Journal of Philosophical Investigations, 7(12), 1-158. (in Persian)
Murphy, N. (2008). Is ‘Nonreductive Physicalism’ an Oxymoron? American Philosophical Association, Philadelphia.
Nagel, T. (1987). What does it all mean? a very short introduction to philosophy, Oxford University Press.
     Pouresmayil, Y. (2014). Eliminativism in Philosiphy of Mind. Islamic Sciences and Culture Academy. (in Persian)
Smilansky, S. (2000). Free Will and Illusion. Oxford University Press.
CAPTCHA Image