Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد عجبشیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عجبشیر، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی زمینه‌های استیلای شبه پرسشگری بجای پرسشگری در تعلیم و تربیت با استناد به هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر می‌باشد.
روش پژوهش: روش تحقیق در این مقاله تحلیلی استنتاجی از نوع پژوهش‌های کیفی است.
یافته‌ها: محور اندیشه‌ هانس گئورک گادامر در کتاب "حقیقت و روش" رخداد فهم می‌باشد. در نگاه گادامر روشمندی و قابل پیشبینی بودن فهم چالش مهمی برای پرسشگری در معنای فلسفی آن است. زیرا فهم در فرایند بی‌انتها، غیر روشمند، و در بستر تعاملات تاملی، رخ می‌دهد بدون اینکه تحت تاثیر مهار "من" یا "غیر" باشد. در این اندیشه پرسش و فهم، به هم گره خورده و در هم تنیده هستند. فهم قابلیت شناخت یا قوه ادراک نیست، بلکه گشودگی سرشارِ در_جهان_هستن است که باعث می‌شود‌‌‌ دازاین روشن شده باشد، نه به این معنا که هستنده دیگری او را روشن کرده است، بلکه به این معنا که خودش روشنگاه (روشنگر) است. با این اوصاف وقتی نظام آموزشی با مبانی علم (در معنای ساینس)، و ایدئولوژی (دارای مانیفست لایتغیر) شکل گیرد، چون ادعای درک غایت حقیقت را دارد، تفکر در مهار علم و ایدوئولوژی، قرار می‌گیرد و شبه پرسشگری بر پرسش‌های بنیادین، استیلا می‌یابد؛ در نتیجه رد و تایید فرضیه‌ها، یا ادعای فهم غایت حقیقت از سوی ایدئولوژی، با ماهیت پرسشگری فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Domination of Quasi-Questioning instead of Questioning in Education Systems Citing the Thought of Hans Georg Gadamer

نویسندگان [English]

  • Masoud Khanjarkhani 1
  • Rasul Rezaei 2
  • Maryam Tayeri 3
  • Ruhullah Bagheri Majd 1

1 Assistant Professor of Educational Sciences Department, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran

2 Assistant Professor of Educational Sciences Department, Farhangian University, Tabriz, Iran.

3 MA in Educational Psychology, Ajabshir Branch, Islamic Azad University, Ajabshir, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the contexts of quasi-questioning domination instead of questioning by quoting the philosophical hermeneutical thought of Hans Georg Gadamer. The method of inferential analytical research is qualitative research. The focus of Hans-Georg Gadamer's thought in The Truth and Method is the event of understanding In Gadamer's view, methodical and predictable understanding is an important challenge for questioning in its philosophical sense. Because understanding is constantly occurring in the endless process, and in the context of reflective interactions, without being affected by the control of the "I" or the "thou". In fact, questions and understandings are intertwined and intertwined. Understanding is not the ability to know or the power of perception, rather, it is the abundant openness in the_world that makes Dasein enlightened, not in the sense that another being has enlightened him, but in the sense that he himself is enlightened. While educational systems are formed with the foundations of science (in the sense of science), and ideology (with an unchangeable manifesto), because they claim to understand the end of truth, thinking rests on science and ideology, and quasi-questioning on fundamental questions. He conquers. In fact, the rejection or confirmation of hypotheses, or the claim that ideology understands the end of truth, is far from the nature of questioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • questionalism
  • questionnaire
  • education
  • Hans Georg Gadamer
اشمیت، لارنس کندی. (1396). مقدمه‌ای بر فهم هرمنوتیک، ترجمه بهنام خداپناه، تهران: نشر ققنوس.
باقری، خسرو. (1386). دیدگاههای جدید در فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: نشر علم.
پالمر، ریچارد. (1396). علم هرمنوتیک، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: نشر ققنوس.
خنجرخانی و همکاران. (1395). هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن برای خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. 6(2): 5-20.
سجادی، مهدی. (1393). تبیین پرسشگری تربیتی مبتنی بر هرمنوتیک گادامر و نقد آن براساس آموزه‌های اسلامی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
سجادیه، نرگس و همکاران. (1395). فهم، پرسش و کلاس درس از منظر گادامر: تبیینی پرسش محور از فرآیند تدریس. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. 6(2): 41-62.
طاهری، رضا (1389). زیباشناسی در هرمنوتیک فلسفی گادامر، تهران: نگاه معاصر.
فرهادپور،  مراد. (1371). عقل افسرده: نکاتی درباره وبر و ماندارین‌های آلمانی. فرهنگ. 12: 172-113.
کدیور، محسن و همکاران. (1385). رابطه فهم با دیالکتیک، تاریخ و زبان در هرمنوتیک فلسفی گادامر. مطالعات فرهنگی. 1381(39): 103-122.
گوتک، جرالد. (1384). مکاتب فلسفی و آرای تربیتی. ترجمه محمدجعفر پاک سرشت، تهران: انتشارات سمت.
نیک نشان، شقایق و همکاران. (1391). ایدئولوژی مبنایی برای عملکرد آموزش و پرورش: مقایسه پیامدهای ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت در کشورهای غربی، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، 2(12). 117-113.
هایدگر، مارتین. (1398). چه باشد آن چه خوانندش تفکر؟ ترجمه سیاوش جمادی، تهران: نشر ققنوس.
واعظی، اصغر و همکاران. (1390). افق امتزاج دیالکتیک، دیالوگ‌ها. پژوهش‌نامه علوم انسانی. 62(1): 189-214.
Apple, M. (2001). Comparing Neo-Liberal Projects and Inequality in Education. Comparative Education, 37(4): 409-423.
Bagheri, Khosrow. (2007). New Perspectives in the Philosophy of Education. Tehran: Nasher Alam. (in persian)
Carr, A. W. (1998). The Changing American College Student: thirty-year trends, The Review of Higher Education, 21(2): 115-135.
Dostal, R. (2002). The Cambridge Companion of Gadamer. Cambridge. CUP.
Farhadpour, Murad. (1992). Depressed Intellect: notes about Weber and German mandarins. Culture. No. 12: 113-172. (in persian)
Gadamer, H. G. (2001). Education is Self-Education. Translated by John Cleary and Padraig Hogan. Journal of Philosophy of Education, 35(4): 529–538.
Gadamer, H. G. (1994). What is Truth? Hermeneutics and Truth, Brice Wachter hauser. Evanston: Northwestern University Press
Gadamer، H. G. (1988). Truth and method. (J، weinsheimer & D. G. marshal، Trans). New York: The Continuum Publishing Company.
Gotek, Gerald. (2004). Philosophical and Ideological Perspective and Education. Translated by MohammadJafar Pak Seresht, Tehran. Samt. (in persian)
Hahn, L. E. (1997). The Philosophy of Hans-Georg Gadamer. The Library of Living philosophers.
Heidegger, Martin. (2019). What Is It Called Thinking? Translated by Siavash Jamadi, Tehran: Qoqnoos Publications. (in persian)
Hicks, D. (2004). Radical Education, S. Ward Education Studies: A student’s guide. London: Routledege Falmer
Kadivar, Mohsen; et al. (2015). The relationship of understanding with dialectics, history and language in Gadamer's philosophical hermeneutics. Cultural Studies. 1381(39): 103-122. (in persian)
Khanjarkhani, Massoud; et al. (2015). Gadamer's philosophical hermeneutics and its implications for self-understanding, inter-understanding and mutual understanding. Journal of Research on the Foundition of Education. 6(2): 5-20. (in persian)
Nik Neshan, Shaghayegh; et al. (2012). Ideology as a basis for the performance of education and training: comparing the consequences of the ideology of liberal democracy and neoliberalism on education and training in Western countries. Journal of Research on the Foundation of Education, 2(12): 113-117. (in persian)
Palmer, Richard A. (2017). Hermeneutics Science, Translated by Mohammad Saeed Hanaei Kashani, Tehran: Hermes Publications. (in persian)
Plato. (1952). Theatetus Sophist. (H. N. Fowler، Trans). London: Harvard University Press
Sajjadi, Mehdi. (2013). Explanation of educational questioning based on Gadamer's hermeneutics and its criticism based on Islamic teachings. PhD Thesis, Tarbiat Modares University, (in persian)
Sajjadieh, Narges; et al. (2015). Understanding, questioning and the classroom from Gadamer's perspective: a question-based explanation of the teaching process. Journal of Research on the Foundation of Education. 6(2): 41-62. (in persian)
Schmidt, Lawrence Kandy. (2016). Introduction to the Understanding of Hermeneutics, translated by Behnam Khodapanah, Tehran: Qoqnoos Publication. (in persian)
Taheri, Reza. (2010). Aesthetics in Gadamer's Philosophical Hermeneutics, Tehran. Neghah-E-Moaser. (in persian)
Vaezi Asghar; et al. (2010). The horizon of dialectical fusion, dialogue. Humanities Research Paper. 62(1): 189-214. (in persian)
Vessey. D. (2008). The Method of Question and Answer as a Principle of Charity in Gadamer’s Hermeneutics. Journal of Philosophical Investigations. 51(203): 1-18.
CAPTCHA Image