Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 استاد گروه فلسفه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه فقه و حقوق، پژهشکده زن و خانواده، ایران

چکیده

رنج حیوانی و مسئله شر به تازگی به عنوان چالشی برای خداباوری، بسیار موردتوجه قرار گرفته است. کلتز با نگرشی نوتومیستی در صدد پاسخگویی به این مسئله است. این مقاله بررسی و ارزیابی دفاعیه کلتز را به عهده دارد. کلتز هم‌چون آکویناس، احساسات ناخوشایند چون درد، غم، ترس و ناامیدی را شر تلقی نمی­کند بلکه آن­ها را فرایندهای فیزیولوژیکی خوبی می­داند که برای حیوانات مفیدند. همین­طور، وی با بررسی عقلانیت و نشانه­های خودآگاهی چون فراشناخت، حافظه رویدادی و نظریه ذهن از مسیر برخی تحقیقات علمی درصدد است نشان دهد که عقلانیت و خودآگاهی حیوانات محل تردید است و از آن­جایی که توانایی­هایی شناختی با توانایی ادراک درد و رنج رابطه مستقیمی دارد، لذا ادراک درد و رنج در حیوانات نیز محل تشکیک است، براساس نگرش نوتومیستی کلتز، حیوانات، صرفا از قوه وهم برخوردارند که سبب می­شود آن­ها، استنتاج تجربی را شبیه­سازی کنند. اما اگر حیوانات از خودآگاهی برخوردار باشند، می­توان حشر و زندگی ابدی را در مورد آن­ها نیز مطرح ساخت. شبهات دیگری، چون ماهیت عبث بودن برخی از دردها مثل سندرم درد مزمن، نیز مطرح است. کلتز به این شبهات بر اساس هدف خداوند برای جهان آفرینش، محدودیت­های موجود در عالم و پیام اخلاقی که این­گونه دردها با خویش به ارمغان می­آورند، پاسخ می­دهد. در ادامه به نقد برخی از نظرات کلتز پرداخته و نشان داده می­شود که وجود حافظه رویدادی و قابلیت مفهوم­سازی در حیوانات در برخی آزمایشات، به اثبات رسیده است، بنابراین دیدگاه او درباره انکار درد و رنج حیوانی، توفیق چندانی به دست نخواهد آورد. به نظر می­رسد کلتز با اتکای بیشتر بر بخش­های دیگر تئودیسه­اش نظیر هدف خداوند برای آفرینش جهان، فواید درد و رنج برای مخلوقات زمینی، حیات پس از مرگ حیوانات و جبران درد و رنج­های آنان توسط خداوند، موفقیت بیشتری را حاصل خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Neo-Thomistic Responce to the Problem of Animal Suffering: review and evaluation of keltz perspective

نویسندگان [English]

  • Maryam Soufie 1
  • Mohammad Mohammadrezai 2
  • Majid Dehghan 3

1 PhD Candidate of Philosophy and Theology, College of Farabi, University of Tehran, Iran

2 Professor of Philosophy Department, College of Farabi, University of Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Jurisprudence and Law Department, Woman and Family Research Institute, Iran

چکیده [English]

Animal suffering and the problem of evil have recently received much attention as a challenge to theism, Keltz seeks to answer this problem with a Neo-Thomistic perspective. This paper examines and evaluates Keltz's defense. In explaining Keltz's view, it is important to note that he, like Aquinas, does not consider unpleasant emotions such as pain, sadness, fear, and despair as evil, but considers them as good physiological processes that are beneficial for animals. likewise, by examining rationality and signs of self-awareness such as metacognition, episodic memory, and theory of mind through scientific researches, Keltz seeks to show that rationality and animal self-awareness is questionable and since cognitive abilities have a direct relationship with the perception of pain and suffering, therefore, the perception of pain and suffering in animals is also a source of doubt. According to Keltz, animals have only the estimative power that causes them to resemble empirical induction. Even if some animal species have self-awareness, the resurrection of the dead and eternal life can be conceivable for them. Objectors might also emphasize the seemingly pointless nature of conditions like chronic pain syndrome in animals. Keltz responds to them based on God's purpose for the universe, the limitations of the universe, and the moral message that such pains bring about. In the following, Keltz's views are evaluated, and argued that episodic memory and the ability of simple conceptualization in some species have been proven in some experiments. Therefore, his approach toward denying animal pain and suffering will not achieve much success, it seems by relying on other parts of his theodicy, such as God's purpose for creating the world, the benefits of pain and suffering for earthly creatures, the resurrection of the dead and divine compensation, Keltz will achieve more success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • animal suffering
  • Keltz
  • Aquinas
  • the problem of evil
Aguti, A. (2017). Animal suffering as a challenge to theistic, International Journal of Philosophy and Theology, 78(4-5), 498-510.
Andrews, K. (2015). The Animal Mind: An Introduction to the Philosophy of Animal Cognition, Routledge.
Aquinas, T. (1947). Summa Teologica, trans. (Fathers of the English Dominican Province), Benziger Brothers.
Beck. J. (2012). Do Animals Engage in Conceptual thought? Philosophy Compass, 7(3), 218-229.
Berkman. J. (2009). Towards a Thomistic Theology of Animality, in C. Deane-Drummond & D. Clough edited: Creaturely Theology, pp. 21-40, SCM.
Correia; Sergio, P. C.; Dickinson. A. & Clayton, N. S. (2007). Western Scrub-Jays Anticipate Future Needs Independently of Their Current Motivational State, Current Biology, 17(10), 856-861.
Craig, O. D. (2003). A New View of Pain as a Homeostatic Emotion, Trends in Neurosciences Eichenbaum, 26(6), 303-307.
Craig, O. D. (2003). Interoception: The Sense of the Physiological Condition of the Body, Current Opinion in Neurobiology, 13(4), 500-505.
Erdőhegyi, Á.; Topál, J.; Virányi, Z. & Miklósi, Á. (2007). Dog-logic: inferential reasoning in a two-way choice task and its restricted use. Animal Behaviour, 74(4), 725–737. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2007.03.004.
Fujita, K. (2009). Metamemory in Tufted Capuchin Monkeys (Cebus apella), Animal Cognition, Springer-Verlag, 12(4), 575-585. https://doi.org/10.1007/s10071-009-0217-0.
Glavey P. F. (2014). The problem of evil and animal suffering: a case study, Saint Louis University.
Haldane, J. (2010). Reasonable Faith, Routledge.
Hampton. R. R. & Schwartz. B. L. (2004). Episodic Memory in Nonhumans, what, and where, is when? Curr Opin Neurobiol, 14(2), 192-197.
Hare, R. M. & Gardiner, P. L. (1964). Symposium: Pain and Evil, Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, Vol. 38, 91-124. Oxford University Press on behalf of The Aristotelian Society. https://www.jstor.org/stable/i380641
Heyes, C. (2014). Animal mindreading: what’s the problem? Spriger (Published online).
Howar Fortin, N. (2003). Episodic Memory and the Hippocampus: it's about time, Current Directions in Psychological Science, 12(2), 53-57.
Kelts, K. (2019b). Is Animal Sufering Evil? (A Thomistic Perspective), Springer Nature, The Journal of Value Inquiry. 54(1), 1-19. 
Keltz, K. (2015). Animal soul and the problem of animal Suffering, Christian Apologetics Journal, 13(2), 87-99.
Keltz, K. (2019). Gods Purpose for the Universe and the Problem of Animal Suffering, Sophia, 58(3), 475–490. https://doi.org/10.1007/s11841-017-0611-z
Keltz, K. (2019a). Neotomism and the problem of animal suffering, Nova et Vetera, 17(1), 93-125.
Keltz, k. (2020). Thomism and the Problem of Animal Suffering, Wipf and Stock.
Krupenye. Ch. & Call. J. (2019). Theory of mind in animals: Current and future directions, Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 10(6), E 1503.
Le Pelley, M. E. (2012). Metacognitive Monkeys or Associative Animals? Simple reinforcement learning explains uncertainty in nonhuman animals, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 38(3), 686–708.
Leknes Siri, B. B. (2014). The Benefits of Pain, Review of Philosophy and Psychology, Springer, 5(1), 57-70. https://doi.org/10.1007/s13164-014-0178-3
Marchand, S. (2012). The Phenomenon of Pain, IASP Press.
Martinez, M. (2011). Imperative Content and the Painfulness of Pain, Phenomenology and the Cognitive Sciences, 10(3) 67-90.
Pasnau, R. (2005). Aquinas Eleonore Stump's, Mind, 114(453), 203-206.
Povinelli, D. & Vonk. J. (2003). Chimpanzee: Suspiciously Human? Trends in Cognitive Science, 7(4), 157-160.
Roberts, W. A. (2002). Is animal stuck n time? Psychological Bulletin, 28(3), pp.473-48
Schacter D. L.; Addis D. R. & Buckner R. L (2007). The Prospective Brain: Remembering the Past to Imagine the Future, Nature Reviews Neuroscience, pp. 657-661
Seacord, B. (2011). Animals, Phenomenal Consciousness, and Higher-Order Theories of Mind, Philo, 14(2), 201-222.
Seacord, B. (2016). Nicola Hoggard Creegan: Animal Suffering and the Problem of Evil. Faith and Philosophy, 33(1), 125-127.
Smith, J. D. (2009). The Study of Animal Metacognition, Trends in Cognitive Sciences, 13(9), 389-396.
Van der Vaart, E. & Hemelrijk, Ch. K. (2014), Theory of mind’ in animals: ways to make progress, Synthese, 191, pp 335-354,
Woessner, J. (2005). Overview of Pain: Classification and Concepts, in 7th edition of Weiner's Pain Management, pp. 34-47.
CAPTCHA Image