Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

آغاز دهۀ پنجاه در سدۀ بیستم میلادی تولد ادبیات نمایشی (اوژن یونسکو، 1950، آوازه‌خوان طاس) از جنس دگر و تفسیرگریزی‌است که رویکردی تازه به ادبیات و نمایش‌نامه‌نویسی دارد. این جریان ادبی مدرن، ضمن گسست عمیق با تئاتر بورژوایی سنتی، بیش از آنکه به بازنمود خود واقعیت بسنده‌کند، سعی در ترجمان قهقرا و ابتذال زبانِ بیان آن را داشت. البته این مسئله متاثر از نابودی ارزش‌های کهن انسانی- اومانیستی بود که در محافل ادبی (بویژه دایرۀ تئاتر آبزورد) منجر به طرح سئوال اساسی و فلسفی زیر گردید: آیا هستی نامفهوم و بی‌معنا شده و زندگی دیگر ارزش زیستن ندارد؟ شایان ذکر است، اتفاقات تکان‌دهنده سیاسی – اجتماعی و بینشی در فاصله سالهای 1945 - 1939 در ممالک غربی اندیشۀ انسان معاصر را عمیقاً تحت تاثیر قرار‌داده و سمت و سویی بسی متفاوت‌تر از قبل در ساختار فکری- ادبی و فلسفی او بوجود آورد. در این میان، ساموئل بکت، ادیب شهیر فرانسوی زبان ایرلندی الاصل، در آثار نمایشی خود از دیگر درام‌نویس دورۀ یاد‌شده (اوژن یونسکو، آرتور آداموف و ژان ژنه) پا فراتر گذاشته و با نگاهی عمیقاً فلسفی موضوع کلان ذات بنیادین «بشر در هستی» را نشانه رفته و همه دغدغه او گواه این امر مهم معرفت‌شناختی است که انسان در زندگی «احساس تنهایی و بی‌چیزی» می‌کند. در این پژوهش بر آن هستیم تا در موضوع ساختار‌شکنی و استحالۀ زبان و پرسوناژ در آثار نمایشی ساموئل بِکت، از ورای سه اثر شهیر در انتظار گودو، پایان بازی و روزهای خوش تأملی داشته باشیم؛ ادبیاتی که از هر ابزار زبانی و نمایشی ممکن بهره جسته تا مسئله پدیدارشناختیِ بی‌معنایی هستی را با بیانی مضحک و طنز‌آمیز، ولی دردناک به روی صحنه نمایش ببرد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The metamorphosis of language and character in Samuel Beckett's dramatic literature

نویسنده [English]

  • Mohammad Mohammadi-Aghdash

Assistant Professor, Department of French Language and Literature, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

In the early fifties of twentieth century following the deep break with traditional bourgeois theater, a (new) form of dramatic literature emerged in France which instead of representing its reality, tried to translate the exhaustion of the language expression that was the result of the loss of humanistic values which made it possible to ask this important philosophical question at the literary gatherings: Is the existence became meaningless and lifeless? Samuel Beckett with a deeply philosophical looking his dramatic works and pointed out the important issue "human degradation", also his concern is evidence for this important issue that human 'feels lonely and nothing in life'. In this study we will look at the meaningless of the existence and metamorphosis of Samuel Beckett's language drama, beyond the three famous plays, Waiting for Godot, End the game, Oh! Happy days. The literature that used from every possible language instrument and dramatic tools to convey the great concept of human condition with a ridiculous and humorous statement to the audience.                                                                 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Beckett
  • Metamorphosis
  • New Theater
  • Philosophical Disappointment Waiting
بودلر، شارل. (1857). گل‌های رنج، ترجمۀ محمدعلی اسلامی ‌ندوشن، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
سارتر، ژان-پل. (1938). تهوع، ترجمۀ امیرجلال‌الدین اعلم، تهران، نشر نیلوفر.
کافکا، فرانتز. (1915). مسخ، ترجمه صادق هدایت، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
کامو، آلبر. (1938). کالیگولا، ترجمۀ ابوالحسن نجفی، تهران، نشر نیل.
کامو، آلبر. (1942). بیگانه، ترجمۀ جلال آل احمد، تهران، نشر کانون معرفت.
کامو، آلبر. (1942). افسانه سیزیف، ترجمۀ محمدعلی سپانلو و علی صدوقی، تهران، نشر دنیای نو.
کامیابی‌مسک، احمد. (1386). ساموئل بکت و چشم به‌راه گودو، نشریه هنرهای زیبا، شماره 31: 120- 111.
محمدی‌آغداش، محمد. (1394). تحلیل گفتمانی تراژدیِ زبان در تئاتر ساموئل بکت، در باب زبان 2 (مجموعه مقالات فلسفی، تحلیلی، انتقادی، ادبی)، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه تبریز، صص 175-195.
محمدی‌آغداش، محمد. (1395). اپیدمی کرگدن‌زدگی: نقد همنوایی توده‌ها در نمایش‌نامه کرگدن، اثر اوژن یونسکو، در باب زبان 4 (مجموعه مقالات فلسفی، تحلیلی، انتقادی، ادبی)، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه تبریز، صص83-112.
محمدی‌آغداش، محمد. (1396). در انتظار گودو، (ترجمه)، تبریز، نشر شایسته.
محمدی‌آغداش، محمد. (1398). زیبایی‌شناسی تضادگویی در نمایش‌نامه‌های آوازه‌خوان طاس و درس از اوژن یونسکو، نشریۀ زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز، شماره 23: 143-164. http://dx.doi.org/10.22034/rllfut.2019.8434
محمدی‌آغداش، محمد، آسیب‌پور محسن. (1398). از حیوان‌انگاری تا تخریب ساختار زبان نمایشی(عدم)معنا نزد بِکت از خلال ملاحظاتی بر دریافت نمایش‌نامه‌های او در ایران، نشریه قلم، شماره 29: 163 – 188. http://dx.doi.org/10.22129/plume.2019.121292.1050
هدایت، صادق. (1315). بوف کور، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
یونسکو، اوژن. (1950). آوازه‌خوان طاس، ترجمه محمدتقی غیاثی، تهران: نشر فرهنگ جاوید.
Baudelaire, Charles. (1857). The evil flowers, translated by Mohammad-Ali Eslami Nodooshan, Tehran: Ketab and traduction agency.
Beckett, Samuel. (1951). Malone meurt, Paris: Minuit.
Beckett, Samuel. (1953). En attendant Godot, Paris: Minuit.
Beckett, Samuel. (1957). Fin de partie, Paris: Minuit.
Beckett, Samuel. (1963). Oh les beaux jours, Paris: Minuit.
Beckett, Samuel. (1990). Proust, Paris: Minuit.
Beckett, Samuel. (1942). Le mythe de Sisyphe, Essai sur lʼabsurde, Paris: Gallimard.
Cafka, Franz. (1915). The Metamorphosis, translated by Sadegh Hedayat. (in persian)
Camus, Albert. (1938). Caligula, translated by Abol-Hassan Najafi, Tehran: Nil. (in persian)
Camus, Albert. (1942). Stranger, translated by Jalal Al e Ahmad, Tehran: Kanoon e Maarefat. (in persian)
Domenach, Jean-Marie. (1967). Le retour du tragique, Paris: Eds. du Seuil.
Edwards, Michael. (1998). Beckett ou le don des langues, Les Matelles, Eds. Espaces 34.
Esslin, Martin. (1963/1971). Le théâtre de lʼabsurde, Paris: Chastel. 
Grice, Paul. (1979). «Logique et conversation«, in Revue Communication, no. 30: 57-72.
Hediat, Sadegh. (1935). The Blind Owl, Tehran: University press. (in persian)
Hubersfeld, Anne. (1977/1982). Lire le théâtre I, Eds. Sociales.
Ionesco, Eugène. (1966). Notes et contre notes, Paris: Gallimard.
Ionesco, Eugène. (1950). The Bald Soprano, Paris: Gallimard. (in persian)
Jacquart, Emanuel. (1974). Le théâtre de dérision, Paris: Gallimard.
Kamyabi-Mask, Ahmad. (2007). «Beckett and Waiting for Godot», in The fine arts review, Tehran: no. 31: 111-120. (in persian)
Larthomas, Pierre. (1980). Le langage dramatique, Paris: PUf.
Mohammadi-Aghdash, Mohammad. (2015). Enunciative analysis of the tragedy of language in Beckett's theater, in 2nd language conference proceedings, University of Tabriz, pp. 175-195. (in persian) Mohammadi-Aghdash, Mohammad. (2016). Rhinoceritis Epidemic: criticism of the masses conformity, in 3rd language conference proceedings, University of Tabriz, pp. 83-112. (in persian)
Mohammadi-Aghdash, Mohammad. (2017). Waiting for Godot (traduction), Tabriz: Shayesteh Edts. (in persian)
Mohammadi-Aghdash, Mohammad. (2018). «Violence du langage dans l'œuvre dramatique de Samuel Beckett: la quête du néant», in Philosophical Investigations, no. 24: 339-355.
Mohammadi-Aghdash, Mohammad; Assisbpour, Mohsen. (2019). De l'animalisation à la défiguration du langage: (non)sens beckettien et réception de son théâtre en Iran, Revue Plume, no. 29: 163-188. http://dx.doi.org/10.22129/plume.2019.121292.1050
Mohammadi-Aghdash, Mohammad. (2019). Esthétique du contradictoire dans La
Cantatrice chauve
et La Leçon d’E. Ionesco, in Recherches en Langue et Littérature Françaises, no. 23: 143-164. http://dx.doi.org/10.22034/rllfut.2019.8434
Pruner, Michel. (2003). Les théâtres de l'absurde, Paris: Armand Colin.
Robbe-Grillet, Alain. (1963). Samuel Beckett ou la présence sur la scène, in [Robbe-Grillet] Pour un nouveau roman, pp. 95-107. Paris: Minuit.
Sartre, Jean-Paul. (1938/2004). Nausea, translated by Amir Jaladin e Aalam, Tehran: Niloufar.
Sartre, Jean-Paul. (1944). Huis clos, Paris: Gallimard.
Searle, John R. (1969/1972). Les actes de langage, Paris: Hermann.
Hubersfeld, Anne. (1977/1982). Lire le théâtre I, Paris: Editions sociales.
Wiesel, Elie. (1995). Se taire est impossible, Paris: Editions Mille et une nuit.
CAPTCHA Image